Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Educació Logo del portal

SUPERVISIÓ

Respecte a la supervisió de tesi, els alumnes estaran subjectes a la normativa establida en el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

El Reglament d'Estudis de Doctorat, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València ACGUV 206/2017, de 25 de juliol, modificat per ACGUV/2018, de 10 de juliol, estableix respecte a la supervisió de tesi:

Article 3. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat

1. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat és la responsable de la programació, coordinació i supervisió acadèmica i docent de les activitats del programa.

4. La Comissió Acadèmica del Programa té les següents competències:

a) Proposar a l'Escola de Doctorat la relació de possibles doctors o doctores per a la tutorització i direcció de tesi doctoral, així com línies d'investigació que s'ofereixen.

b) Proposar l'admissió en el programa de doctorat.

c) Assignar a cada doctorand o doctoranda el o els directors o directores de la tesi doctoral i els tutors o tutores de la tesi doctoral, així com aprovar la seua modificació de forma motivada.

d) Fer públic els procediments que consideren oportuns a fi de garantir la qualitat de les tesis doctorals tant en la seua elaboració com en el procés d'avaluació, abans del seu depòsit.

e) Avaluar anualment el document d'activitats personalitzat i el pla d'investigació del doctorand o doctoranda.

f) A l'efecte d'atorgar la menció internacional en el títol de Doctor, autoritzar l'estada i les activitats realitzades en un altre Estat, siga en una institució d'ensenyament superior o en una institució d'investigació.

g) Totes aquelles altres competències necessàries per al correcte desenvolupament de les seues funcions.

Article 4. Els tutors o tutores de tesi doctoral

1. Una vegada admès i matriculat en el programa de doctorat, a tots els doctorands i doctorandes els serà assignat per part de la corresponent Comissió Acadèmica, en el termini de tres mesos, un tutor o tutora, que serà un doctor o doctora amb acreditada experiència investigadora, lligat a la unitat o escola que organitze el programa.

2. Correspon al tutor o tutora vetlar per la interacció del doctorand o doctoranda amb la Comissió Acadèmica i, en particular:

a) responsabilitzar-se de l'adequació de la formació i de l'activitat investigadora del doctorand o doctoranda d'acord amb el programa;

b) orientar l'estudiant en l'elecció dels cursos, seminaris o altres activitats no reglades dirigides a la formació investigadora.

Article 5. La direcció de les tesis doctorals

1. La Comissió Acadèmica responsable del programa assignarà a cada doctorand o doctoranda, en el termini màxim de tres mesos des de la seua matrícula, un director o directora de la tesi doctoral, que podrà ser coincident o no amb la persona designada com a tutor. Aquesta assignació podrà recaure en qualquier doctor o doctora amb experiència investigadora degudament acreditada i amb independència de la universitat, centre o institució en què preste els seus serveis. Una tesi doctoral pot ser codirigida com a màxim per tres doctors o doctores.

2. Cap doctor o doctora de la Universitat de València podrà dirigir o codirigir més de 10 tesis doctorals alhora.

3. El director o directora podrà renunciar a les tasques de direcció de l'estudiant mitjançant escrit de renúncia motivat presentat a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, la qual, si escau, resoldrà la sol·licitud i procedirà al nomenament d'un altre director o directora per a continuar el doctorat.

4. La Comissió Acadèmica podrà modificar, amb audiència del doctorand o doctoranda i dels directors i directores, i, sempre que concórreguen raons justificades, el nomenament del director o directora de tesi doctoral en qualsevol moment de la realització de la tesi.

5. La normativa general de la Universitat de València que regula l'activitat del professorat establirà l’equivalència en crèdits de la funció de tutorització i de direcció de tesi doctoral.

La normativa general de la Universitat de València fomenta la direcció de tesis doctorals reconeixent-la com a part de l'activitat docent anual del professorat, una vegada defensada la tesi. Així, l'article 16.6 del Reglament d'Estudis de Postgrau de la Universitat.de València estableix la regulació de l'activitat del professorat establint l'equivalència en crèdits de la direcció de tesi doctoral. En aquest sentit, els “Criteris per a atendre les situacions conjunturals de plantilla durant el curs acadèmic 2022/2023” (aprovats pel Consell de Govern de la Universitat de València el 10 de març de 2022-ACGUV 43/2022) indiquen:

III) CRITERIS DE REDUCCIÓ DE LA DOCÈNCIA.

