Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Història de l’Art Logo del portal

Matrícula

Els doctorands i les doctorandes admesos al programa de doctorat s’han de matricular anualment del concepte de tutela acadèmica de doctorat. Matrícula, taxes i exempcions, targeta universitària i assegurança.

Per a la matrícula d’anys successius cal un informe favorable de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) a partir de l’avaluació anual, en concret al final de cada curs acadèmic, del document personal d’activitats i del pla d’investigació.

Els mesos posteriors a la primera matrícula

Elecció de tutor/a i director/a

En els sis primers mesos des de la incorporació al programa, a partir de la proposta que el doctorand o la doctoranda faça a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD), aquesta li assignarà un director o una directora.

Signatura del compromís doctoral

Una vegada realitzada la primera matrícula, es materialitzarà per a cada doctorand i doctoranda el document personalitzat d’activitats, on es registraran totes les activitats d’interès per al desenvolupament del doctorand o la doctoranda, així com del desenvolupament de la tesi, a l’efecte de revisió pel tutor o tutora i el director o la directora de la tesi i la seua avaluació per la comissió acadèmica del programa de doctorat corresponent.
Aquest document, entre altres qüestions, estableix el procediment de resolució de conflictes que es puguen plantejar, els aspectes relatius a la propietat intel·lectual o industrial, i en general a les funcions de supervisió de l’activitat investigadora del doctorand o la doctoranda (article 17 Reglamento Estudis Postgrau).

Presentació del pla d’investigació (inscripció de tesi)

Abans d’acabar el primer any, el doctorand o la doctoranda ha d’elaborar un pla d’investigació, avalat pel tutor o la tutora i el director o la directora, el qual pla ha d’incloure la metodologia i els objectius, els mitjans i la planificació temporal. Aquest pla es pot millorar al llarg de la seua permanència en el programa de doctorat i ha de ser avalat pel tutor o la tutora i pel director o la directora (article 18.2 Reglamento d’Estudis Postgrau).

Avaluació anual d’activitats

En acabar cada curs acadèmic, cap al mes de juliol, la CAPD convoca els membres del programa per avaluar el desenvolupament del pla d’investigació proposat per cada doctorand/a, així com la seua formació transversal i específica. La comissió avalua el pla d’investigació i el document d’activitats, juntament amb els informes que ha d’emetre el tutor o la tutora i el director o la directora. Els doctorands i les doctorandes han d’aportar, d’una banda, l’acreditació que en mostre el compliment, com ara certificats d’assistència a seminaris o jornades, etc.; i de l’altra, l’informe dels seus tutors o tutores i directors o directores de tesi sobre el desenvolupament del curs i la idoneïtat de la formació específica. En aquest cas, la CAPD avalua no solament el doctorant o la doctoranda, sinó la pròpia supervisió de la tesi.
L’avaluació positiva és requisit per poder continuar en el programa. En cas d’avaluació negativa, que ha de ser motivada, el doctorand o la doctoranda ha de ser avaluat novament en el termini de sis mesos, cas en què s’ha d’elaborar un nou pla d’investigació. Si es produeix una nova avaluació negativa, es donarà de baixa definitivament el doctorand o la doctoranda.

Tràmits per a la lectura de la tesi doctoral

Esquema nou reglament

Reglament d’avaluació i dipòsit de tesis doctorals (Modificado CG 28-VI-2016, entrada en vigor 29-VI-2016. Modificado CG 31-X-2017)

Dipòsit de la tesi doctoral:
El dipòsit de la tesi doctoral, amb acord amb el Reglamento de avaluació i dipòsit doctoral, aprovat per Consell de Govern de la Universitat de València, requereix:

  • Sol·licitud de dipòsit de tesi doctoral
  • Proposta d’especialistes
  • Informes d’idoneïtat
  • Model informe especialistes (castellà) o (valencià) o (anglès)
  • Dades personals del doctorand i la doctoranda a l’efecte de notificacions
  • Informació per a la publicació en TESEO (repositori Ministeri)*
  • Informació per a la publicació en RODERIC (repositori institucional Universitat València)*
    • *Ambdues publicacions són obligatòries

Defensa o lectura de la tesi doctoral

La tesi doctoral s’avaluarà en l’acte de defensa que tindrà lloc en sessió pública i consistirà en l’exposició i la defensa pel doctorand o la doctoranda del treball d’investigació. Els doctors i les doctores presents en l’acte públic poden formular qüestions en el moment que indique el president o la presidenta del tribunal.
El tribunal emetrà un informe i la qualificació global concedida a la tesi d’acord amb l’escala següent: No apte, Aprovat, Notable i Excel•lent. El tribunal pot atorgar la menció de cum laude si la qualificació global és d’excel·lent i s’emet en aquest sentit el vot secret positiu per unanimitat.