Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Història de l’Art Logo del portal

Preinscripció doctorat / admissió
Presentació sol·licituds de preinscripció 15 de maig a 7 de setembre de 2018
Publicació resultats d'admissió provisionals 18 d'octubre de 2018
Publicació resultats d'admissió definitius
25 d'octubre de 2018
Automatrícula dels estudiants de nou ingrès 29 d'octubre a 6 de novembre de 2018
   
   
   

Al programa (Informació disponible en “Recursos” – “Normativa”):

Matrícula

Els/as doctorands/as admesos/as al programa de doctorat es matricularan anualment del concepte de tutela acadèmica de doctorat. Matrícula, taxes i exempcions, targeta universitària i segur.
Per a la matrícula d'anys successius serà necessari un informe favorable per part de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) a partir de l'avaluació anual, en concret al final de cada curs acadèmic, del document personal d'activitats i del pla de recerca.

La matrícula de la segona anualitat en el curs 2018/2019 serà a l'última setmana de setembre de 2018.

En els mesos posteriors a la primera matrícula

Elecció de tutor/a i director/a
En els sis primers mesos des de la incorporació al programa, a partir de la proposta que el doctorand o la doctoranda realitzi a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), aquesta assignarà un director o directora.

Signatura del compromís doctoral
Una vegada realitzada la primera matrícula es materialitzarà per a cada doctorand o doctoranda el document personalitzat d'activitats, on es registraran totes les activitats d'interès per al desenvolupament del doctorand o doctoranda, així com del desenvolupament de la tesi, a l'efecte de revisió pel tutor o tutora i el director de la tesi i la seva avaluació per la Comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent.
Aquest document, entre altres qüestions, estableix el procediment de resolució de conflictes que es puguin plantejar, els aspectes relatius a la propietat intel·lectual o industrial, i en general a les funcions de supervisió de l'activitat investigadora del doctorand o doctoranda (article 17 Reglamento Estudis Postgrau).

Presentació del pla de recerca (inscripció de Tesi)
Amb anterioritat al fet que finalitzi el primer any el doctorand o doctoranda elaborarà un pla de recerca, avalat pel tutor o tutora i el director o directora, aquest pla haurà d'incloure la metodologia i els objectius, els mitjans i la planificació temporal. Aquest pla es podrà millorar al llarg de la seva permanència al programa de doctorat i haurà de ser avalat pel tutor o tutora i pel director o directora (article 18.2 Reglamento Estudis Postgrau).

Avaluació anual d'activitats
En finalitzar cada curs acadèmic, cap al mes de juliol, la CAPD convoca als membres del programa per avaluar el desenvolupament del pla de recerca proposat per cada doctorand/a, així com la seva formació transversal i específica. La comissió avalua el pla de recerca i el document d'activitats juntament amb els informes que deurà emetre el tutor o tutora i el director o directora. Els/as doctorands/as hauran d'aportar, d'una banda, l'acreditació que mostri el seu compliment, com a certificats d'assistència a seminaris o jornades, etc.; i, per un altre, l'informe dels seus tutors/as i directors/as de Tesi sobre el desenvolupament del curs i idoneïtat de la formació específica. En aquest cas, la CAPD avalua no només al/a la doctorant/a, sinó la pròpia supervisió de la pròpia Tesi.
L'avaluació positiva serà requisit per poder continuar al programa. En cas d'avaluació negativa, que haurà de ser motivada, el doctorand o doctoranda haurà de ser novament avaluat en el termini de sis mesos, pel que s'haurà d'elaborar un nou pla de recerca. Si es produeix una nova avaluació negativa, es donarà de baixa definitivament al doctorand o doctoranda.

Tràmits per a la lectura de la tesi doctoral (vegin-se en la pestanya “Recursos”, “Normativa”)