Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Medicina Logo del portal

Pla d'Investigació

PLA D'INVESTIGACIÓ:

Abans de finalitzar el primer any el doctorand o doctoranda elaborarà un pla d'investigació, avalat pel tutor o tutora i el director o directora, aquest pla haurà d'incloure la metodologia, objectius, els mitjans i la planificació temporal, així com l'informe favorable de la Comissió d'Ètica en Investigació Experimental de la Universitat de València en els casos assenyalats.

Aquest pla es podrà millorar al llarg de la permanència en el programa de doctorat i haurà de ser avalat pel tutor o tutora, i pel director o directora.

Seran objecte d'avaluació per la Comissió d'Ètica els plans d'investigació que incloguen experimentació amb humans o amb mostres biològiques humanes, l'experimentació animal i la utilització d'agents biològics patògens o organismes modificats genèticament. (Informe CEIC – CEBA o UVEG)

Pots descarregar el model de pla en el següent enllaç:

             Pla d'investigació

Lloc de presentació:

Secretaria

Facultat de Medicina i Odontologia

Avinguda Blasco Ibañez 15

46010 València

El pla ha de presentar-se amb les signatures originals.

Ha de presentar-se acompanyat dels documents assenyalats en el model. (Informe ètic, autorització del centre i document de compromís doctoral)

La Universitat de València disposa d'un comitè d'ètica al que podrà presentar el seu projecte de tesi doctoral per a avaluació.

www.uv.es/uvetica/forms.html

Recorde que en el cas que el pla d'investigació siga codirigit hauran de justificar-se les raons d'índole acadèmic que concorren en aquest cas i detallar la participació de cada codirector en el pla d'investigació

En el cas que un codirector/a no es troba en la llista de directors de tesis del programa de doctorat, haurà de sol·licitar-se autorització perquè puga participar com a codirector/a de el pla d'investigació, aportant els següents documents:

Sol·licitud autorització codirector.

•Ha de presentar-se acompanyat dels documents assenyalats en el model.