University of Valencia logo Logo Trade Union Section - Confederation for Labour in the Valencian Country Logo del portal

ORDRE DEL DIA MESA NEGOCIADORA 12/06/2017

  1. Lectura i aprovació, si escau, de l'Acta de la sessió anterior.
  2. Criteris per al  desenvolupament de la carrera docent del PDI de la Universitat de València aplicables al curs 2017-2018”. Oferta Púbica d’Ocupació 2017. PROPOSTA -- DOC APROVAT.
  3. Criteris de distribució de l’Oferta Pública d’Ocupació de 2018. PROPOSTA --  DOC APROVAT
  4. Modificació del “Programa Marc per a la contractació del personal investigador doctor”. PROPOSTA -- DOC APROVAT
  5. Modificació de l’article 1 del Reglament de Selecció del personal investigador doctor de caràcter indefinit. PUNT ELIMINAT
  6. Modificació de la disposició addicional desena del Reglament de Selecció del PDI de la Universitat de València. PUNT ELIMINAT
  7. Ampliació de la jornada reduïda del PAS de la Universitat de València al període comprès entre l’1 de juny i el 30 de setembre, ambdós inclosos, a proposta de CCOO i STEPV. DOC APROVAT.
  8. Torn obert de paraules.