Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

ORDRE DEL DIA MESA NEGOCIADORA 19/12/2016
 

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. TEXT
  2. Proposta Addenda al Calendari General de la Universitat de València per a l’any 2017. TEXT
  3. Proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) 3/2016. TEXT
  4. Proposta de modificació del Pla d'increment de la docència en valencià (PIDV) aprovat per Acord del Consell de Govern de 26 de juny de 2012 (ACGUV 129/2012), TEXT
  5. Torn obert de paraules.