Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Medicina Logo del portal

Activitats Formatives

ACTIVITATS FORMATIVES DEL PROGRAMA DE DOCTORAT EN MEDICINA:

Els programes de doctorat inclouran aspectes organitzats de formació investigadora que no requeriran la seua estructuració en crèdits ECTS i comprendran tant formació transversal com específica de l’àmbit de cada programa, si bé en tot cas l’activitat essencial del doctorand serà la investigadora.

Les activitats de formació realitzades pel doctorand es recolliran en el document d'activitats personalitzat del doctorand.

Les diferents activitats de formació transversals i específiques del programa de doctorat de medicina constitueixen una proposta coherent i factible que contribueixen  que els doctorands adquirisquen les competències inherents al títol de doctor.

Activitats transversals:

El doctorand haurà de cursar l'activitat transversal:

1. La redacció d'articles científics, (SFPIE).

També haurà de cursar de forma obligatòria dues activitats transversals a escollir entre les següents:

2. Cites i impacte: avaluació de l'activitat investigadora en ciències i ciències de la salut, (SFPIE).

3. Refworks 2.0 per a la gestió de bibliografia personal en ciències i ciències de la salut, (SFPIE).

4. Avaluació de l'activitat investigadora i publicació científica en obert (en línia), (SFPIE).

Activitats específiques:

Com a activitats formatives específiques, els doctorands hauran de cursar les següents activitats:

5. Jornada de formació en doctorat de la Facultat de Medicina. (Comitè d’Ètica en Humans, Experimentació animal, Assajos clínics, Bibliografia i metodologia de la investigació, Orientació administrativa).

6. Assistència i participació en un congrés científic de l'especialitat.

7. Preparació d'un article per a la seua publicació en una revista científica.

També podrà realitzar l'activitat específica optativa:

8.- Estada en centres d'investigació

NOTA INFORMATIVA:

Les activitats transversals són organitzades pel Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València (SFPIE, www.uv.es/sfpie).