Logo de la Universitat de València Logo Col·legi Major Rector Peset Logo del portal


Sol·licituds d'admissió curs 2020-21


Termini:

El termini per a sol·licitar l'admissió en el Col·legi per al curs 2020-21 és des del 20/07/2020 fins al 05/08/2020 a las 14:00

Lloc:

Els estudiants universitaris, o que tinguen previsió de ser-ho, durant el curs 2020-21 que desitjen residir al Col·legi Major Rector Peset en règim col·legial, han de presentar sol·licitud degudament emplenada en ENTREU, seu electrónica de la Universitat de Valéncia, o per qualsevol dels mitjans previstos en l'article 38 de la Llei 30/1992 de Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.

Més informació:

Resolució del vicerector de Cultura i Esport de la Universitat de València per la qual es publica la relació provisional de col.legials de nova admissió al Col.legi Major Rector Peset, curs 2020-21 

Resolució del vicerector de Cultura i Esport de la Universitat de València per la qual es convoquen places de col·legials per al curs 2020-21

Resolució del vicerector de Cultura i Esport de la Universitat de València per la qual es corregeix el termini de finalització de presentació de sol·licituds de places de col·legials per al curs 2020-21

Convocatòria oficial al Tauler Oficial de la Universitat de València