Universitat de ValènciaGrau en Mestre/a en Educació InfantilFacultat de magisteri Logo del portal

 

CALENDARI PROCESOS GESTIÓ ACADÈMICA SERVEI D'ESTUDIANTS

CALENDARI DE GESTIÓ ACADÈMICA 2020-21 de la facultat de magisteri

PROCESSOS ADMINISTRATIUS PER A L’ACCÉS A LA FACULTAT

PROCESSOS ADMINISTRATIUS DE MATRÍCULA

PROCESSOS ADMINISTRATIUS POSTERIORS A LA MATRÍCULA

CALENDARI DE GESTIÓ DEL PRACTICUM

FINALITZACIÓ D’ESTUDIS

ALTRES TRÀMITS ADMINISTRATIUS

 

Processos administratius PER A L’accés a la Facultat

 Tornar a inici. Torna inici

 

ADMISSIÓ MAJORS 25 ANYS

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Informació

 

Informació, requisits, inscripció, proves, temaris…

Per a accedir a la informació punxa ací

Prova: punxa ací

Publicació resultats

Web Universitat de València

 Per a accedir a la informació punxa ací

Normativa

       RD 1892/2008 (BOE 283, de 24 de noviembre de 2008).

ORDRE 27/2010, de 15 d'abril, de la Conselleria d'Educació.

Procediment regulador de les proves d'accés a estudis universitaris per majors de 25 i 45 anys.

      ORDRE 38/2011, de 31 de maig de la Conselleria d'Educació

Tornar a inici. Torna inici      

  

ADMISSIÓ MAJORS 40 ANYS

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Informació 

 

Informació, requisits, inscripció, baremació…

Per a accedir a la informació punxa ací

Punxa ací

 

Entrevista d’aptitud: pendent de data. Publicació en pàgina web de la Facultat www.uv.es/magisteri. Es citarà les/els aspirants.

Publicació resultats

Publicació resultats valoració mèrits i llistat d’admeses/os i excloses/os: punxar ací

Publicació resultats entrevista aptitud: punxar ací

Important El resultat final será la suma de tots els elements de la fase de valoració de mèrits i permetrà ordenar les sol·licituds en el procés de preinscripció al grau, sempre que el resultat de l’entrevista haja sigut d’apte.

Normativa

      ACGUV nº 52/2010 del Consell de Govern de la Universitat de València.

ORDRE 27/2010, de 15 d'abril, de la Conselleria de Educació

Tornar a inici. Torna inici

 

   

 

ADMISSIÓ MAJORS 45 ANYS

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Informació 

 

Informació, requisits, inscripció, proves, materials didàctics…

 

 

Per a accedir a la informació punxar ací

Prova: punxe ací

Entrevista d’aptitud: pendent de data. Publicació en pàgina web de la Facultat www.uv.es/magisteri. Es citarà les/els aspirants.

Publicació resultats entrevista aptitud

 

Web Facultat de Magisteri:

Per a consultar resultats punxar ací

 

Publicació resultats definitius proves

Web Universitat de València:

Per a consultar resultats punxar ací

Normativa

       RD 1892/2008 (BOE 283, de 24 de novembre de 2008).

ORDRE 27/2010, de 15 d'abril, de la Conselleria d’Educació.

       Procediment regulador de les proves d'accés a estudis universitaris per majors de 25 i 45 anys

Tornar a inici. Torna inici

 

 

   

PREINSCRIPCIÓ

 

Actuació

Procediment a seguir

Terminis

Informació

Informació general, ponderacions, reserva de places, notes de tall de cursos anteriors… Punxar  ací

Establerts al calendari de Conselleria

 

calendari i instruccions GVA

Sol·licitud La preinscripció en la Comunitat Valenciana es realitza telemàticament, mitjançant el següent formulari
Resultats preinscripció

Per a consulta de resultats, a la web de Conselleria, entrar al següent enllaç

 En premsa (pendent de publicació)
Presentació reclamacions a resultats preinscripció Per a presentar reclamació als resultats de la preinscripció, entrar al següent enllaç
Resolució reclamacions preinscripció Per a consultar la resolución a una reclamació, entrar al següent enllaç
Llistes d'espera Per a información general i funcionament de llistes d’espera de la Facultat de Magisteri, punxar el següent enllaç

Normativa

      Resolució de 31 de març de 2020, de la Secretaria General d'Universitats, per la qual es publica l'Acord de la Conferència General de Política Universitària per el que es determinen les dates límit de preinscripció, de publicació de llistats d'admesos i de inici del periode de matriculació en les universitats públiques per al curs acadàmic 2020-2021

Tornar a inici. Torna inici

 

     

REANUDACIÓ D’ESTUDIS – SOL·LICITUD DATA DE MATRÍCULA

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud de data de matrícula (per a la reanudació d’estudis universitaris)

La sol·licitud de data de matrícula es farà per Seu Electrònica entreu.uv.es El nom del tràmit és “sol·licitud de data de matrícula per reanudació d’estudis 2020-21”.

Del 15 de juny al 15 de juliol de 2021

Informació important

·         Les/els estudiants que per qualsevol motiu (excepte no cumplir les normes de permanència), hagen abandonat els seus estudis i no estigueren matriculats el curs 2019-20, o estigueren matriculades/ats però hagen anul·lat la seua matrícula, poden sol·licitar la reanudació dels seus estudis i cita de matrícula mitjançant aquest tràmit.

·         Quan havent iniciat estudis en aquest centre hagen sol·licitat el trasllat a un altre centre, per a continuar els estudis que al seu dia van iniciar a aquest centre, cal sol·licitar novament admissió, bé per preinscripció, o per admissió d’estudiants amb estudis universitaris oficials parcials espanyols o estrangers, però no seria posible sol·licitar data de matrícula per reanudació d’estudis. 

