Universitat de ValènciaComissió d'Ètica en Investigació Experimental Logo del portal

Formularis i sol·licituds d'Experimentació Animal

 Guia per a l'avaluació de procediments/ projectes d'investigació amb animals:

La documentació dels projectes o investigacions que requerisquen un informe d'aquest Comité haurà de presentar-se, fins al dia 15 de cada mes, a través de la Seu Electrònica

Guia per a presentar sol·licitud d'informe al Comitè d'Experimentació i Benestar Animal.

1. Formulari d'avaluació ètica d'un projecte d'investigació / docència amb animals.

Aquest formulari conté el projecte d'investigació a desenvolupar en animals. Inclou el denominat Annex C (en el formulari correspon a l'Apartat C. Procediments). Si cal, es presentaran tants Annexos C com procediments hi haja (enumerats en l'apartat 5 del formulari). És important emplenar tots els apartats del formulari. Assegure's que utilitza la versió més recent del formulari, disponible a través del següent enllaç.

2. Resum no tècnic.

Resum del projecte per a exposició pública en la pàgina web de Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per això, s'hauria d'evitar qualsevol tipus d'informació que permeta identificar a persones o centres concrets, inclosa la persona física sol·licitant. Tinga en compte que es tracta d'un resum no tècnic i limite la longitud dels textos a l'espai disponible, sense ampliar-lo ni reduir-lo.

3. Sol·licitud de propostes d'autorització del responsable del procediment d'experimentació animal al del centre usuari.

Emplenar i signar. Serà la sol·licitud signada pel Vicerector d'Investigació i enviada des de la UV a la GVA per al seu registre d'entrada. Cada Animalari (UCIM, Planta d'aquaris Paterna, Psicologia, SCSIE) tindrà les seues dades pròpies.

 

ACLARACIONS

Tipus de projecte

S'entén per projecte un programa de treball amb un objectiu científic definit i en el qual es fan un o diversos procediments.
Tipus de projectes:

1. Projectes de Tipus I són els projectes en els quals es donen simultàniament les tres circumstàncies:

  • Impliquen exclusivament procediments classificats com "sense recuperació", "lleus" o "moderats".
  • No utilitzen primats.
  • Es realitzen per a complir requisits legals o reglamentaris, o amb finalitats de producció o diagnòstic per mètodes establits.

2. Projectes de Tipus II són els projectes en els quals es donen simultàniament les següents circumstàncies:

  • Impliquen exclusivament procediments classificats com "sense recuperació", "lleus" o "moderats".
  • No utilitzen primats.

3. Formulari d'avaluació ètica d'un projecte d'investigació/docència amb animals.

S'ha de sol·licitar autorització prèvia i expressa per a la realització de projectes Tipus II i projectes Tipus III, i per a projectes Tipus I amb procediment/s inclosos en algun dels supòsits de l'article 34 del Decret 214/1997, de 30 de juliol.

Es comunicaran els projectes Tipus I amb procediment/s no inclosos en cap dels supòsits de l'article 34 del Decret 214/1997, de 30 de juliol.

Severitat

En relació amb la classificació de la severitat dels procediments d'experimentació animal (art. 27 del RD 53/2013, d'1 de febrer), en la memòria tècnica dels procediments d'experimentació serà necessari incloure la classificació de la severitat del procediment (sense recuperació, lleus, moderats o severs). En l'annex IX del RD 53/2013, d'1 de febrer, estan establits els criteris de classificació.