Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Educació Logo del portal

Què és la tesi doctoral

La tesi doctoral es defineix com un treball original d’investigació elaborat pel candidat/a en qualsevol disciplina. 

Director o directora de tesi

Per a la elaboració de la tesi doctoral la Universitat assignarà al doctorand/a un director/a que serà un doctor/a amb experiència investigadora acreditada. La tesi doctoral podrà ser codirigida amb altres doctors/es.

Matrícula

Els doctorands admesos a un programa de doctorat es matricularàn anualment del concepte de tutela acadèmica de doctorat. 

Inscripció de la tesi doctoral

El doctorand/a haurà de presentar, amb anterioritat al dipòsit de tesis doctoral, la inscripció de tesi. 

Dipòsit de la tesi doctoral

Amb anterioritat a la lectura el doctorand/a haurà de fer el dipòsit de tesi doctoral d’acord amb el Reglament d’avaluació i dipòsit doctoral aprovat pel Consell de Govern de la Universitat de València. 

* La publicació als dos repositoris son obligatoris

La fitxa TESEO ha de completar-se abans de l'acte de defensa de la tesi

La publicació en RODERIC ha de realitzar-se amb posterioritat a l'acte de defensa de la tesi

 

Defensa

La tesi doctoral s’avaluarà en l’acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i consistirà en l'exposició i defensa pel doctorand/a del treball d’investigació. Els doctors presents en l’acte públic podràn formular qüestions en el moment i manera que assenyale el president/a del tribunal.  

Qualificació

El tribunal emetrà un informe i la qualificació global concedida a la tesi d'acord amb la següent escala: No apte, aprovat, notable i excel·lent.
El tribunal podrà atorgar l'esment de cumlaude si la qualificació global és d'excel·lent i s'emet en tal sentit el vot secret positiu per unanimitat

Esquema Estudis Doctorat R.D. 99/2011

 

 

 Normativa reguladora: