Logo de la Universitat de València Logo Departament d'Astronomia i Astrofísica Logo del portal

Projecte Generalitat: CIDEGENT/2020/036

Entitat finançadora: Generalitat Valenciana

Investigador principal: Andrés Moya Bedón
 

Resum:


El projecte DAFEM es basa en dos pilars fonamentals:
1) Caracterització estel·lar utilitzant eines de Machine learning/AI
2) Utilització de models atmosfèrics 3D per a comprendre les pulsacions d'estreles A-F

A aquests objectius cal afegir-li un tercer que va aparéixer posteriorment a la redacció d'aquest projecte i que cal abordar prèviament al punt (2): Anàlisi de maneres de pulsació no lineals en estreles Scuti.
El punt 1 es desglossa, al seu torn, en una sèrie de sub-objectius científics concrets com:
1.1) Automatització de l'anàlisi de corbes de llum espacials.
1.2) Automatitzar l'obtenció d'observables astrosismològics en el cas d'estreles A-F polsants.
1.3) Utilització de tècniques de Machine Learning, principalment models jeràrquics bayesians, per a la caracterització estel·lar utilitzant les millors bases de dades possibles.
1.4) Utilització de tècniques de Machine Learning per a trobar patrons en aquestes bases de dades.
El punt 2 es divideix en tres subobjectius:
2.1) Estendre els models 3D d'atmosferes convectives a la regió de les A-F.
2.2) Unir projeccions 1D d'aquests models 3D a models 1D d'estructura i evolució estel·lar i estudiar el seu impacte en els rangs d'inestabilitat i la fotometria multicolor d' A-F polsants.
2.3) Comparar els models teòrics amb les dades observacionals obtingudes per l'objectiu (1) per al cas d'estreles A-F.

D'altra banda, el nou objectiu científic abordat pel projecte i relacionat amb les maneres no lineals d'estreles Scuti es divideix en els següents subobjectius:

a) Estendre els diagrames de diagnòstic no lineals recentment desenvolupats per la Dra. Mariel Lares més enllà de les HADS per a tindre la millor base de dades possible que explique les funcions Gamma de Volterra.
b) Resoldre numèricament les equacions de pulsació no lineals utilitzant els valors observats de la funció Gamma obtinguts en el pas anterior.
c) Anàlisi dels resultats obtinguts a la llum de les observacions espacials obtingudes principalment pels satèl·lits TESS i Kepler (NASA).

Tots aquests objectius científics es poden abordar gràcies a les dades que estem obtenint de missions espacials com Kepler i TESS (NASA), o la futura missió Plato2.0 (ESA).

 

Web: https://thot-stellar-dating.space/