Logo de la Universitat de València Logo Comissió d'Ètica en Investigació Experimental Logo del portal

Què és la Comissió?

La Universitat de València, com a organisme públic d'investigació, conscient del seu deure i responsabilitat davant de la societat entén que ha de constituir una Comissió d'Ètica que de forma àgil i efectiva proporcione resposta a les necessitats actuals, així com a nous problemes que puguen sorgir en aquesta matèria.

Sobre la base d'allò que s'ha exposat, i tenint en compte la legislació vigent respecte d'això a Espanya i en la Unió Europea, així com les Declaracions Ètiques d'Hèlsinki i Tòquio, la Declaració Bioètica de Gijón de 24 de juny del 2000 i les recomanacions de l'Organització Mundial de la Salut, a proposta de la Comissió d'Investigació, el Consell de Govern, aprova la constitució de la Comissió d'Ètica de la Universitat de València i el present Reglament.

La Comissió podrà constituir Comitès, així com designar ponències o grups de treball i col·laboradors per a coadjuvar en la realització de tasques concretes relacionades amb les seues competències. Així mateix, podrà sol·licitar l'assessorament d'experts o entitats externes sobre aspectes concrets relacionats amb les seues competències. Tots ells hauran de respectar el principi de confidencialitat.

Aprovat pel Consell de Govern de 3 d’octubre de 2006, ACGUV 194/2006. Modificat pel CG el 3 de febrer de 2015, ACGUV 6/2015. Modificat pel CG el 28 de febrer de 2017, ACGUV 23/2017. Modificat pel CG el 17 de desembre de 2019, ACGUV 262/2019.

Estructura

La Comissió d'Ètica en Investigació Experimental està integrada per:
 

  • El vicerector o vicerectora amb competències en matèria d'investigació, o persona que delegue, que actuarà com a president,
  • El director o directora del Servei Central de Suport a la Investigació Experimental,
  • El director o directora del Servei de Prevenció i Medi Ambient,
  • Nou vocals i cinc suplents nomenats pel rector o la rectora a proposta de la Comissió d'Investigació, entre els membres de la comunitat universitària amb reconeguda experiència en investigació en Ciències de la Vida i la Salut, en Ciències Jurídiques i Socials i en Filosofia.
  • Dos vocals membres del personal d’administració i serveis amb funcions relacionades amb les competències de la Comissió, nomenat pel rector o la rectora a proposta de la Comissió d'Investigació.
  • Un vocal membre del PAS d’Administració General que actuarà com secretari o secretaria de la comissió, nomenat pel rector o la rectora a proposta del vicerector o vicerectora amb competències en matèria d'investigació.
  • El/la delegat/da de Protecció de Dades de la Universitat de València o persona en qui delegue.