Logo UVGrau en HistòriaFacultat de Geografia i Història Logo del portal

Adaptació a graus

Si eres un estudiant amb estudis iniciats i no finalitzats en una titulació declarada a extingir (diplomatura, enginyeria tècnica, enginyeria i llicenciatura)

Pots adaptar el teu expedient de manera que les assignatures ja superades es transformen en les assignatures corresponents en el nou grau, segons unes "Regles d'adaptació" que estableixen les equivalències entre unes i altres.
S'ha establert una taula d'adaptacions integrada per les diferents regles entre les assignatures de l'actual grau i les de la titulació de la qual prové.

Quan una assignatura en origen es correspon amb una assignatura en destinació, es manté la mateixa qualificació.
Quan en origen intervé més d'una assignatura, la qualificació en destí serà la mitjana ponderada. En el cas que una de les d'origen siga matrícula d'honor, només es podrà mantindre en destinació si la mitjana ponderada és igual o superior a 9,00.
Quan els estudiants demanen l'adaptació als nous estudis de Grau, s'utilitzarà la taula d'equivalències al títol de Grau corresponent que es presenta a continuació, respectant en tot cas les quatre convocatòries d'exàmens que marca la normativa.

Instruccions per a l'adaptació

Com demanar la teua adaptació:

Taula d'equivalències per a l'adaptació als estudis de Grau

Llicenciat en Història (Pla 2000)

Titulació anterior Caràcter Caràcter Grau
Prehistòria Troncal Obligatori Prehistòria universal antiga
    Obligatori Prehistòria universal recent
Història Antiga Universal Troncal Obligatori Història antiga universal I
    Obligatori Història antiga universal II
Història Medieval Universal Troncal Obligatori La formació d'Europa (segles V-XI)
    Obligatori L'expansió i consolidació d'Europa (segles XI-XV)
Història Moderna Universal Troncal Obligatori Història moderna universal I
    Obligatori Història moderna universal II
Història Contemporània Universal Troncal Obligatori Història contemporània universal I
    Obligatori Història contemporània universal II
Geografia d'Espanya Optatiu Formació bàsica Geografia
Introducció a la Història Optatiu Formació bàsica Introducció a la història
    Formació bàsica Introducció a la història de l'art
Prehistòria de la Península Ibèrica Troncal Obligatori Prehistòria de la península Ibèrica
Història Antiga d'Espanya Troncal Obligatori Història antiga d'Espanya
Història Medieval d'Espanya Troncal Obligatori La península Ibèrica en l'edat mitjana (segles V-XV)
    Obligatori La Corona d'Aragó en l'edat mitjana (segles XII-XV)
Història Moderna d'Espanya Troncal Obligatori Història moderna d'Espanya I
    Obligatori Història moderna d'Espanya II
Història Contemporània d'Espanya Troncal Obligatori Història contemporània d'Espanya I
    Obligatori Història contemporània d'Espanya II
Arqueologia dels Animals Optatiu Optatiu Prehistòria de l'art
Història de la Religió Grega i Romana Optatiu Optatiu Religió i màgia en el món antic
Història de la Corona d'Aragó Optatiu Optatiu Història del món islàmic medieval
Pràctiques Externes I Optatiu Optatiu Pràctiques externes