·         Per a estudiants de diplomatura o de plans anteriors al Grau no finalitzats, cal sol·licitar l’adaptació als estudis de grau.

·         Les/els estudiants que hagen sol·licitat data de matrícula per reanudació d’estudis, eixiran ordenats en l’ordenació de matrícula com la resta d’estudiants (dins de l’ordenació  de segones matrícules), i es matricularan online en la data i hora indicades. Per veure cita de matrícula, punxar ací. Per a formalitzar la seua matrícula, punxar ací (portalalumne).

- No podran sol·licitar el reinici d’estudis universitaris les/els estudiants que hagen estat matriculats en els cursos 2018/19 o 2019/20 i no hagen superat 12 crèdits en qualsevol d’aquestos cursos.

Normativa

Reglament de matrícula ACGUV 107/2017 de 30 de maig de 2017

Reglament de permanència de les/els estudiants de la Universitat de València, ACSUV 2009/349 de 23 de juliol de 2009

 Tornar a inici. Torna inici

 

ADMISSIÓ PER CONTINUACIÓ D’ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS O ESTRANGERS (trasllat d’expedient)

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

Seu electrònica (entreu.uv.es). El tràmit es denomina “Admissió per canvi d'estudis universitaris oficials espanyols o estrangers”.

De l’1 al 20 de juliol  de 2021

Requisits

-       Podran sol·licitar l'admissió als estudis de grau impartits en la Facultat de Magisteri:

A.Les/els estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials.

B.Les/els estudiants amb estudis universitaris oficials estrangers parcials, o   totals que no hagen obtingut          l'homologació del títol a Espanya.

-       Als estudiants se'ls haurà de poder reconéixer un mínim de 30 crèdits.

-       No seran admeses les sol·licituds d'estudiants procedents d'altres universitats amb sis convocatòries esgotades en els estudis universitaris ja iniciats.

Documentació a presentar

Documentació a presentar (punxar ací)

Resolució

Abans del 30 de setembre de 2021 (data sotmesa a possible modificació del calendari acadèmic, amb motiu del COVID-19).

Matrícula

S'informarà a les/els estudiants admeses/os, via telemàtica, del procediment a seguir per a formalitzar la seua matrícula.

Abans del 30 de setembre de 2021 (data sotmesa a possible modificació del calendari acadèmic, amb motiu del COVID-19).

Important

 • Requisit reconeixement mínim 30 crèdits. Dels crèdits aprovats per l'alumna/e en el Grau des del qual inicia el trasllat, se li han de poder reconéixer un mínim de 30 crèdits perquè es puga tramitar la sol·licitud d'admissió amb estudis oficials parcials. Per a això, l'estudiant pot consultar els antecedents de reconeixements de crèdits que consten en la nostra base de dades, en els següents enllaços:

Antecedents reconeixements estudis cursats en Universitat de València

Antecedents reconeixements estudis cursats en altres universitats

 • Per als criteris de prelació i ordenació de les sol·licituds, punxar ací

 • En el cas d'estudis espanyols, l'admissió i adjudicació de plaça implicarà el lliurament de la carta d'admissió, amb la qual l'estudiant admessa/és haurà de gestionar el trasllat d'expedient acadèmic en la universitat de procedència. En el moment de la matrícula s'haurà d'aportar el resguard de pagament de les taxes del trasllat d'expedient.

 • L'admissió per a prosseguir estudis en la Facultat de Magisteri, comporta la realització d'almenys 30 crèdits, a més del treball Fi de Grau corresponent.

 • Atés que les/els estudiants provinents d’altres universitats tindran alguns crèdits reconeguts, probablement hauran de matricular-se d'assignatures de diferents cursos i, per als cursos següents, estaran condicionats a la normativa d'ordenació de matrícula.

Normativa

         Estudiants procedents de sistemes educatius espanyols:

• Reial decret 412/2014 de 6 de juny (B.O.E. 7-6-2014).

• Reglament de la Universitat de València sobre admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficials parcials (Consell de Govern de 27 de juliol de 2010 (ACGUV 156/2010), modificat en Consell de Govern de 27 de març de 2012 ACGUV 72/2012)

• Requisits de la Facultat de Magisteri, per a l'ordenació de les sol·licituds d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficials parcials (acord de Junta de Facultat de 13/05/2014).

 

Estudiants procedents de sistemes educatius estrangers:

• Reglament de la Universitat de València sobre admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficials parcials (Consell de Govern de 27 de juliol de 2010 (ACGUV 156/2010), modificat en Consell de Govern de 27 de març de 2012 ACGUV 72/2012)

• Reial decret 412/2014, de 6 juny (BOE 7-6-2014).

• Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre (BOE 30-10-2007).

• Reial decret 967/2014, de 21 de novembre (BOE 22-11-2014).

• Ordre ECI/1712/2005, de 2 de juny (BOE 10-6-2005).

• Acord del Consell de Coordinació Universitària, de 25 d'octubre de 2004 (BOE 15-03-2005).

• Requisits de la Facultat de Magisteri, per a l'ordenació de les sol·licituds d'admissió d'estudiants amb estudis universitaris oficials parcials (acord de Junta de Facultat de 13/05/2014).

