Logo de la Universitat de València Logo Comissió d'Ètica en Investigació Experimental Logo del portal

.

Sobre la Comissió

La Universitat de València, com a organisme públic d'investigació, conscient del seu deure i responsabilitat davant de la societat entén que ha de constituir una Comissió d'Ètica que de forma àgil i efectiva proporcione resposta a les necessitats actuals, així com a nous problemes que puguen sorgir en aquesta matèria.

Sobre la base d'allò que s'ha exposat, i tenint en compte la legislació vigent respecte d'això a Espanya i en la Unió Europea, així com les Declaracions Ètiques d'Hèlsinki i Tòquio, la Declaració Bioètica de Gijón de 24 de juny del 2000 i les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, a proposta de la Comissió d'Investigació, el Consell de Govern, aprova la constitució de la Comissió d'Ètica de la Universitat de València i el present Reglament.

La Comissió podrà constituir Comitès, així com designar ponències o grups de treball i col·laboradors per a coadjuvar en la realització de tasques concretes relacionades amb les seues competències. Així mateix, podrà sol·licitar l'assessorament d'experts o entitats externes sobre aspectes concrets relacionats amb les seues competències. Tots ells hauran de respectar el principi de confidencialitat.

Aprovat pel Consell de Govern de 3 d’octubre de 2006. ACGUV 194/2006.