Logo de la Universitat de València Logo Programa de Doctorat en Teledetecció Logo del portal

La comissió acadèmica del programa, estudiat el currículum del doctorand, decidirà sobre la pertinència que realitze complements de formació. En aquest cas, es definirà la relació d'assignatures que ha de cursar de l'oferta acadèmica de postgrau de qualsevol de les universitats, considerant la formació específica requerida pel doctorand per a l'adequat desenvolupament de la seua tasca investigadora. 

Els estudiants que procedeixen d'un Màster Universitari en Teledetecció o qualsevol Màster Europeu en Remote Sensing amb un mínim de 60 crèdits ECTS no necessiratan realitzar complements de formació.

Complements de formació

Per als estudiants que provinguen de qualsevol altre Màster, atenent al seu itinerari de formació i als cursos realitzats, la Comissió Acadèmica de Doctorat estudiarà la pertinència de realització de complements de formació. Aquests complements seran com a màxim de 20 ECTS i, depenent del perfil d'entrada de l'estudiant, es proposen les següents matèries a cursar, totes elles pertanyents al màster de Teledetecció que s'impateix a la Universitat de València:

  • Fonaments (10 ECTS): S'analitzen els diversos elements que intervenen en la presa d'imatges pels sensors integrats en diverses plataformes, es donen els principis físics, es realitzen experiències de radiometria en laboratori.
  • Processat d'imatges (10 ECTS): En aquesta matèria s'expliquen les característiques del sistemes, sensors i imatges, metadades, formats genèrics i productes de teledetecció, així com tècniques de tractament d'imatges com ara composició de color, ajustaments del contrast, filtres i tècniques de restauració d'imatges. Es presenten els mètodes de correcció geomètrica, radiomètrica i atmosfèrica, distingint els mètodes de correcció d'aquesta última en funció de la regió espectral, així com la correcció dels efectes topogràfics en el domini òptic. També s'expliquen les tècniques per a microones diferenciant-les entre radiòmetres passius i radar. A més, s'exposen alguns tractaments estadístics per a imatges, com ara l'anàlisi de continuïtat espacial amb variogrames i les tècniques kriging i cokrigin. Les pràctiques s'imparteixen actualment amb el software comercial ENVI, el llenguatge de programació Matlab i el software lliure S-GeMS. 
  • Aplicacions de la Teledetección (10 ECTS): En aquesta matèria s'estudien les tècniques de teledetecció que s'empren en l'observació de la biosfera, atmosfera, els oceans i la criosfera.