Tornar a inici. Torna inici      

 

 

ASSEMBLEES INFORMATIVES PREVIES A LA MATRÍCULA

ALUMNES DE PRIMER CURS

Actuació

Lloc

Data

Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària: cognoms des d’A a L

--

--

Grau en Educació Infantil i Grau en Educació Primària: cognoms des de M a Z

--

--

 Tornar a inici. Torna inici

 

Processos administratius DE MATRÍCULA

Tornar a inici. Torna inici

 

AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA PRÀCTIQUES ESCOLARS III I TFG - per a finalitzar estudis en març

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

És necessari emplenar i enviar la següent sol·licitud, preferentment de manera electrònica. Caldrà descarregar l'imprés en pdf, emplenar-lo i, o bé prémer el botó d'enviament i finalitzar el tràmit automàticament, o bé imprimir-lo i escanejar-lo, i enviar-ho a l'adreça practicumagisteri@uv.es 

Veure dates ací

Requisits

 • Tindre pendent únicament les Pràctiques III i el TFG.
 • Haver acreditat el compliment previ dels requisits lingüístics establerts per a finalitzar el Grau, dins del termini establert.
 • Sol·licitar simultàniament l'avançament del TFG per al mes de març.
Important
 • D'acord amb el Reglament de pràctiques escolars dels Graus de Maestro/a de la Universitat de València, com es pretén concentrar els centres escolars en els quals realitzar aquest període avançat de Pràctiques escolars III, els centres disponibles, així com tutors i tutores de Magisteri, li seran comunicats per la Comissió de Pràctiques. En cas d'haver-hi centres per a triar, la seua adjudicació es farà segons la nota mitjana de l'expedient dels concurrents.
 • En el supòsit que l'estudiant tinguera concedit fer les pràctiques en el primer quadrimestre i finalment no les realitzara, només li quedarà la segona convocatòria al juliol, atés que la primera convocatòria serà al gener i no s'acceptarà renúncia a l'avançament. En aquest cas, l'estudiant podrà triar centre en l'adjudicació ordinària per a realitzar les pràctiques en el segon quadrimestre, però només optarà a les places que queden vacants una vegada hagen triat els estudiants que no van sol·licitar avançament.
Resolució

Consulta la web de la Facultat/Centre

 

Estar pendent de la seua publicació en l’apartat novetats ací
Treball Fi Grau

Dipòsit: A través de la seu electrònica ENTREU, a través del tràmit anomenat “Treball fi de grau”.

Defensa pública (per a alumnes que ho sol·liciten): en la seu habilitada per a eixa finalitat, i que se li notificarà a la/el estudiant.

Dipòsit del TFG per ENTREU: veure dates ací

Defensa pública, a petició de l’alumna/e: veure dates ací 

Tornar a inici. Torna inici

 

 

AVANÇAMENT DE CONVOCATÒRIA TFG - per a finalitzar estudis en octubre/novembre

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

A través de la seu electrónica ENTREU. El nom del tràmit és “avançament de convocatòria 2021-22”.

Periode de matrícula.

Requisits

 • Tindre pendent d'aprovar un màxim de dos assignatures, de les que haja estat previament matriculada/o, qualsevol que siga el caràcter d'aquestes.
 • L’estudiant haurà de sol·licitar l’avançament de convocatòria per a totes les assignatures que li falten per aprovar, inclós el TFG.
 •  No es podrá sol·licitar l’avançament de convocatòria de ninguna assignatura quant una de les assignatures pendents siga Pràctiques III, ja que es realitzen en el segon quatrimestre.
 • Cal haver acreditat el compliment previ dels requisits lingüístics establerts per a finalitzar el Grau, amb caràcter previ a la sol·licitud d’avançament de convocatòria. 
Important

- Per a aquelles assignatures que no es superen en la convocatòria extraordinària, la segona convocatòria serà la primera ordinària de l'assignatura (en cap cas hi haurà una tercera convocatòria)

- La 1ª convocatòria del TFG serà al novembre i es podrà optar entre març i juliol per a la 2ª convocatòria. Aquestes dates són aproximades.

- Les/els tutores/ors seran els mateixos que durant el curs anterior, excepte en el cas que no continuen en el present curs. En aquest cas, s'assignarà una altra persona perquè tutoritze el TFG i s'informarà a la/l'estudiant del canvi

En cap cas es podrà renunciar a l'avançament una vegada sol·licitat.

Resolució Consulta la web de la Facultat/Centre Estar pendent de la seua publicació en l’apartat de novetats ací
Data exàmens Consulta la web de la Facultat/Centre Estar pendent de la seua publicació en l’apartat de novetats ací
Treball Fi Grau

Dipòsit: A través de la seu electrònica ENTREU, a través del tràmit anomenat “Treball fi de grau”.

Defensa pública (per a alumnes que ho sol·liciten): en la seu habilitada per a tal finalitat, i que es notificarà a la/l’estudiant.

Dipòsit del TFG per ENTREU: veure dates ací

Defensa pública, a petició de l’alumna/e: veure dates ací

Normativ Acord Consell Govern Universitat de València ACGUV 108/2017, de 30 de maig de 2017, per el que es regula l'avaluació i qualificació per a títols de Grau i Màster.

Tornar a inici. Torna inici

 

 

MATRÍCULA A TEMPS PARCIAL (matrícula entre 24 i 36 crèdits)

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud alumnes de 1er curs

A través de la seu electrònica Entreu, en el tràmit anomenat “Sol·licitud de matrícula a temps parcial”.

Pendent d'actualització

Sol·licitud alumnes de 2º, 3º i 4º curs

A través de la seu electrònica Entreu, en el tràmit anomenat “Sol·licitud de matrícula a temps parcial”.

De l' 1 al 15 de juliol de 2021

Informació important (causes, límit de crèdits …)

 • El règim de dedicació ordinària dels estudiants és el de temps complet. (matricular-se d'almenys 36 crèdits). Els estudiants que desitgen cursar els seus estudis a temps parcial, (matricular-se entre 24 i 36 crèdits) han de sol·licitar-ho cada curs acadèmic en el termini fixat.
 • El règim de dedicació a temps parcial s’ha de sol·licitar per causes justificades:
  • Actividad laboral regular i acreditada.
  • Esportistes d’alt nivell
  • Necessitats educatives especials
  • Responsabilitats familiars
  • Representació estudiantil
  • Qualsevol altra causa justificada.

