Logo de la Universitat de València Logo Comissió d'Ètica en Investigació Experimental Logo del portal

Instruccions per a realitzar una sol·licitud de informe al Comitè d'Ètica

INSTRUCCIONS PER A REALITZAR UNA SOL·LICITUD D'INFORME Al COMITÉ D'ÈTICA.

Els projectes d'investigació que impliquen experimentació amb éssers humans o amb mostres biològiques d'origen humà, així com la interacció amb éssers humans o intervencions socials, desenvolupats en l'àmbit de la Universitat de València, necessiten un informe favorable del Comitè d'Ètica d'Investigació en Humans.

La sol·licitud d'informe d'aprovació al Comité d'Ètica d'Investigació en Humans es realitza a través de la SEU ELECTRÒNICA

La sol·licitud d'informe al Comitè d'Ètica ha de presentar-se amb, almenys, dos mesos d'antelació a l'inici de la investigació, a fi de poder obtenir la seua aprovació abans de realitzar l'estudi. La poden realitzar membres de la Universitat, estudiants o professors, encara que l'investigador principal sempre ha de ser personal docent i investigador de la Universitat de València.

D'altra banda, el Comitè d'Ètica d'Investigació en Humans de la Universitat de València no es pronuncia sobre estudis que hagen iniciat la fase d'intervenció amb els participants en el moment de presentar la sol·licitud.

L'estudi que es realitze en el marc d'un projecte d'investigació que tinga dictamen favorable del CEIH, no precisa d'autorització específica.

Una vegada emplenada la sol·licitud haurà d'adjuntar una sèrie de documents que li seran requerits:

1. PROJECTE.

Haurà d'adjuntar el FORMULARI EH-1 (disponible també en la secció de formularis de la pàgina web del comité d'ètica) una vegada emplenat, haurà de ser signat per l'investigador/a principal, en el qual, aportarà tota la informació que se sol·licita sobre el projecte d'investigació que serà desenvolupat.

2. CONSENTIMENT INFORMAT:

En la secció de formularis disposa de quatre models de consentiments diferents que s'han d'utilitzar en funció de les dades a tractar en la investigació.

 

3. UNA ALTRA DOCUMENTACIÓ RELACIONADA.

En les investigacions els participants de les quals siguen menors d'edat, s'haurà d'aportar a la sol·licitud certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual d'aquelles persones que intervinguen amb els participants menors.

Seria necessari adjuntar tota la documentació del projecte original si va sol·licitar finançament o aquest ha sigut finançat per algun organisme públic o privat alié a la Universitat.

4. TERMINI D'ESMENA A REQUERIMENTS. 

D'acord amb l'article 68 de la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, disposa d'un termini de 10 dies per a aportar els documents necessaris per a esmenar el present requeriment. Si no ho fera se li tindrà per desistit de la seua petició, procedint-se a l'arxivament de l'expedient.