Logo UVGrau en CriminologiaFacultat de Dret Logo del portal

Vols aprendre a treballar en la prevenció del delicte i en l'atenció a les víctimes?
Vols ser capaç de dissenyar estratègies i plans per a resoldre conflictes socials des del respecte als valors democràtics?
Vols aprendre a aplicar tècniques criminològiques i coneixements psicosocials per a comprendre, avaluar i prevenir la conducta criminal?

Aquestes són algunes de les competències que adquiriràs si decideixes estudiar aquest grau:

 • Aplicar les teories criminològiques per a explicar la delinqüència i poder prevenir la comissió de delictes.
 • Interpretar les fonts i bases de dades relacionades amb la criminalitat.
 • Saber traslladar a un informe criminològic les dades psicològiques, socials i jurídics de rellevància criminològica.
 • Seleccionar les dades amb rellevància criminològica que siguen útils per a emetre una resolució judicial.
 • Atendre les necessitats de la víctima, amb especial referència a les víctimes de violència de gènere o els menors.
 • Aportar dades i informes per al control i seguiment de les mesures d'excarceració assessorant al Jutjat de Vigilància en les seues resolucions.
 • Ser capaces d'elaborar informes per a avaluar les situacions de risc dels menors, mesures aplicables als infractors i mesures de protecció als quals estiguen en situació d'abandó.
 • Aplicar les teories criminològiques en l'elaboració de polítiques públiques centrades en la prevenció del delicte i l'atenció a la víctima.
 • Fer estudis en barris marginals o d'acció social preferent, elaborant estratègies de prevenció i/o intervenció de la criminalitat.
 • Plasmar en un informe els instruments idonis per a la reinserció social i la reducció dels efectes nocius de la presó.
 • Aplicar les tècniques d'investigació adequades per a la persecució de delictes i la resolució de conflictes socials, garantint la seguretat ciutadana i els drets fonamentals.
 • Assessorar en la interpretació i valoració dels informes forenses.
 • Dissenyar plans d'integració social, actuació urbanística i mediambiental, amb especial atenció als fenòmens socials excloents.
 • Utilitzar termes criminològics i de seguretat en llengua anglesa.
 • Identificar  la diversitat i desigualtat social i les seues conseqüències en relació amb el fet delictiu, la victimització i les respostes davant el crim i la desviació.
 • Dissenyar programes orientats a la prevenció de la reincidència i la victimització.
 • Aplicar les tècniques i estratègies per a l'avaluació i predicció de la conducta criminal.
 • Identificar els factors de risc delictiu en els il·lícits administratius i saber realitzar programes per a la seua prevenció.
 • Saber aplicar tècniques criminològiques i mesures de seguretat específiques per a la protecció de les persones, els béns i el medi ambient.
 • Ser capaç de dissenyar estratègies per a resoldre conflictes concrets en el context penal i criminològic.
 • Ser capaç d'aplicar els coneixements psicosocials a l'estudi i comprensió de les noves formes de criminalitat.
 • Ser capaç d'analitzar el delicte, el delinqüent i la víctima, i dissenyar estratègies de prevenció i intervenció, des del respecte als drets humans, la igualtat entre homes i dones, la pau, la sostenibilitat, accessibilitat universal i disseny per a tots i valors democràtics.