Documentació

Totes les causes al·legades hauran d'estar justificades documentalment; la documentació s'haurà de presentar amb la sol·licitud, en l'apartat d'annexar documentació en Entreu, degudament escanetjada en pdf, sense perjudici que puga ser requerit l'original per a l'acarament en qualsevol moment durant la instrucció del procediment.

Resolució La resolució serà notificada a la/l'estudiant a través de la seu electrònica Entreu, una vegada estiga resolta per l'òrgan competent (Degà del centre).

Normativa

ACGUV 107/2017 Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster

Tornar a inici. Torna inici

 

     

MATRÍCULA

2020-2021

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Preparació matrícula 2º, 3º i 4º curs

Entrar en portal alumne a l'apartat de preparació de matrícula, i emplenar i modificar totes les dades administratives, prèviament al dia de la matrícula.

Des de l'1 de juliol de 2021 fins al dia de la matrícula de cada alumna/e

Preparació matrícula 1º curs No és possible fer-la amb caràcter previ al seu dia i hora de matrícula.
Matrícula 2º, 3º i 4º curs

Es farà telemàticament, a través del portal alumne, en l’ apartat estudiants matriculats previament en el grau (2º i posteriors cursos), en la data i hora indicada a cada alumne/a per a la seua matrícula.

La data i hora de matrícula es pot consultar en portal alumne, en l’apartat consultar cita de matrícula, a partir del 16 de juliol de 2021.

En la data i hora indicada a cada estudiant en la seua ordenació de matrícula (es podrà consultar a partir del 16 de juliol de 2021)
Matrícula 1º curs

Es farà telemàticament, a través del portal alumne, en l’apartat nou ingrés al grau (1º curs), en la data i hora indicada a cada alumne/a per a la seua matrícula.  

L’interessada/at rebrà en el correu electrònic especificat en el moment de la preinscripció, l’hora i dia de matrícula.
En la data i hora indicada a cada alumne/a al correu rebut.

Cridaments i matrícula llista d’espera (si hi ha vacants)

Vore el següent enllaç, per a funcionament, terminis cridaments i dates de matrícula de cada cridament.

Entrega documentació 1º curs Es publicarà a principis del mes de setembre, en l’apartat de novetats de la página web de Magisteri el procediment a seguir.
Entrega documentació 2º, 3º i 4º curs Es publicarà a principis del mes de setembre, en l’apartat de novetats de la página web de Magisteri el procediment a seguir.

Normativa

ACGUV 107/2017 Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster

Tornar a inici. Torna inici

 

CANVIS DE GRUP

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Important

Per tal que puga autoritzar-se el canvi de grup o de torn, serà necessari que hi haja plaça vacant i que la petició de l’estudiant s’ajuste a les condiciones previstes en aquesta normativa.

Sol·licitud

Totes les sol·licituds es faran online a través d'aquestos formularis:

 

Hauràs d'emplenar-ho, imprimir-ho, signar-ho, escanejar-ho i remetre-ho a modmatmag@uv.es.

Del 19 de juliol al 4 d'agost de 2021

Causes i documentació justificativa

Ajustos de matrícula (canvi de grup o de torn horari) per coincidència horària de les assignatures. Quan el  solapament horari està ocasionat per assignatures pendents: aquestes es matricularan en el torn horari (matí o vesprada) contrari al de la resta d’assignatures.

Canvi de torn horari (matí a vesprada o viceversa) per pràctica esportiva d’elit o d’alt nivell. Credencial corresponent o amb fotocòpia del DOCV o del BOE en què es faça pública.

Canvi de torn horari per necessitats educatives especials derivades de discapacitat. Certificat de discapacitat, certificat mèdic o d’altres professionals que acrediten la situació que s’al·lega. Així mateix, la Facultat verificarà la necessitat del canvi mitjançant informe demanat a la Unitat per a la Integració de Persones  amb Discapacitat (UPD).

Canvi de torn horari per activitat laboral regular acreditada. Informe de vida laboral actualitzat, contracte laboral on conste  la jornada i l’horari de treball.

Canvi de torn o de grup per altres causes de força major justificades. S’hauran d’aportar els documents que justifiquen fefaentment la causa al·legada.

Resolució

La Secretaria de la Facultat anunciarà en la web la data de finalització del procés de resolució. Caldrà doncs consultar el resultat de les peticions mitjançant el vist-i-plau de la Secretaria Virtual.

Tornar a inici. Torna inici

 

AMPLIACIÓ DE MATRÍCULA

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Important

Perque puga autoritzar-se l’ampliació de matrícula, serà necessari que hi haja plaça vacant i que s’ acomplisquen les condicions de terminis i documentació.

Sol·licitud

Totes les sol·licituds es faran online a través d'aquestos formularis

 

Hauràs d'emplenar-ho, imprimir-ho, signar-ho, escanejar-ho i remetre-ho a modmatmag@uv.es.

Del 19 de juliol al 4 d'agost de 2021

Resolució

La Secretaria de la Facultat anunciarà en la web la data de finalització del procés de resolució. Caldrà doncs consultar el resultat de les peticions mitjançant el vist-i-plau de la Secretaria Virtual.

Normativa ACGUV 107/2017 Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster

Tornar a inici. Torna inici

 

     
         

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

 

Document de domiciliació bancària, pot utilitzar-se per a canviar el número de compte

 

Document

Tornar a inici. Torna inici

 

ProceSsos administratius posteriors a la MATRÍCULA

 

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER CAUSES DE FORÇA MAJOR

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Terminis

Sol·licitud 

A través de la Seu Electrònica de la Universitat de València Entreu a partir de l'1 de novembre

Anul.lació assignatures del primer quadrimestre: veure dates en calendari administratiu

Anul.lació assignatures del segon quadrimestre i total: veure dates en calendari administratiu

Causes

Malaltia, treball o causes d'índole professional, pèrdua econòmica de la unitat familiar, altres causes justificades. La causa al·legada s'ha d'haver produït de forma sobrevinguda amb posterioritat a la data de matrícula.

