Logo de la Universdad de Valencia Logo Sección Sindical - Confederación General del Trabajo del País Valenciano Logo del portal

ORDRE DEL DIA MESA NEGOCIADORA 12/06/2017

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior.
  2. Criteris per al  desenvolupament de la carrera docent del PDI de la Universitat de València aplicables al curs 2017-2018”. Oferta Púbica d’Ocupació 2017. DOCUMENT
  3. Criteris de distribució de l’Oferta Pública d’Ocupació de 2018. DOCUMENT
  4. Modificació del “Programa Marc per a la contractació del personal investigador doctor”. DOCUMENT
  5. Modificació de l’article 1 del Reglament de Selecció del personal investigador doctor de caràcter indefinit.
  6. Modificació de la disposició addicional desena del Reglament de Selecció del PDI de la Universitat de València.
  7. Ampliació de la jornada reduïda del PAS de la Universitat de València al període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos, a proposta de CCOO i STEPV.
  8. Torn obert de paraules.