Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Comptabilitat i Finances Corporatives Logo del portal

Codi programa: 3107

Regulació: Real Decreto 99/2011

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Web específica del doctorat: www.uv.es/doctoradocontabilidadyfinanzas

Organització:Departament de Comptabilitat

Centre de gestió:Escola de Doctorat

Universitats participants:Universitat de València.- Estudi General

Coordinador/a del programa:Dr. D. Juan Luis Gandía Cabedo

Places ofertes de nou ingrés:12 places

Objectius: L'objectiu del programa de doctorat és oferir la possibilitat d'obtenir el títol de doctor en el camp de la comptabilitat i les finances corporatives. Aquests estudis de doctorat garanteixen, com a mínim, l'adquisició de les competències bàsiques que figuren en el Marc espanyol de qualificacions per a l'ensenyament superior: comprensió sistemàtica del camp d'estudi i domini de les seues habilitats i mètodes de recerca; capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació; capacitat de realitzar una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes, així com de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement; capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avanç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Descripció: Aquest programa de doctorat en vigor actualment està funcionant des del 1991 i té la menció de qualitat durant el període comprès entre el 2003 i el 2009. Amb l’engegada, el 2007, del màster en Comptabilitat, Auditoria i Control de Gestió, el programa de doctorat ha resultat reforçat i ha estat sol•licitat per un alumnat més qualificat i motivat que reclama cada vegada més i millors mitjans. D’igual manera, aquests últims anys s’ha vist la necessitat d’eixamplar les perspectives de recerca i estendre’n l’actuació a les finances corporatives amb l’ajuda de diverses universitats col•laboradores. Per tot això, proposem un nou doctorat, amb un enfocament més ampli i reforçat, que es basa en l’experiència de més de vint anys ininterromputs de treball de formació en tasques de recerca i que es proposa donar atenció a un ventall més ampli d’interessos dels nostres futurs estudiants, tant des d’un punt de vista estrictament acadèmic com a professional. De manera particular, els estudiants que habitualment s’incorporen a aquest programa de doctorat i procedeixen de països llatinoamericans solen acreditar un màster en matèries afins a la comptabilitat o a les finances i sovint, també, es tracta de docents a les universitats d’origen que cursen el nostre doctorat amb una gran motivació per obtenir el títol de doctor o doctora corresponent. El nou programa de doctorat està enfocat als camps científics consolidats actualment en l’àmbit de les finances corporatives i la comptabilitat. Associacions privades de gran prestigi a Europa com l’European Accounting Association o l’European Financial Management Association així ho avalen. Des del punt de vista de l’interès públic, la importància creixent de la regulació de la informació financera tant en els mercats de capital com fora seu i la seva influència en el comportament dels agents econòmics involucrats ha donat lloc al desenvolupament de significatives àrees de recerca a les quals el nostre programa intenta contribuir. Entre d’altres, podem destacar (i) l’impacte de la informació comptable en la valoració i el rendiment dels actius, (ii) la qualitat de la informació i el mercat d’auditoria, (iii) la informació financera i el govern corporatiu de les empreses i (iv) les polítiques financeres i fiscals de les empreses cotitzades i no cotitzades, entre d’altres.

Contacte informació administrativa doctorat: doctorado@uv.es

Contacte informació de caràcter acadèmic del programa: doctorado.contabilidad@uv.es