Documentació

Totes les causes al·legades hauran de justificar-se documentalment; la documentació haurà de presentar-se juntament amb la sol·licitud (adjuntar en format pdf amb la petició a través de ENTREU)

Resolució

La resolució del Vicerectorat d’Estudis serà comunicada a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València Entreu

Important

- Totes les alumnes i alumnes de primer curs als quals se'ls haja anul·lat la matricula per causes de força major, tindran dret a la reserva de plaça en els mateixos estudis en el curs immediatament posterior. Si desitgen prosseguir els seus estudis, amb anterioritat al període de matrícula, hauran d'enviar mail al correu fac.magisteri@uv.es, indicant la seua voluntat de prosseguir els seus estudis, perquè els enviem les instruccions de com sol·licitar data de matrícula per al següent curs acadèmic.

- L'anul·lació de matrícula donarà dret a la devolució de l'import de la matrícula abonat sempre que la sol·licitud d'anul·lació es realitze abans del 31 de desembre del curs acadèmic corresponent. Aquesta devolució de taxes haurà de ser sol·licitada per l'alumnat a través de la Seu Electrònica de la Universitat de València ENTREU

- Les peticions d'anul·lació d'assignatures que es vulguen sol·licitar abans del termini establert s'hauran de presentar en el registre de la Facultat de Magisteri.

- Les peticions d'anul·lació total que es vulguen sol·licitar abans del termini establert s'hauran de presentar en el registre de la Facultat de Magisteri.

Normativa

Reglament de matrícula de la Universitat de València per a títols de Grau i Màster

Tornar a inici. Torna inici

 

ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA PER IMPAGAMENT DE TAXES

   

Actuació

Procediment a seguir

Termini

D'ofici

Anul·lació de la matrícula després de la notificació oficial i finalització del termini establert per al seu pagament.

A partir dels terminis establerts en el calendari de pagaments de matrícula vore ací

Causes

Impagament de la matrícula o d'algun dels terminis, en el cas de pagament fraccionat.

Important

-  L'impagament de la matrícula o d'algun dels terminis, en el cas de pagament fraccionat, comportarà l'anul·lació de la matrícula, sense dret a reintegrament de les quantitats que s'hagen abonat. En aquest cas, la matrícula serà anul·lada d'ofici.

-  L'estudiant perdrà les qualificacions que haja pogut obtindre.

-  Quan per raó de l'impagament d'una matrícula aquesta haja sigut objecte d'anul·lació  en l'últim curs acadèmic, serà exigit com a requisit per a l'admissió d'una nova matrícula el previ pagament de l'import d'aquesta.

-  Les/els estudiants que hagen fet efectiu el pagament de l'import de la matrícula fora del termini establert o aquelles/lls a les/als quals, havent optat per la domiciliació bancària, no se'ls haja pogut fer el càrrec bancari en els terminis establerts per causes que els siguen imputables, hauran d'abonar les despeses de gestió de l'impagament que s'aproven per a cada curs acadèmic, a més dels interessos bancaris carregats per l'entitat sobre l'import impagat, en el seu cas.

Resolució

Les anul·lacions seran resoltes pel Degà de la Facultat

Normativa

 

 

Art 14 i 15 del Reglament de Matrícula de la UV

Ley 20-2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes (DOGV nº 8202 de 30.12.2017)

Instrucció 4/2019 de la UV sobre gestió de rebuts de matrícula

 

Tornar a inici. Torna inici

 

       

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS CORRESPONENTS A ENSENYAMENTS UNIVERSITARIS

(Convalidació d'assignatures)

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

Seu electrònica (ENTREU) preferentment.

En cas de qualsevol incidència o problema, també podrà sol·licitar-ho en el següent enllaç

En període de matrícula, una vegada formalitzada aquesta, segons el que s’estableix en l’art. 10.3 de l’ACGUV 126/2011.

CURS 2021-2022

Del 19 de juliol al 4 d'agost de 2021

Documentació

- Certificat acadèmic oficial.

- Còpia del pla d’estudis segellada pel centre d’orige, en el cas d’estudis cursats en altres universitats.

- Guies docents de les assignatures, degudament segellades pel Departament o centre d’orige, en el cas que no figuren en el llistat d’antecedents de reconeixements com FAVORABLES.

- En el cas d’estudis estrangers, document amb la denominació dels estudis, especificant si són oficials i de nivell universitari (en el cas de l’Espai Europeu d’Educació Superior, el SET), on conste totes les assignatures cursades, notes… En el certificat haurà de constar el nombre de crèdits ECTS i calificacions o, en defecte d’això, sistema de calificació i traducció dels crèdits cursats.

En el cas que la documentació requerida no estiga redactada en alguna de les llengües oficials de la Universitat de València, haurà de presentar-se traduïda a l'espanyol per un traductor jurat. A més a més, en el cas que els estudis aportats no hagen sigut cursats en l'Espai Europeu d'Educació Superior, hauran d'estar degudament legalitzats (postil·la de la Haia).

Per a estudis cursats a l'estranger, serà necessari presentar, degudament emplenada, la declaració d'equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats a l'estranger, amb la nota mitjana calculada en base 10, que pot sol·licitar en Ministeri d'Educació (declaració equivalència) 

Resolució

Notificació per correu electrònic (@alumni.uv.es) o per correu certificat postal, a l'adreça indicada per a notificacions durant el curs per l'alumna/e en el moment de matrícula, previ pagament de les taxes corresponents.

Important

 - La sol·licitud de reconeixement de crèdits ha d'iniciar-se a instàncies de l'interessada/at.

