Logo de la Universitat de València Logo Departament de Comercialització i Investigació de Mercats Logo del portal

CONVOCATÒRIA AJUDES PER A ESTUDIANTS DE DOCTORAT EN MÀRQUETING

  • 30 de novembre de 2022
Image de la noticia

Convocatòria 2022 de Ajudes per a la Difusió del Coneixement Científic en Màrqueting per a estudiants en el marc del Programa de Doctorat en Màrqueting del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats de la Universitat de València

RESOLUCIÓ de 7 de juliol de 2022, de la vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, per la qual ses convoca el concurs per a la concessió de les ajudes a estudiants per a la difusió del coneixement científic en el camp del màrqueting, en el marc del programa de doctorat de màrqueting del Departament de Comercialització i Investigació de Mercats, i s’estableixen les bases que el regulen.

 

La vicerectora d’Estudis de la Universitat de València, fent ús de les atribucions que li confereix la resolució de 20 de maig de 2022, del Rectorat de la Universitat de València (DOGV de 30 de maig de 2022), per la qual es deleguen determinades competències en els vicerectorats, la Secretaria General, la Gerència i altres òrgans d’aquesta universitat, resol

 

Convocar el concurs per a la concessió de les ajudes a estudiants per a la difusió del coneixement científic en el camp del màrqueting 2022, en el marc del programa de doctorat de màrqueting de la Universitat de València, i establir les bases que el regulen, incloses en l’annex I d’aquesta resolució.

 

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS I DOCUMENTACIÓ

Les sol·licituds s'han de presentar a través de la Seu electrònica de la Universitat de València, fent ús del procediment de registre electrònic que es troba accessible en https://www.uv.es/seu-electronica/ca/electronica-uv.html (mitjançant l'opció "Registre Electrònic" /"Instància  general" / Accedir al procediment) autenticant-se amb usuari i contrasenya de la Universitat de València, amb registre previ en la seu o amb certificat electrònic digital.

Les sol·licituds,  hauran d’anar dirigides al Departament de Comercialització i Investigació de Mercats seguint la següent ruta: “Tipus d'unitat” Departaments; “Òrgan al qual es dirigeix” Departament de Comercialització i Investigació de Mercats; “Tramitació desitjada” Instància general. En les sol·licituds s'inclourà el formulari de l'annex II que es pot descarregar en aquesta web.

Termini de presentació de sol·licituds: des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, fins al dia 15 d’octubre de 2022 a les 23.59 hores

 

Documentació: