Logo de la Universitat de València Logo Comissió d'Ètica en Investigació Experimental Logo del portal

Normatives aplicables

L'objecte de la legislació és la protecció dels animals que s'utilitzen o es destinen a ser utilitzats amb finalitats experimentals, científiques o educatives, per a evitar que se'ls puga causar cap mena de dolor o sofriment injustificats, d'evitar qualsevol duplicació inútil de procediments d'experimentació i de reduir al mínim el nombre d'animals utilitzats. L'àmbit d'aplicació comprén qualsevol ésser viu vertebrat no humà, incloses les formes de desenvolupament de vida pròpia i autònoma, a exclusió de les formes fetals i embrionàries i l'exercici de l'activitat ramadera i veterinària no experimental.

 

EUROPEA:

Instrument de Ratificació del Conveni Europeu sobre protecció dels animals vertebrats utilitzats amb finalitats experimentals i altres finalitats científiques, fet a Estrasburg el 18 de març de 1986 (BOE 25 d'octubre de 1990).

Protocol d'esmena, de 7 de juliol de 1998, el Conveni Europeu sobre protecció dels animals vertebrats utilitzats amb finalitats experimentals i altres finalitats científiques.

Recomanació de la Comissió, de 18 de juny de 2007, sobre les línies directrius relatives a l'allotjament i cures dels animals utilitzats per a experimentació i altres finalitats científiques.

Directiva 2010/63 / UE, de 22 de setembre de 2010, relativa a la protecció dels animals utilitzats per a finalitats científiques

 

ESPANYOLA:

Reial decret 53/2013, d'1 de febrer, pel qual s'estableixen les normes bàsiques aplicables per a la protecció dels animals utilitzats en experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència.

Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seua explotació, transport, experimentació i sacrifici.

Llei 6/2013, d'11 de juny, de modificació de la Llei 32/2007, de 7 de novembre, per a la cura dels animals, en la seua explotació, transport, experimentació i sacrifici.

Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manege animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència.

Altres normatives d'interés relacionades amb la protecció animal.

Reial decret 1551/2011, de 31 d'octubre, pel qual es complementa el Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals, mitjançant l'establiment de cinc qualificacions professionals corresponents a la família professional Agrària, entre elles: a) Cures i manteniment d'animals utilitzats per a la investigació i altres finalitats científiques i b) Realització de procediments experimentals amb animals per a investigació i altres finalitats científiques.

Reial decret 983/2013, de 13 de desembre, pel qual s'estableixen quatre certificats de professionalitat de la família professional Agrària que s'inclouen en el Repertori Nacional de certificats de professionalitat.

 

NORMATIVA RESPECTE A LA FORMACIÓ
La Nova Ordre Ministerial de formació: Ordre ECC/566/2015, de 20 de març, per la qual s'estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manege animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d'experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència: Podeu consultar-la ací:

Introdueix diversos conceptes bàsics:

1. Nous requisits per a la capacitació inicial per a treballar amb animals d'experimentació. A més redefineix les categories, que ara passen a dir-se funcions:
a) Cuidat dels animals (similar a l'antiga categoria A, sense incloure eutanàsia)
b) Eutanàsia dels animals (novetat, abans inclosa en la resta de categories)
c) Realització dels procediments (similar a antiga categoria B, sense incloure eutanàsia)
d) Disseny dels projectes i procediments (similar a antiga categoria C, sense incloure eutanàsia)
e) Asunción de la responsabilitat de la supervisió «in situ» del benestar i cura dels animals.
f) Asunción de les funcions de veterinari designat
2. La necessitat de realitzar una capacitació inicial que suposa una formació inicial reglada i un treball sota supervisió. La formació s'aborda mitjançant la realització dels cursos de formació per a personal usuari d'animals d'experimentació
3. La necessitat de realitzar unes hores de formació contínua per a mantindre activa aquesta capacitació:

Funció a): 20 hores en 8 anys.
Funció b): 25 hores en 8 anys.
Funció c): 45 hores en 8 anys.
Funció d): 40 hores en 8 anys.
Funció e): 90 hores en 8 anys.
Funció f): 90 hores en 8 anys.

En el cas de sol·licitar-se el manteniment de diverses categories simultàniament, com a mínim es requerirà complir els requisits de la categoria que requerisca major nombre d'hores.

 

Normativa

Referència Normativa Document(s)
Declaració Universal Bioética i DDHH

Declaració Universal sobre Bioética i Drets Humans de la UNESCO

RD 53_2013

Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.

DCV 53_2013

Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, por el que se establecen las normas básicas aplicables para la protección de los animales utilizados en experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia.

ACGUV 194/2006

Reglament Comissió d' Etica del Consell de Govern de la Universitat de València