-  Si la sol·licitud s'informa favorablement, amb caràcter previ a dictar la resolució, es generarà un rebut perquè l'interessada/at puga abonar  la taxa administrativa corresponent, segons el que s'estableix en el text refós de la llei de taxes de la GVA, pel qual el reconeixement o la transferència de crèdits per a estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari, abonaran a la Universitat el 25% de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a l'activitat docent que siguen aprovats pel Consell per a cada curs acadèmic.

- Sempre que el títol d'orige i el de destinació pertanyen a la mateixa branca de coneixement, es reconeixeran almenys 36 crèdits de formació bàsica.

- En cap cas es podran reconéixer els crèdits corresponents al Treball Fi de Grau.

Normativa

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits.( ACGUV 126/2011).

 Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes que caldrà satisfer per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

 Antecedents reconeixements crèdits

Tornar a inici. Torna inici

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS CORRESPONENTS A ENSENYAMENTS SUPERIORS NO UNIVERSITARIS (Convalidació Cicle Formatiu de Grau Superior CFGS- F.P.)

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

Seu electrònica (ENTREU) preferentment.

En cas de qualsevol incidència o problema, també podrà sol·licitar-ho en el següent enllaç

En període de matrícula, una vegada formalitzada la mateixa, segons el que s'estableix en l'art. 10.3 de l'ACGUV 126/2011.

 

CURS 2021-2022

Del 19 de juliol al 4 d'agost de 2021

Documentació - Certificat acadèmic oficial en el qual conste el desglossament per assignatures i qualificacions, així com la nota mitjana del CFGS.

Resolució

Notificació per correu electrònic (@alumni.uv.es) o per correu certificat postal, a l'adreça indicada per a notificacions durant el curs per l'alumna/e en el moment de matrícula, previ pagament de les taxes corresponents.

Important

 • La sol·licitud de reconeixement de crèdits ha d'iniciar-se a instàncies de l'interessada/at.
 • Per a poder sol·licitar el reconeixement de l'assignatura “33641-Pràctiques escolars en l’educació infantil II”, serà necessari tindre superats 100 crèdits, així com l'assignatura “33640-Pràctiques escolars en l’educació infantil I”.
 • En el cas dels Graus oferits per la Facultat de Magisteri, únicament s'estableix equivalència i reconeixement de crèdits entre el CFGS d'Educació Infantil i el Grau de Mestre/a en Educació Infantil, quedant per tant exclòs el reconeixement de crèdits des de qualsevol altre CFGS.
 • Si la sol·licitud s'informa favorablement, amb caràcter previ a dictar la resolució, es generarà un rebut perquè l'interessat puga abonar  la taxa administrativa corresponent, segons el que s'estableix en el text refós de la llei de taxes de la GVA, pel qual el reconeixement o la transferència de crèdits per a estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari, abonaran a la Universitat el 25% de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a l'activitat docent que siguen aprovats pel Consell per a cada curs acadèmic.
 • En cas que l'alumna/e sol·licite reconeixement de crèdits des de CFGS i des d'un altre Grau (universitari), haurà d'indicar-ho en el moment de la sol·licitud, en l'apartat d'observacions, ja que tots dos expedients han de ser tractats com un únic reconeixement en el seu expedient.

Normativa

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits.( ACGUV 126/2011).

R. D. 1618/2011, de 14 de novembre, sobre reconeixement d'estudis en l'àmbit de l'Educació Superior.

Antecedents reconeixement crèdits CFGS Infantil

 

 Tornar a inici. Torna inici

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS CULTURALS, ESPORTIVES, DE REPRESENTACIÓ ESTUDIANTIL, SOLIDÀRIES I DE COOPERACIÓ

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

Mitjançant el següent enllaç

En qualsevol moment, en el curs acadèmic en el qual l'alumne estiga matriculat de TOTS els crèdits que li resten per a finalitzar el Grau.

Documentació

- Certificat o diploma acreditatiu oficial de l'activitat realitzada, en el qual conste nombre de crèdits i data o edició en la qual s'ha realitzat.

Resolució

Notificació per correu electrònic (@alumni.uv.es) o per correu certificat postal, a l'adreça indicada per a notificacions durant el curs per l'alumna/e en el moment de matrícula, previ pagament de les taxes corresponents.

Important

-       Els crèdits es computaran com a crèdits optatius, preferentment de l'últim curs.

-       La qualificació d'aquests crèdits serà Apte, excepte en el cas que una norma estatal establisca el contrari. Aquests crèdits no computaran per a l'obtenció de la nota mitjana de l'expedient.

-       Per a poder sol·licitar el reconeixement, serà necessari tindre un mínim de 6 crèdits susceptibles de ser reconeguts (veure enllaç a les propostes d’activitats proposades pel Consell de Govern de la UV per a cada curs acadèmic).

-       El nombre màxim de crèdits que es pot reconéixer per aquesta mena d'activitats és de 6 crèdits.

-       En el cas d'alumnes matriculats en el Grau de Mestre/a en Educació Primària, cal tenir en compte que el reconeixement d'una assignatura optativa per crèdits de participació suposarà l'obtenció del títol del Grau SENSE la menció corresponent. Per a l'obtenció de la menció és obligatori cursar totes les assignatures que formen part de la mateixa.

- Si la sol·licitud s'informa favorablement, amb caràcter previ a dictar la resolució, es generarà un rebut perquè l'interessat puga abonar  la taxa administrativa corresponent, segons el que s'estableix en el text refós de la llei de taxes de la GVA, pel qual el reconeixement o la transferència de crèdits per a estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari, abonaran a la Universitat el 25% de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a l'activitat docent que siguen aprovats pel Consell per a cada curs acadèmic.

Normativa

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits.( ACGUV 126/2011).

Reglament de reconeixement acadèmic per a la participació en activitats culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. (ACGUV 215/2010).

