Logo UVGrau en Ciències GastronòmiquesFacultat de Farmàcia Logo del portal

  • CG1: Posseir i comprendre els coneixements de l'àrea en l'àmbit de les Ciències Gastronòmiques.
  • CG2: Planificar, ordenar i canalitzar activitats de manera que s'eviten en tant que sigui possible els imprevists, es prevegen i minimitzen els eventuals problemes i s'anticipen solucions.
  • CG3: Adquirir la formació bàsica per a formular hipòtesi, arreplegar i interpretar la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic i comprenent la importància i les limitacions del pensament científic. … … …
  • CG4: Aprendre el suficient maneig de l'instrumental científic directament relacionat amb la seua tasca professional.
  • CG5: Ser capaç d'iniciar-se en nous camps de la gastronomia en general, a través de l'estudi independent.