Logo de la Universitat de València Logo Comissió d'Ètica en Investigació Experimental Logo del portal

La Universitat de València, com a organisme públic d’investigació, conscient del seu deure i responsabilitat amb la societat, va constituir en 1995 el Comitè d’ètica per proporcionar respostes a les necessitats actuals d’una forma àgil i efectiva.

El 8 de febrer de 2013 es va publicar al BOE el Reial Decret 53/2013, de l’1 de febrer, on s’estableixen les normes bàsiques per protegir els animals utilitzats en els experiments i altres objectius científics, incloent la docència.  

Aquest nou Reial Decret sobre experimentació afecta directament el funcionament del Comité d’ètica ja que, a causa del mateix, els subcomitès d’ètica de les distintes institucions perden la competència per a avaluar i aprovar èticament projectes d'investigació amb animals. Les competències per a avaluar projectes les assumeixen, des d'agost de 2013, els Òrgans Habilitats (OH) per a l'Avaluació de Projectes, que són organismes que depenen directament de l'autoritat competent.

 El CEBA (Comité d'ètica de Benestar Animal) de la Universitat de València és Òrgan Habilitat per la Conselleria d'Agricultura de la Comunitat Valenciana per a l'avaluació de l'experimentació i pràctiques amb animals d'experimentació.

L'objectiu és doble, oferir garanties que l'activitat investigadora es realitza en un marc ètic, segur i legal adequat, i millorar la qualitat de la ciència realitzada en la UVEG. Tot això col·laborant de manera integral i permanent amb els investigadors. En línia amb els requisits legals actuals, el Comité vetla per que els investigadors tinguen accés a la formació necessària per a complir amb els requisits legals i per a un desenrotllament professional adequat dins d'un marc ètic i legal cada vegada més complex. La normativa continguda en diferents convocatòries de finançament de la investigació exigeix que els projectes que impliquen investigació amb sers humans o animals, utilització de mostres biològiques d'origen humà, agents biològics, o utilitzen organismes genèticament modificats, no sols complisquen els requisits establits en cada cas per la legislació, sinó també que compten amb l'autorització expressa emesa per un Comité d'Ètica acreditat.