Propostes activitats participació universitària ACGUV

 

Tornar a inici. Torna inici

 

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS PER PARTICIPACIÓ EN PROGRAMES DE MOBILITAT

(Erasmus, Sicue, altres programes d'intercanvi)

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud de participació en programa intercanvi

Les sol.licituds s'han de presentar per Internet des del Portal Serveis Estudiant (abans portalumne), identificant-se amb l'usuari i contrasenya de la Universitat de València

(http://www.uv.es/portalumne → Programes d'intercanvi amb altres universitats → Sol·licitud programes d'intercanvi)

Per a més informació clic aci

 

Erasmus i PI:

Consulta aci

Sicue:

Consulta aci

 

Resolució reconeixement de crèdits internacionals

Els estudiants que participen en programes de mobilitat, nacionals o internacionals, obtindran el reconeixement que es derive del corresponent acord acadèmic.

Aquest reconeixement es farà d'ofici i la resolució es comunicarà per correu electrònic (@alumni.uv.es)

En finalitzar l’estada en la universitat de destí

Normativa

Reglament de Mobilitat de la Universitat de València. ( ACGUV 196/2013).

Tornar a inici. Torna inici

 

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

Actuació

Procediment a seguir Termini

Sol·licitud

En la secretaria de la Facultat mitjançant model establert

En període de matrícula, una vegada formalitzada la mateixa, segons el que s'estableix en l'art. 10.3 de l’ACGUV 126/2011.

 

CURS 2021-2022

Del 19 de juliol al 4 d'agost de 2021

Documentació

- Certificat acadèmic oficial

- Còpia del pla d'estudis segellada pel centre d'orige, en el cas d'estudis cursats en altres universitats

- En el cas de simultaneïtat d'estudis, document de renúncia a la simultaneïtat per abandonament d'estudis, degudament segellat per l'altre centre (pel centre en el que abandona els estudis).

- En el cas d'estudis estrangers, document amb la denominació dels estudis, especificant si són oficials i de nivell universitari (en el cas de l'Espai Europeu d'Educació Superior, el SET), on consten totes les assignatures cursades, notes… En el certificat haurà de constar el nombre de crèdits ECTS i qualificacions o, en defecte d'això, sistema de qualificació i de traducció dels crèdits cursats.

En el cas que la documentació requerida no estiga redactada en alguna de les llengües oficials de la Universitat de València, haurà de presentar-se traduïda a l'espanyol per un traductor jurat. A més, en cas que els estudis aportats no hagen sigut cursats en l'Espai Europeu d'Educació Superior, hauran d'estar degudament legalitzats (postil·la de la Haia).

Per a estudis cursats a l'estranger, serà necessari presentar, degudament emplenada, la declaració d'equivalència de nota mitjana de l'expedient acadèmic d'estudis universitaris cursats a l'estranger, amb la nota mitjana calculada en base 10,  que pot sol·licitar en declaració equivalencia MEC

 

Resolució

Notificació per correu electrònic (@alumni.uv.es) o per correu certificat postal, a l'adreça indicada per a notificacions durant el curs per l'alumna/e en el moment de matrícula, previ pagament de les taxes corresponents.

Important

La sol·licitud de transferència de crèdits ha d'iniciar-se a instàncies de l’interessada/at.

- La transferència de crèdits consisteix a incloure, en els documents acadèmics oficials de l’estudiant, relatius als ensenyaments en curs, la totalitat de crèdits obtinguts en ensenyaments oficials cursats amb anterioritat, en la mateixa o una altra universitat, que no hagen conduït a l'obtenció d'un títol oficial i que no puguen ser reconeguts en la titulació a la qual accedeix.

- Els mòduls, les matèries o les assignatures transferides a l'expedient acadèmic no es tindran en compte per al càlcul de la baremació de l'expedient.

- Les assignatures transferides no afecten el còmput de crèdits superats en la titulació, ni a la nota mitjana de l'expedient.

- La *transferéncia de crèdits no s'aplicarà en el cas de simultanejar estudis, llevat que l'estudiant renuncie a la simultaneïtat de manera expressa, per abandonament dels esmentats estudis.

- Si la sol·licitud s'informa favorablement, amb caràcter previ a dictar la resolució, es generarà un rebut perquè l’interessada/at puga abonar  la taxa administrativa corresponent, segons el que s'estableix en el text refós de la llei de taxes de la GVA, pel qual la transferència de crèdits per a estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari, abonaran a la Universitat el 25% de les taxes establides en els epígrafs de la tarifa relativa a l'activitat docent que siguen aprovats pel Consell per a cada curs acadèmic.

Normativa

Reglament per a la transferència i reconeixement de crèdits.( ACGUV 126/2011).

 Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes que caldrà satisfer per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent

Tornar a inici. Torna inici

 

PROVA D'APTITUD PER A L'HOMOLOGACIÓN DE TÍTOLS ESTRANGERS D'EDUCACIÓ SUPERIOR

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

En la Secretaria de la Facultat de Magisteri

L'establert en el calendari de gestió administrativa. Veure calendari administratiu ací

Documentació

- Instància (descarregar i emplenar).

- Resolució del Ministeri d'Educació i Ciència (original i còpia)

- Fotocòpia del Passaport, DNI o NIE

Tramitació

Una vegada comprovada la documentació, s'emetrà un rebut per al pagament de la taxa en concepte de Prova d'Aptitud o Conjunt, que s'entregarà a la/l'estudiant perquè l'abone.

La/l'estudiant haurà d'entregar en la Secretària de la Facultat el rebut abonat en el termini establert i formalitzarà la seua matrícula de les assignatures necessàries per a realitzar la prova d'aptitud.
Important La realització de la prova coincidirà amb el període ordinari d'exàmens establert en el calendari acadèmic

Resolució

Una vegada superades la prova o les proves d'aptitud, la Facultat de Magisteri expedirà la corresponent acta que serà remesa al Ministeri d'Educació per a la resolució final de l'expedient d'homologació.

