https://www.uv.es/fcafehttps://www.uv.es/uvweb/grau-ciencies-activitat-fisica-esport/ca/grau-ciencies-activitat-fisica-esport-1285935083794.htmlhttps://www.uv.es/ Logo del portal

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Instruccions

INSTRUCCIONS PER AL TRÀMIT D'ADAPTACIÓ AL TITOL DE GRAU EN CIÈNCIES DE L'ACTIVITAT FÍSICA I L'ESPORT

Els/les estudiants que no s'hagen adaptat i vullguen adaptar-se als estudis de Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, cal informar-se, per a gestionar la seua matrícula, en la secretaria del centre durant el mes de juliol.

 

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Sociologia de l'Oci de l'Activitat Física i Esportiva Optatiu Formació bàsica Sociologia
Sociologia de l'Esport Troncal    
Anatomia Funcional Troncal Formació bàsica Anatomia i cinesiologia del moviment humà
Biomècanica de l'Activitat Física Obligatori Obligatori Biomecànica de l'activitat física
Biomècanica de l'Activitat Física Troncal    
Fisiologia Humana Troncal Formació bàsica Fisiologia humana i de l'exercici
Fisiologia de l'Exercici Troncal    
Atletisme Obligatori Obligatori Atletisme
Atletisme Troncal    
Bàsquet Obligatori Obligatori Bàsquet
Bàsquet Troncal    
Handbol Obligatori Obligatori Handbol
Handbol Troncal    
Futbol Obligatori Obligatori Futbol
Futbol Troncal    
Judo Obligatori Obligatori Judo
Judo Troncal    
Natació Obligatori Obligatori Natació
Natació Troncal    
Aprenentatge Motor Troncal Formació bàsica Desenvolupament, control i aprenentatge motor
Bases Perceptivomotrius Troncal Obligatori Habilitat motriu
Expressió Corporal Troncal Obligatori Fonaments de l'expressió corporal
Sistemàtica del Moviment Obligatori Obligatori Sistemàtica del moviment
Sistemàtica del Moviment Troncal Obligatori Entrenament esportiu: la preparació física
Psicologia de l'Activitat Física i l'Esport Troncal Formació bàsica Psicologia social de l'activitat física i de l'esport
Psicologia Social dels grups Esportius Obligatori    
Teoria i Història de l'Esport Obligatori Formació bàsica Teoria i història de l'activitat física i l'esport
Teoria i Història de l'Esport Troncal    
Activitat Física i Salut Troncal Obligatori Exercici físic per a la qualitat de vida
Activitats en el Medi Natural Troncal Optatiu Activitats en el medi natural
Esport i Recreació Troncal Obligatori Recreació fisicoesportiva
Actividades Físicorecreatives i Jocs i Esports Autòctons Optatiu    
Disseny Curricular de l'Educació Física i l'Esport Troncal Obligatori Planificació i avaluació de l'activitat física i l'esport
Teoria i Pràctica del Currículum de l'Educació Física i de l'Esport Troncal Obligatori Metodologia de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport
Projectes i Materials Curriculars en l'Educació Física Optatiu    
Teoria i Pràctica de l'Entrenament Esportiu Troncal Obligatori Entrenament esportiu: la tècnica i la tàctica
Estructura i Organització de les Institucions Esportives Troncal Optatiu Planificació estratègica dels sistemes esportius
Equipament i Instal·lacions Esportives Troncal Obligatori Equipament i instal·lacions esportives
Pràcticum Troncal Obligatori Pràctiques externes
Bases Metodològiques de la Investigació en Activitat Física i Esports Obligatori Obligatori Introducció a la investigació en ciències de l'activitat física i l'esport
Gimnàstica Artística Esportiva Optatiu Obligatori Gimnàstica
Gimnàstica Rítmica Esportiva Optatiu    
Mestratge en Esports Individuals: Gimnàstica Optatiu    
Informàtica Aplicada Optatiu Formació bàsica Estadística
Estadística Aplicada Optatiu    
Gestió de Recursos en Entitats Esportives Optatiu Optatiu La gestió de recursos en l'esport
Mestratge en Esports Individuals: Atletisme Optatiu Optatiu Aplicació específica a l'entrenament en atletisme
Rendiment es Esports Individuals: Atletisme Optatiu    
Prevenció i Primers Auxilis de Lesions Esportives Optatiu Obligatori Prevenció i primers auxilis de lesions en l'activitat física
Principis i Modalitats d'Intervenció de l'Activitat Física Especial i Adaptada Optatiu Obligatori Exercici físic per a poblacions amb necessitats especials
Rendiment en Esports Col·lectius: Bàsquet Optatiu Optatiu Aplicació específica a l'entrenament en bàsquet
Mestratge en Esports Col·lectius: Bàsquet Optatiu    
Rendiment en Esports Col·lectius: Futbol Optatiu Optatiu Aplicació específica a l'entrenament en futbol
Mestratge en Esports Col·lectius: Futbol Optatiu    
Rendiment en Esports Individuals: Natació Optatiu Optatiu Aplicació específica a l'entrenament en natació
Mestratge en Esports Individuals: Natació Optatiu    
Rendiment en Esports Individuals: Judo Optatiu Optatiu Aplicació específica a l'entrenament en judo
Mestratge en Esports Individuals: Judo Optatiu    
Models de Planificació i Tècniques de Gestió i Organització d'Activitats i Esdeveniments Esportius Troncal Obligatori Gestió i organització d'entitats i esdeveniments esportius