[...]

3.2.c. Per la direcció de tesis doctorals defensades a la Universitat de València podran aplicar-se les següents reduccions docents: 20 hores per la lectura de cada tesi o 30 hores, en cas de tesi amb esment internacional. Quan hi haja codirecció de la tesi, la reducció es repartirà entre les codirectores o codirectors.

Pel conjunt de tesis dirigides no es podran reconèixer més de 100 hores de reducció docent en un curs acadèmic.

Per part seua, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en Educació, encarregada de l'assignació de tutora o tutor i directora o director de tesi al doctorand o doctoranda, fomenta la direcció de tesis doctorals per part del professorat dels equips d'investigació participants en el programa, ateses les preferències manifestades per l'alumnat sobre les línies d'investigació en les quals desenvolupar la seua tesi, a la igualtat d'oportunitats entre el professorat investigador i a la disponibilitat d'aquest. Així mateix, la Comissió Acadèmica facilitarà la supervisió múltiple en aquelles tesis que la seua temàtica ho requerisca acadèmicament, com poden ser la codirecció de tesi per part de professorat de diferents departaments i fins i tot universitats, la codirecció de tesi per part d'una directora o un director experimentat i una directora o director novell, o la codirecció de tesi en línies d'investigació interdisciplinàries.

Així mateix estableix en el seu article 9 que la Universitat de València podrà formalitzar convenis amb universitats estrangeres per a la realització de tesis doctorals en règim de cotutela. En aquest cas els doctorands i doctorandes faran els seus treballs de la tesi sota el control i la responsabilitat d'almenys un director o directora de tesi de cadascuna de les Universitats signants del conveni.

La Universitat de València disposa d'un "Document de Compromís Doctoral" aprovat per la Subcomissió de Doctorat de data 17 d'octubre de 2011, en el qual es defineixen els drets i els deures respectius i els compromisos recíprocs dels membres signants amb la finalitat d'assegurar la consecució dels objectius definits en el Programa durant el període d'elaboració de la tesi doctoral, i el signant del document de compromís doctoral. En síntesi, en aquest document s'estableixen:

- Compromisos recíprocs en l'establiment d'una col·laboració mútua.

- Es defineixen les Obligacions i dedicació del director de la Tesi: compromís de regularitat, motivació d'iniciatives autònomes, caràcter original i innovador del projecte i coherent amb la Línia d'investigació.

- Obligacions i dedicació del Doctorand: Informar el director regularment sobre l'evolució del treball, dels seus resultats i compromís de seguir les observacions que li faça el director.

- Confidencialitat amb les dades i informacions que pogueren tenir tal caràcter que se li proporcionen i compromís d'utilitzar la informació per a les finalitats corresponents.

- Règim de Propietat Intel·lectual, reconeixent-se-li al doctorand els drets de propietat intel·lectual o industrial que li corresponguen d'acord amb la legislació vigent.

- Resolució de conflictes, en els quals el Coordinador del Programa de Doctorat haurà d'actuar de mediador.

S'indica l'enllaç al Codi de Bones Pràctiques de l'Escola de Doctorat de la Universitat de València:

https://www.uv.es/escoladoct/normativa/codigo_de_buenas%20_PRACTIQUES_ED-UV.pdf

Composició de la Comissió de Coordinació Acadèmica del Programa.

D'acord amb el Reglament d'Estudis de Postgrau de la UVEG: Tots els membres de la comissió seran doctors designats per la Comissió d'Estudis a proposta de l'òrgan responsable del programa.

Així mateix, el coordinador del programa de doctorat ha de ser un dels membres de la comissió acadèmica. Aquest coordinador ha de ser un rellevant investigador i ha d'estar avalat per la direcció prèvia d'un mínim de dues tesis doctorals i la justificació de la possessió de dos períodes d'activitat investigadora reconeguts d'acord amb les previsions del Reial decret 1086/1989, del 28 d'agost, de retribucions del professorat universitari. En el cas del qual coordinador proposat ocupe una posició en la qual no li siguen aplicables aquests criteris, haurà d'acreditar mèrits equiparables als assenyalats, i la comissió d'estudis de postgrau informarà si escau.

