https://www.uv.es/fcafehttps://www.uv.es/uvweb/grau-ciencies-activitat-fisica-esport/ca/grau-ciencies-activitat-fisica-esport-1285935083794.htmlhttps://www.uv.es/ Logo del portal

Si realitzes la matrícula per les proves d'accés a la universitat per primera vegada:

 • La matrícula ha de realitzar-se al centre on s'ha estudiant el batxillerat.

Per a millora de nota:

 • La matrícula per a la millora de nota de les PAU de convocatòries anteriors ha de realitzar-se al centre on es va estudiar el batxillerat.
  En el cas de ser alumne d'altres comunitats autònomes, haurà de dirigir-se al Servei d'Estudiants de la Universitat de València (Avgda. Blasco Ibáñez, 13. 46010 València).

Protocol de petició d'adaptació per a les proves d'accés a la Universitat

Informació

Normes de matrícula

Informació

Dates de realització de la prova

 • Convocatòria de juny de 2024: dies 4, 5 i 6
 • Convocatòria de juliol de 2024: dies 2, 3 i 4

Horaris de realització de la prova

La prova d'accés a la universitat

A) Fase Obligatòria

 • Castellà: Llengua i Literatura
 • Valencià: Llengua i Literatura
 • Llengua estrangera: anglés, francés, italià, alemany
 • Història d'Espanya o Història de la Filosofia.
 • L'assignatura de modalitat cursada per l'estudiant.

La qualificació obtinguda té una validesa indefinida.

B) Fase Voluntària

Aquesta fase és voluntària, amb la finalitat d'incrementar la nota d'accés a la universitat.

L'estudiant podrà examinar-se de les assignatures troncals d'opció que desitge, les haja cursades o no.

Els estudiants que tinguen superada la prova d'accés a la universitat segons normatives anteriors (COU, Batxillerat LOGSE) podran presentar-se a la fase voluntària i incrementar de la mateixa manera la seua nota d'accés.

Guies i exàmens

Les qualificacions

Nota d'accés a la universitat (NAU)

Calculada amb la nota mitjana del Batxillerat (60%) i la mitjana aritmètica de la qualificació dels cinc exàmens de la Fase General, sempre que aquesta siga igual o superior a quatre (40%).

Nota d'accés a les titulacions universitàries (NAT)

S'obté en incrementar la Nota d'accés a la universitat (NAU) amb les qualificacions obtingudes en les matèries de la Fase Voluntària.

La nota d'accés a les titulacions universitàries incorporarà les qualificacions d'aquestes matèries de manre ponderada, multiplicant per 0.1 la qualificació de les matèries que estiguen adscrites a la branca de coneixement del grau, o per 0.2 si es tracta de matèries selecionades per les universitats per a l'accés a cada grau.

La nota d'accés a les titulacions universitàries podrà ser diferent en funció de la titulació sol·licitada en la preinscripció, ja que en cada cas podran ponderar-se de manera diferent (0.1 ó 0.2) les qualificaions de les assignatures examinades en la Fase Voluntària.

Per tant, la fòrmula de càlcul de la Nota d'accés a les titulacions universitàries és la següent:

 • (QMB x 0.6 + QFG x 0.4) + A x M1 + B x M2

QMB: Qualificació Mitjana del Batxillerat
QFG: Qualificació de la Fase Obligatòria
A i B: coeficients de ponderació segons la vinculació de la matèria examinada en la Fase Voluntària i la titulació a la qual es sol·licita plaça (0, 0.1 ó 0.2)
M1 i M2: Qualificacions de les assignatures de modali-tat de la Fase Voluntària que proporcionen millor nota d'admissió.

Lliurament dels resultats

 • Convocatòria de juny de 2024: 14 de juny a partir de les 13 hores.
 • Convocatòria de juliol de 2024: 9 de juliol a partir de les 17 hores.

Terminis per sol·licitar revisió

 • Convocatòria de juny de 2024: 17, 18 i 19 fins a les 14 hores.
 • Convocatòria de juliol de 2024: 10, 11 i 12 fins a les 14 hores.

Normativa

 • ORDE ECD/1941/2016, de 22 de desembre, per la qual es determinen les característiques, el disseny i el contingut de l'avaluació de Batxillerat per a l'accés a la Universitat, les dates màximes de realització i de resolució dels procediments de revisió de les qualificacions obtingudes, per al curs 2016/2017.
 • REIAL DECRET-LLEI 5/2016, de 9 de desembre, de mesures urgents per a l'ampliació del calendari d'implantació de la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.
 • REIAL DECRET 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d'Educació Secundària Obligatòria i de Batxillerat.
 • REIAL DECRET 412/2014, de 6 de juny, pel qual s'estableix la normativa bàsica dels procediments d'admissió als ensenyaments universitaris oficials de Grau.
 • LLEI ORGÀNICA 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa. (LOMCE)