Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Història de l’Art Logo del portal

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és l’òrgan gestor del programa de doctorat. Aquesta Comissió és la responsable d’aprovar els criteris d’admissió conjunts, i informar i proposar l’admissió de l’alumnat, i té com a competències establir el pla formatiu, organitzar-lo, controlar-lo i avaluar-lo, per assegurar-ne la qualitat. També és l’encarregada d’atendre els suggeriments presentats per la Comissió de Qualitat del programa i de revisar les reclamacions que presenten els doctorands i les doctorandes del programa mitjançant la instància de reclamació, que tenen a la seua disposició a la pàgina web del doctorat.

La Comissió és formada pel/per la representant de cada universitat en la Comissió de Seguiment i Control del conveni (el/la representant de la UVEG en la seua condició de coordinador/a del programa i president/a de la Comissió) i altres deu persones doctores dels departaments col·laboradors en el programa.

Membres:

  • Arciniega García, Luis (UV)
  • Barceló Ruiz, Isabel (UV- PAS)
  • García Mahíques, Rafael (UV)
  • Gómez-Ferrer Lozano, Mercedes (UV)
  • Martín Martínez, José (UV)
  • Rodríguez Moya, Inmaculada (UJI)
  • Serra Desfilis, Amadeo (UV)
  • Vidal Lorenzo, Cristina (UV)