Els cinc components de la comissió seran, en qualsevol cas, doctors investigadors acreditats amb àmplia experiència prèvia en labors relacionades amb les activitats de doctorat.Hi haurà un membre especialitzat per cada Itinerari Formatiu i un membre coordinador de relacions interinstitucionals i estades formatives.

www.uv.es/escoladoct/reglamentos/reglamento%20de%20Estudios%20de%20Doctorado_cas.pdf

SEGUIMENT DEL DOCTORAND

El Reglament d'Estudis de Doctorat, aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València ACGUV 206/2017, de 25 de juliol, modificat per ACGUV/2018, de 10 de juliol, estableix el següent procediment en els diferents articles que s'especifiquen:

Article 4. Els tutors o tutores de tesi doctoral

1. Una vegada admès i matriculat en el programa de doctorat, a tots els doctorands i doctorandes els serà assignat per part de la corresponent Comissió Acadèmica, en el termini de tres mesos, un tutor o tutora, que serà un doctor o doctora amb acreditada experiència investigadora, lligat a la unitat o escola que organitze el programa.

Article 5. La direcció de les tesis doctorals

1. La Comissió Acadèmica responsable del programa assignarà a cada doctorand o doctoranda, en el termini màxim de tres mesos des de la seua matrícula, un director o directora de la tesi doctoral, que podrà ser coincident o no amb la persona designada com a tutor.

Article 6. Document de compromís doctoral

Amb posterioritat a la formalització de la matrícula per primera vegada, el doctorand o doctoranda, la Universitat, el seu tutor o tutora, si escau, i el seu director o directora hauran de subscriure de manera conjunta el compromís doctoral, relatiu, entre altres qüestions, al procediment de resolució de conflictes que es puguen plantejar, els aspectes referits a la propietat intel·lectual o industrial i, en general, a les funcions de supervisió de l'activitat investigadora del doctorand o doctoranda.

Article 7. Document d'activitats i pla d'investigació dels estudiants de doctorat

1. Una vegada matriculat per primera vegada es materialitzarà per a cada doctorand o doctoranda el document d'activitats personalitzat, on es registraran totes les activitats d'interès per al desenvolupament del doctorand o doctoranda, així com del desenvolupament de la tesi de doctorat, amb la finalitat de la revisió pel tutor o tutora i el director o directora de tesi i la seua avaluació per la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat corresponent.

2. Abans que finalitze el primer any el doctorand o doctoranda elaborarà un pla d'investigació, avalat pel tutor o tutora i el director o directora; aquest pla haurà d'incloure la metodologia i els objectius, els mitjans i la planificació temporal, així com l'informe favorable de la Comissió d'Ètica en Investigació Experimental de la Universitat de València en els casos assenyalats.

Aquest pla es podrà millorar al llarg de la seua permanència en el programa de doctorat i haurà de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora.

3. Seran objecte d'avaluació per la Comissió d'Ètica els plans d'investigació que incloguen l'experimentació amb humans o amb mostres biològiques humanes, l'experimentació animal i la utilització d'agents biològics patògens o organismes modificats genèticament.

4. Anualment la Comissió Acadèmica del Programa avaluarà el pla d'investigació i el document d'activitats juntament amb els informes que hauran de emetre el tutor o tutora i el director o directora. L'avaluació positiva serà requisit per a poder continuar en el programa. En cas d'avaluació negativa, que haurà de ser motivada, el doctorand o doctoranda haurà de ser novament avaluat en el termini de sis mesos, per a això haurà d'elaborar un nou pla d'investigació.

Si es produeix una nova avaluació negativa, es donarà de baixa definitivament al doctorand o doctoranda. Contra aquestes resolucions, que no esgoten la via administrativa, l'interessat podrà interposar recurs d'alçada, que resoldrà, previ informe de l'Escola de Doctorat, el rector o persona en qui delegue.

5. Per a la matrícula dels anys successius serà necessari un informe favorable d'aquest document d'activitats personalitzat i del pla d'investigació per part de la Comissió Acadèmica.

6. Aquests documents hauran d'inscriure's i registrar-se a l'Escola de Doctorat.

www.uv.es/escoladoct/reglamentos/reglamento%20de%20Estudios%20de%20Doctorado_cas.pdf