Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Història de l’Art Logo del portal

L’òrgan responsable del sistema de garantia de qualitat és el Comitè de Qualitat del Programa de Doctorat. Aquest articula els mecanismes i els procediments de supervisió del desenvolupament, anàlisi de resultats i propostes de millora. Per atendre l’opinió dels diferents col·lectius implicats és compost pels membres de la Comissió Acadèmica del programa més un representant dels estudiants de doctorat, un membre del personal d’administració i serveis i un tècnic de la Unitat de Qualitat, que exercirà les funcions de suport tècnic de qualitat.

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) vetla per la qualitat de les activitats formatives emanades de la pròpia comissió i les ofertes a través de l’acceptació d’activitats organitzades per institucions alienes a la comissió, en tots dos casos tenint-ne en compte l’adequació a les exigències investigadores dels doctorands i de les doctorandes i l’adquisició de competències i d’habilitats programades. La mateixa Comissió s’encarregarà de l’avaluació de les activitats formatives específiques realitzades.

En les activitats programats per la CAPD, com ara el seminari d’especialització metodològica en investigació i el seminari d’experiències de doctors i doctores pel programa, la mateixa Comissió establirà i serà responsable de les mesures per a l’organització de l’activitat, la difusió, el control d’assistència i l’emissió de certificats sempre que es complisca amb una assistència d’almenys el 80% de les sessions i el lliurament d’una memòria de l’activitat.

En el cas de seminaris i congressos nacionals i internacionals vinculats als grups i projectes d’investigació i càtedres institucionals dels departaments del programa, la CAPD n’haurà d’aprovar la incorporació com a activitat formativa del programa de doctorat, després del lliurament previ del programa complet d’aquest seminari o congrés, i s’especificarà temàtica, dates, hores, ponents i ponències. La comissió establirà i serà responsable de les mesures per a la difusió, el control d’assistència i l’emissió de certificats de l’alumnat del programa sempre que es complisca amb una assistència d’almenys el 80% de les sessions i el lliurament d’una memòria de l’activitat.

En el cas dels seminaris i congressos nacionals i internacionals celebrats al marge de l’organització dels departaments que conformen el programa de doctorat, la CAPD n’haurà d’aprovar la incorporació com a activitat formativa del programa de doctorat, després del lliurament previ del programa complet d’aquest seminari o congrés, i s’especificarà temàtica, dates, hores, ponents i ponències. La Comissió exigirà el certificat d’assistència i/o participació pertinent a través de comunicació, pòster…, i supletòriament una breu memòria de l’activitat.

Pel que fa a les estades d’investigació en organismes, entitats i institucions, regulades per conveni, la CAPD requerirà a les persones interessades per a la seua aprovació una memòria justificativa de l’estada, que haurà de tenir el vistiplau del tutor o de la tutora o/i del director o de la directora de la tesi, així com una carta d’acceptació del centre receptor. En acabar l’estada, el/la doctorand/a ha de presentar davant la Comissió per a la seua aprovació una memòria de l’activitat realitzada, amb el vistiplau del tutor o de la tutora o/i del director o de la directora de la tesi, així com una carta del centre en què s’especifique la durada de l’estada i el tipus d’activitats ralitzades.

Finalment, en les pràctiques externes en organismes, entitats i institucions regulades per conveni es procedeix de la manera següent: el/la doctorand/a presenta la sol·licitud de pràctica amb un informe del centre receptor en què detalle dates, tutor/a al centre de la pràctica i programa formatiu per desenvolupar. La CAPD ha d’autoritzar la proposta i es formalitza l’acord de pràctiques a través de la Fundació ADEIT. Finalment, la CAPD n’avalua el resultat a través de l’informe que presente la persona interessada i la carta del tutor o de la tutora al centre de realització de la pràctica.

La Universitat de València té un model de conveni de cooperació educativa per a les pràctiques externes que és subscrit amb les empreses i institucions i un acord específic per a cadascun dels estudiants que realitzen les pràctiques (disponibles en www.adeit.uv.es/pdf). Totes les empreses i entitats col·laboradores adquireixen els compromisos següents, que són detallats en els acords específics corresponents per cadascun dels estudiants que realitzen les pràctiques: posen a la disposició de l’alumnat un/una professional que actua com a tutor/a, dirigint i orientant les activitats dels estudiants durant l’estada i col·laborant amb el/la professor/a tutor/a de la universitat en el procés d’aprenentatge de l’estudiant; s’estableix, de comú acord, el programa d’activitats que realitzaran els estudiants, i que s’adequarà als objectius establerts i les competències a aconseguir pels estudiants; i les empreses i entitats disposaran dels mitjans materials i serveis suficients per realitzar les pràctiques. Les empreses i entitats es troben situades en l’entorn geogràfic de la Universitat de València, principalment a la ciutat de València i rodalia, i també es disposen en altres poblacions de la província, la resta de l’estat espanyol. També se subscriuen convenis amb empreses i entitats situades en altres països.

La Universitat de València, per mitjà dels seus centres i de la Unitat de Qualitat ha dissenyat un Sistema de Garantia Interna de Qualitat (SGIC) general per als seus centres i titulacions. El seguiment correcte dels processos i l’emmagatzematge adequat de les evidències ha de ser assegurat mitjançant un sistema informàtic, que a més pot facilitar el treball dels responsables.