Logo UVGrau en CriminologiaFacultat de Dret Logo del portal

Informació General TFG

NOTA: Qualsevol consulta o incidència sobre els procediments del Treball Fi de Grau de la Facultat de Dret s'han de remetre a tfgdret@uv.es des del correu de la Universitat (@alumni.uv.es).

1. Informació general

Naturalesa i descripció del TFG

En el Reial decret 822/2021, de 28 de setembre, s'indica que tots els ensenyaments oficials de grau han de concloure amb l'elaboració i presentació d'un TFG que ha de formar part del pla d'estudis. Així mateix, s'assenyala que el TFG s'ha de realitzar en la fase final del pla d'estudis tot seguint els criteris que cada universitat o centre establisca i ser defensats en un acte públic.

De manera més concreta, el TFG es defineix com un treball autònom i individual que cada estudiant ha de realitzar sota la supervisió d'un tutor o tutora (o tutors). La seua realització té com a objectiu esencial la demostració per part de l'estudiantat del domini i aplicació dels coneixements, competències i habilitats definitoris del títol oficial de Grau. En la Facultat de Dret ha de versar sobre algún aspecte relacionat amb la titulació cursada: el Dret, la Ciència Política o la Criminologia.

Comissió de TFG

La funció principal de la Comissió de TFG consisteix a gestionar tot el procés relatiu als TFG i garantir l'aplicació del Reglament de la Universitat de València, així com elaborar les instruccions d'elaboració, presentació i avaluació del Treball Fi de Grau de cada titulació.

Modalitats de TFG

El TFG pot tindre una vessant pràctica o d’aplicació professional o bé consistir en un treball d’investigació. En les instruccions respectives de cada grau s'expliquen les caracterìstiques de cada modalitat.

2. Calendari de Processos

Segona quinzena de juliol: Matrícula (junt amb la resta d'assignatures)

De l'1 al 20 de setembre: Sol·licitud de reserva d'àrea temàtica i tutor/a que s'ha de remetre per registre electrònic i ha de comptar amb la conformitat del tutor/a i estar signada de forma manuscrita o digital

A partir del 6 d'octubre: Consulta en Secretaria Virtual de les àrees temàtiques i els/les tutors/res, així com de la cita per l'elecció d'àrea temàtica i tutor/a

Segona quinzena d'octubre: Elecció d'àrea temàtica i tutor/a. Se realitzarà telemàticament en el moment de la cita de cada estudiant en el Portal del Alumne.

Del 2 al 11 d'octubre de 2023: Període de defensa de TFG de la convocatòria avançada. Sol·licitud a través de la Seu Electrònica

Primera quinzena de febrer: Ampliació de matrícula de TFG

Del 5 de febrer al 1 de març de 2024: 1ª convocatòria del 1er. quadrimestre. Sol·licitud a través de la Seu Electrònica

Del 20 de maig al 11 de juliol de 2024: 1ª convocatòria del 2on quadrimestre i 2ª convocatòria del 1er quadrimestre i de l'avançada. Sol·licitud a través de la Seu Electrònica

Del 15 al 26 de juliol de 2024: 2ª convocatòria del 2on quadrimestre. Sol·licitud a través de la Seu Electrònica

3. Matrícula

La matrícula en el TFG es durà a terme en el període ordinari i al mateix temps que l'estudiant es matricula de la resta d'assignatures.

L'estudiant podrà matricular-se del TFG quan haja superat tots els crèdits restants de la titulació, o almenys incloga en la matrícula tots aquests crèdits. Únicament podrà deixar de matricular els crèdits de participació que hauràn de ser incorporats abans de formalitzar el dipòsit.

S'obrirà cada any un període extraordinari de matrícula al febrer, que permetrà la matricula en el TFG d'aquells estudiants que no van poder fer-ho durant el període ordinari.

La matrícula donarà opció a dues convocatòries oficials durant el curs acadèmic.

Convocatòria període extraordinari de matrícula febrer 2024

4. Requisits de matrícula i requisits d'avaluació del TFG

Per poder realitzar la defensa/lectura del TFG cal que l'estudiant reunisca els següents  requisits acadèmics:

  • Tenir superades totes les assignatures fins el 3er. curs (fins el 4t. si es tracta d'un doble grau).
  • Tenir matriculades totes les assignatures de 4t curs (de 5é per als dobles graus).
  • Tenir incorporats, si és el cas, els crèdits de participació.

La Comissió de TFG autoritzarà l'acte de defensa pública després de verificar aquests requisits de presentació.

