Logo de la Universitat de València Logo Facultat de Física Logo del portal

Els departaments de la Facultat

Els departaments de la Universitat de València

Als articles 15 i 16 dels Estatuts de la Universitat de València es desenvolupa la normativa respecte als departaments. Aquestos són els òrgans encarregats de coordinar els ensenyaments d'acord amb la programació de la Universitat, de fomentar la investigació i les altres activitats universitàries referents a una àrea de coneixement o conjunt d'àrees, segons afinitat o relació que justifique l'agrupament des d'un punt de vista acadèmic i amb criteris d'eficàcia i eficiència.

No pot haver-hi més d'un departament per àrea de coneixement, tret d'allò que disposa l'article 19.3. No obstant això, i per raons acadèmiques, la Universitat, per acord del Consell de Govern i previ informe de la Junta Consultiva, podrà crear àrees de coneixement pròpies.

Els departaments tenen adscrits i desenvolupen en un o més centres, els ensenyaments inclosos en els diversos plans d'estudi, els continguts dels quals siguen propis de la seua àrea o àrees de coneixement. En cas d'ensenyaments que puguen ser considerats propis d'àrees adscrites a diversos departaments, el Consell de Govern determinarà la corresponent adscripció i el temps de durada. Prèviament, la Junta Consultiva, oïts els departaments, les comissions acadèmiques de títols i els centres, emetrà un informe.

Cada departament ha d'estar adscrit a aquell centre on tinga una major docència en matèries troncals i obligatòries en les diferents titulacions. Però el Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva, per raons d'afinitat científica i acadèmica, pot canviar-la.

Departaments del centre

Departament Adreça Tel./Fax Pàgina web/Correu electrònic
Astronomia i Astrofísica C/ Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot. València
9635 43083
9635 43084
www.uv.es/daa
dep.astronomia.i.astrofisica@uv.es
Física Aplicada i Elecromagnetisme C/ Dr. Moliner,50
46100 Burjassot. València
9635 44345
9635 43146
www.uv.es/fisapl
dep.fisica.aplicada@uv.es
Física Atòmica, Molecular i Nuclear C/ Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot. València
9635 44172
9635 44581
www.uv.es/fisatomica
dep.fisica.atomica@uv.es
Física Teòrica C/ Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot. València
9635 44349
9635 43381
www.uv.es/fisteo
dep.fisica.teorica@uv.es
Física de la Terra i Termodinàmica C/ Dr. Moliner, 50
46100 Burjassot. València
9635 44350
9635 43385
www.uv.es/termo
dep.termodinamica@uv.es
Òptica i Optometría i Ciències de la Visió C/ Dr. Moliner,50
46100 Burjassot. València
9635 44343
9635 43385
www.uv.es/optica
dep.optica@uv.es