Logo UVGrau en CriminologiaFacultat de Dret Logo del portal

Als articles 15 i 16 dels Estatuts de la Universitat de València es desenvolupa la normativa respecte als departaments. Aquestos són els òrgans encarregats de coordinar els ensenyaments d'acord amb la programació de la Universitat, de fomentar la investigació i les altres activitats universitàries referents a una àrea de coneixement o conjunt d'àrees, segons afinitat o relació que justifique l'agrupament des d'un punt de vista acadèmic i amb criteris d'eficàcia i eficiència.

No pot haver-hi més d'un departament per àrea de coneixement, tret d'allò que disposa l'article 19.3. No obstant això, i per raons acadèmiques, la Universitat, per acord del Consell de Govern i previ informe de la Junta Consultiva, podrà crear àrees de coneixement pròpies.

Els departaments tenen adscrits i desenvolupen en un o més centres, els ensenyaments inclosos en els diversos plans d'estudi, els continguts dels quals siguen propis de la seua àrea o àrees de coneixement. En cas d'ensenyaments que puguen ser considerats propis d'àrees adscrites a diversos departaments, el Consell de Govern determinarà la corresponent adscripció i el temps de durada. Prèviament, la Junta Consultiva, oïts els departaments, les comissions acadèmiques de títols i els centres, emetrà un informe.

Cada departament ha d'estar adscrit a aquell centre on tinga una major docència en matèries troncals i obligatòries en les diferents titulacions. Però el Consell de Govern, previ informe de la Junta Consultiva, per raons d'afinitat científica i acadèmica, pot canviar-la.

Departament Adreça Telèfon Correu electrònic/Web
Dret Administratiu i Processal Avda. dels Tarongers s/n

Àrea Dret  Administratiu

(+34)  96 382 81 04

Àrea Dret Processal

 (+34) 96 382 81 02

dep.dret.administratiu@uv.es
www.uv.es/dretadmproc
Dret Civil Avda. dels Tarongers s/n (+34)  96 382 81 16 dep.dret.civil@uv.es
www.uv.es/dretcivil
Dret Constitucional, Ciència Política i de l'Administració Avda. dels Tarongers s/n (+34)  96 382 81 20 dep.dret.consticpia@uv.es
www.uv.es/dretconstcpa
Filosofia del Dret i Política Avda. dels Tarongers s/n (+34)  96 382 81 29 dep.filosofia.dret@uv.es

http://www.uv.es/filodretp

Dret Financer i Història del Dret Avda. dels Tarongers s/n (+34)  96 382 85 82 dep.dret.financer.historia@uv.es
www.uv.es/dretfinanhd
Dret Internacional "Adolfo Miaja de la Muela" Avda. dels Tarongers s/n (+34)  96 382 85 51 dep.dret.internacional@uv.es
www.uv.es/dretintern
Dret Mercantil "Manuel Broseta Pont" Avda. dels Tarongers s/n (+34)  96 382 81 39 dep.dret.mercantil@uv.es
www.uv.es/dretmercant
Dret Penal Avda. dels Tarongers s/n

(+34)  96 382 81 46

(+34) 96 162 50 39

dep.dret.penal@uv.es
www.uv.es/dretpenal
Dret Romà i Eclesiàstic de l'Estat Avda. dels Tarongers s/n (+34)  96 382 81 66 dep.d.roma.i.eclesiastic@uv.es
www.uv.es/dretromaee
Dret del Treball i de la Seguretat Social Avda. dels Tarongers s/n (+34)  96 382 81 77 dep.dret.treball.i.ss@uv.es
www.uv.es/drettreballss