Logo UVGrau en Informació i DocumentacióFacultat de Geografia i Història Logo del portal

INFORMACIÓ GENERAL TFG DEL GRAU EN INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ

INFORMACIÓ CURS 2020/21:

DOCUMENTACIÓ:

Instruccions

 

Annex I: Sol·licitud  de treball de fi de grau
Calendari Tema i Tutor Annex II: Depòsit TFG 
Calendari Períodes de Lectura Annex III A: informe d'evaluació del Tutor amb defensa simplificada

Avançament convocatòria per als estudiants que sol·liciten Convocatòria extraordinària

Annex III B: informe d'evaluació del Tutor amb defensa completa

Oferta pública de temes per al TFG

LListat Definitiu assignació TFG

Annex IV DS: informe d'evaluació del Tribunal amb defensa  simplificada

TRIBUNALS:

Annex V DC: informe d'evaluació del Tribunal amb defensa completa
  Annex VI: Presentació TFG

CALENDARI:

CONVOCATÒRIA EXTRAORDINÀRIA FI DE GRAU 2020-21:

1. Presentació del treball acabat al tutor/a:

- Fins al 21 de setembre de 2020 (inclusivament)

2 -  Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat- plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es

 • Del 5 al 6 d'octubre de 2020

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •  Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina
 •  Sol·licitar l'avançament de convocatòria  per http://entreu.uv.es
 •  Recomanacions

3 - Període defensa:

 • 19 d’octubre de 2019

PRIMER PERÍODE DE LECTURA:

GENER 2021

1. Presentació del treball acabat al tutor/a:

- Fins el 10 de desembre de 2020 (inclusivament)

2 - Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat- plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es

 • 21 i 22 de desembre de 2020

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •  Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina
 •  Recomanacions

3 - Període defensa:

- De 12 de gener de 2021

 

SEGON PERÍODE DE LECTURA:

JUNY 2021

1. Presentació del treball acabat al tutor/a:

- Fins al 18 de maig de 2021

2 -  Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat- plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es,

 • 2 i 3 de juny  2021

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •  Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina
 •   Recomanacions
3 - Període defensa:
-       Del 14 al 15 de juny de 2021
 

TERCER PERÍODO DE LECTURA:

JULIOL 2021

1. Presentació del treball acabat al tutor/a:

- Fins al 18 de juny de 2020

2 -Termini de lliurament en Sede Electrónica de la Universitat- plataforma ENTREU:   http://entreu.uv.es

 • Del 28 de al 29 juny de 2021

AVIS

Documentació imprescindible que cal adjuntar per sol·licitar el TFG en la Seu Electrònica:

 •  Treball Fi de Grau (en pdf) amb el Vist i Plau del tutor inserit en la primera pàgina 
 •  Recomanacions

3 - Període defensa:

- Del 7 al 8 de juliol de 2021

COMISSIÓ TREBALL FI DE GRAU

Boscá Codina, José Vicente (President - Coordinador de la titulació)
Vocals Nats : Membres invitats  (amb veu però sense vot):
González Alcaide, Gregorio (Coordinador de 1er) Degà/na (o persona en qui delegue)
Alonso Arroyo, Adolfo (Coordinador de 2n) Coordinadora de Pràctiques Externes ( o persona en qui delegue)
Cirilo Gimeno, Ramón Vte. (Coordinador de 3r) Administrador ( o persona en qui delegue)
Pons Alós, Vicent (Coordinador de 4t)  
Blasco Rubio, Ester (estudiant)