Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

ORDRE DEL DIA MESA NEGOCIADORA 29/05/2017

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. DOCUMENT.

  2. Proposta d’acord per a l’abonament dels conceptes retributius recollits en la disposició addicional vint-i-sisena de la Llei 14/2016, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a 2017, i en l’article 74 de la Llei 13/2016, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, i organització de la Generalitat. DOCUMENT.

  3. Modificació RLT 1/2017. DOCUMENT.

  4. Informe sobre proposta de modificació del Programa Marc per a la contractació de personal investigador doctor. DOCUMENT

  5. Modificació de l'article 1 del Reglament de selecció del personal investigador doctor de caràcter indefinit. DOCUMENT

  6. Correcció d’errades en l’article 4.1 c) de la Normativa sobre dedicació docent del personal docent i investigador a temps complet, aprovada per ACGUV 80/2017. DOCUMENT.

  7. Torn obert de paraules.