Requisits de matrícula i presentació del TFG

5. Assignació d'àrea temàtica i tutor. Elecció del TFG

L'assignació d'àrea temàtica i tutor/a tindrà validesa únicament el curs matriculat. No obstant, aquells estudiants que tinguen avançat el treball però no puguen defensar-lo poden sol·licitar la reserva d'àrea temàtica i tutor per al curs següent. Aquesta sol·licitud, que s'ha de remetre de l'1 al 20 de setembre per registre electrònic i ha de comptar amb la conformitat del tutor/a i signat de forma manuscrita o digital. Si l'estudiant no realitza la sol·licitud de reserva/continuïtat d'àrea temàtica i tutor/a, haurà de participar necessàriament en el procediment d'assignació pública de caràcter general.

Sol·licitud de reserva d'àrea temàtica i tutor

Manual d'ajuda registre electrònic

S'assignarà àrea temàtica i tutor/a als estudiants matriculats en TFG mitjançant un procediment homòleg al seguit per a l'automatrícula. L'estudiant rebrà una cita amb la data i l'hora d'acord amb el paràmetre de nota mitjana i haurà de fer l'elecció telemàticament.. Les àrees temàtiques i els/les tutors/es, així com les cites per l'elecció de les places, se consulten per Secretaria Virtual a partir del 6 d'octubre.

Abans de l'elecció es recomana llegir acuradament tota la informació, especialmente el següent tutorial:

Tutorial d'elecció de tema i tutor

En els dobles graus ADE-Dret i Sociologia-Ciències Polítiques l'elecció serà presencial.

Els estudiants que sol·liciten la continuïtat de tema/tutor del curs anterior NO han de participar en el procés d'elecció atés que la continuïtat garanteix la plaça reservada.

El procés d'elecció de places se realitzarà telemàticament la segona quinzena d'octubre. Es recomana utilitzar ordinador davant altres dispositius, i tenir activades les finestres emergents del navegador. En finalitzar el procés, polsar imprimir i desar el pdf amb el resultat de l'elecció.

Els llistats de places s'actualitzaran els dies d'elecció a les 11:30 h., a les 15:00 h. i a les 18:30 h.

6. Llistats de temes tutors. Curs 2023/24

Grau Dret

Grau Ciències Polítiques

Grau Criminologia

Doble Grau Dret-Ciències Polítiques

Doble Grau Dret-Criminologia

Doble Grau ADE-Dret (àrea jurídica)

Doble Grau ADE-Dret (àrea d'economia) - Ver web Facultat d'Economia

Llistat i ordre elecció ADE-Dret

7. Llistat de temes tutors. Curs 2023/24. Convocatoria febrer.

8. Períodes de defensa

Com qualsevol altra assignatura, la matrícula donarà dret a dues convocatòries oficials dins dels períodes de defensa aprovats anualment per la Comissió de TFG.

S'estableix un període extraordinari de defensa del TFG a l'inici del curs (convocatòria avançada), tres períodes ordinaris al llarg del curs (primera convocatòria per a l'estudiant) i un últim període de lectura a la finalització del curs (segona convocatòria per a l'estudiant)

Curs 2023-2024

Convocatòria avançada (extraordinària)

Períodes de defensa per al curs 2023-2024

9. Presentació del TFG

La presentació del TFG se realitza en la Seu electrònica UV amb almenys tres dies d'antelació a la preceptiva defensa davant del tutor i ha d'incorporar la versió definitiva del treball i l`escrit de conformitat del/de la tutor/a o, en el seu defecte, una impressió de pantalla del correu d'autorització formal del tutor/a on ha d'aparèixer la data, hora i lloc per fer la defensa.

L'estudiant haurà d'estar pendent de les possibles notificacions d'esmena de documentació que es poden enviar a través de la Seu electrònica UV fins la recepció de l'autorització de defensa de TFG.

Abans de la presentació es recomana llegir el següent tutorial:

Tutorial de presentació del TFG per Seu Electrònica

Escrit de conformitat del/de la tutor/a

Protocol d'actuació administrativa per al curs 2023-2024

La Comissió de TFG autoritza l'acte de defensa pública després de verificar els requisits de presentació del treball.

10. Avaluació del TFG

La qualificació final del TFG ha d'ajustar-se als següents percentages:

- 20% Assistència a tutories (recerca de materials, presentació d'informes i esborranys...). En el Grau de Dret aquest percentatge se desglosarà en 15%: Assistència a tutories i 5%: Curs Competències Informacionals i Digitals (CID-2)

- 80% Realització del treball i defensa oral (adequada metodologia i tècniques d'anàlisi, correcció de l'estructura, claredat en l'exposició oral..)

Una volta celebrat l’acte de defensa, el tutor avalua el TFG i complimenta l’acta de lectura

Instruccions TFG

Grau en Criminologia

Instruccions d'elaboració, presentació i avaluació del TFG Portada TFG Grau Criminologia (val)