Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

 ORDRE DEL DIA MESA NEGOCIADORA 12/04/2017

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior. ACTA. DOCUMENT 1. DOCUMENT 2. DOCUMENT 3.

  2. Aprovació, si escau, de la Proposta de Modificació del Reglament de Selecció del Personal Docent e Investigador de la Universitat de València. DOCUMENT.

  3. Regulació de la dedicació docent del PDI a temps complet de la Universitat de València (Proposta de substitució de l’acord del Consell de Govern 112/2017 de 8 de juny). DOCUMENT 1. DOCUMENT 2.

  4. Oferta d’Ocupació Pública del Personal d’administració i serveis per a l’any 2017. DOCUMENT.

  5. Modificació RLT 1/2017. DOCUMENT.

  6. Proposta de reducció de la jornada laboral per al Personal d’administració i serveis major de 60 anys, presentada per STEPV. DOCUMENT.

  7. Torn obert de paraules.