Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Història de l’Art Logo del portal

Com a requisit general d'accés hauran d'estar en algun dels supòsits de l'article 6 del RD 99/2011 o de la disposició addicional segona d'aquest Reial Decret.

Com a requisit específic:

  1. Perfil idoni d'accés.
  • Preparació universitària d'Història de l'Art a través d'estudis de postgrau oficials (Màster oficial segons RD 1393/2007, Diploma d'Estudis Avançats - DEA d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o Suficiència Investigadora segons el regulat pel RD 185/85); segon, capacitat d'entendre i raonar en espanyol, que per als candidats no procedents d'àmbits hispanoparlants haver de ser acreditable i equivalent o superior a un B2.
  1. Altres perfils d'accés que, si escau, a més poden exigir cursar complements formatius.
  • Titulats/ades universitaris/es amb preparació universitària d'Història de l'Art a través d'estudis de grau o llicenciatura, i estudis de postgrau oficials (Màster oficial segons RD 1393/2007, Diploma d'Estudis Avançats - DEA d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o Suficiència Investigadora segons el regulat pel RD 185/85) afins a la Història de l'Art, com a Belles arts, Arquitectura, Estètica...
  • Titulacions oficials universitáries españoles anteriors a les regulades pel RD 1393/2007. Acord Consell de Govern ACGUV 99/2014.
  • Titulats/ades universitaris/es amb experiència professional en l'àmbit de la Història de l'Art d'almenys tres anys i amb preparació universitària a través d'estudis de postgrau oficials (Màster oficial segons RD 1393/2007, Diploma d'Estudis Avançats - DEA d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o Suficiència Investigadora segons el regulat pel RD 185/85). La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) valorarà si la formació o experiència professional acreditada els ha proporcionat el domini de la metodologia investigadora que faculti per escometre tasques de recerca en l'àmbit de l'activitat artística, capacitant per concebre i desenvolupar una recerca original, concretada en l'elaboració i defensa d'una tesi doctoral en la disciplina. En cas contrari, la CAPD establirà els oportuns complements formatius a través del Màster d'Història de l'Art i Cultura Visual (UV – UJI), fonamentalment a través del mòdul de "Formació Investigadora".