Logo de la Universitat de València Logo Comissió d'Ètica en Investigació Experimental Logo del portal

Objectius

La Comissió d'Ètica en la Investigació Experimental de la Universitat de València és un òrgan de caràcter consultiu assessor al qual correspon l'avaluació dels problemes ètics que es plantegen en el desenvolupament dels projectes d'investigació que s’hi duguen a terme.

En el cas que els protocols d'investigació afecten subjectes o mostres biològiques que impliquen a altres institucions, es requerirà l'avaluació favorable de les seues respectives Comissions d'Ètica o òrgans anàlegs.

Seran objecte d'avaluació l'experimentació amb humans o amb mostres biològiques humanes, l'experimentació animal i la utilització d'agents biològics patògens o organismes modificats genèticament, considerant en tot això l'efecte que aquestes investigacions tinguen sobre la vida i el medi ambient.

Aprovat pel Consell de Govern de 3 d’octubre de 2006, ACGUV 194/2006. Modificat pel CG el 3 de febrer de 2015, ACGUV 6/2015. Modificat pel CG el 28 de febrer de 2017, ACGUV 23/2017. Modificat pel CG el 17 de desembre de 2019, ACGUV 262/2019.