Normativa

Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i declaració d'equivalència a titulació i a nivell acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per a determinar la correspondència als nivells del marc espanyol de qualificacions per a l'educació superior dels títols oficials d'Arquitecte, Enginyer, Llicenciat, Arquitecte Tècnic, Enginyer Tècnic i Diplomat.

Ordre ECD/2654/2015, de 3 de desembre, per la qual es dicten normes de desenvolupament i aplicació del Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel que fa als procediments per a l'homologació i declaració d'equivalència de títols estrangers d'educació superior.

Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes que caldrà satisfer per la prestació de serveis acadèmics  universitaris per al curs corresponent..

Tornar a inici. Torna inici

 

CALENDARI DE GESTIÓ DEL PRaCTICUM

 

Tornar a inici. Torna inici

 

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Període de realització de les pràctiques

 

Actuació

Titulació de l'alumna/e

Curs

Dedicació

Període de realització

Realització de les pràctiques escolars en Centres Educatius amb conveni en la Universitat de València.

Mestre/a Educació Infantil

(València i Ontinyent)

Mestre Educació Primària

1er

Pràctiques I

7.5 crèdits ECTS

 

6 crèdits ECTS

Veure calendari corresponent.

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

Mestre Educació Primària

3er

Pràctiques II

16.5 crèdits ECTS

 

16.5 crèdits ECTS

Veure calendari corresponent.

 

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

Mestre Educació Primària

4rt

Pràctiques III

21 crèdits ECTS

 

22.5 crèdits ECTS

Veure calendari corresponent.

 

Important

Informació sobre PRÀCTICUM de la Facultat de Magisteri

   Les/els estudiants matriculades/ts en l'assignatura de pràctiques d'una segona menció (6 crèdits ETCS) hauran de passar per la Secretària del Centre per a obtindre tota la informació referida a les seues pràctiques

Tornar a inici. Torna inici

 

         

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Estades no ordinàries

 

Actuació

Titulació de l'alumna/e i curs

Termini

Sol·licitud d'avançament de les Pràctiques Escolars III al primer quadrimestre i del TFG a març

TOTES LES TITULACIONS Veure tots els requisits i terminis, en el tràmit denominat “avançament de les pràctiques de quart al primer quadrimestre…”, en el següent enllaç

Sol·licitud de realització de Pràctiques en períodes del curs diferents als establerts en la normativa sobre el PRACTICUM de la Facultat de Magisteri

TOTES LES TITULACIONS

I

CURSOS

Veure tots els requisits i terminis, en el tràmit denominat “realització de pràctiques en període no ordinari”, en el següent enllaç

Important

IInformación normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM

Tornar a inici. Torna inici

 

       

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Exempció de pràctiques

Actuació

Titulació de l'alumna/e i curs

Termini

Sol·licitud de reducció del període de pràctiques. Les exempcions són sempre parcials i només es reconeixerà el treball realitzat en Centres d'Educació Infantil o d'Educació Primària, però no la realització de pràctiques en altres titulacions universitàries

TOTES LES TITULACIONS

I

CURSOS

Veure requisits, terminis i procediment en el tràmit denominat “exempció parcial de les pràctiques”, en el següent enllaç

Important

- Les/els estudiants hauran de matricular-se de l'assignatura corresponent de Pràctiques, encara que demanen l'exempció parcial.

- En tots els casos, l'exempció suposa la dispensa parcial de l'assistència al centre de pràctiques però no de la presentació dels treballs que el  professor o la professora responsable considere oportuns.

- El reconeixement del treball previ podrà suposar, en els casos contemplats en el Reglament de Pràctiques Escolars de la Facultat de Magisteri, una exempció parcial del període de pràctiques, però en cap cas el reconeixement de l'assignatura.

Normativa Normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM

Tornar a inici. Torna inici

 

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Consulta de cita per a triar centre de realització de pràctiques

Actuació

Titulació de l'alumna/e

Curs Assignatura-Codi

Termini

Consulta de cita a través de la Secretaria Virtual

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

1er

Pràctiques Escolars I - 33640

Estar pendent de l'apartat de notícies de la pàgina principal de la Facultat i dels tràmits i passos indicats en informació important.

Mestre/a Educació Primària

Pràctiques Escolars I – 33697

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

3er

Pràctiques Escolars II - 33641

Mestre/a Educació Primària

Pràctiques Escolars II – 33698

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

4rt

Pràctiques Escolars III - 33642

Mestre/a Educació Primària

Pràctiques Escolars III – 33699

Important

Durant els mesos d'octubre, novembre i desembre es realitza l'adjudicació de centres de pràctiques a les/els alumnes de Pràctiques escolars II, III i I, respectivament.

Aproximadament 10 dies abans de l'adjudicació, s'introdueix a l’Aula Virtual UV la llista de centres oferits.

El dia indicat en el calendari del Pràcticum, les/els estudiants podran accedir, a través de la Secretaria Virtual UV, a la seua cita d'adjudicació. Aquest procediment és automàtic i segueix el mateix ordre  que la matrícula del curs, en el cas de 1º curs, i ordre decreixent (de major a menor) de les notes mitjanes dels expedients acadèmics, per als estudiants de 3º i 4º curs.
Normativa Normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM

Tornar a inici. Torna inici

 

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Elecció de Centre

 

 

Actuació

Titulació de l'alumna/e

Curs Assignatura-Codi Termini

Sol·licitud d'Elecció de Centre de realització de Pràctiques a través del Portal Alumne UV  (apartat altres)

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

1er

Pràctiques Escolars I - 33640

L'establert a cada estudiant en la seua Secretaria Virtual (veure tràmit de “Consultar cita per a elecció de centre de pràctiques”).

Educació Primària

Pràctiques Escolars I – 33697

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

3er

Pràctiques Escolars II - 33641

Mestre/a Educació Primària

Pràctiques Escolars II – 33698

Mestre/a Educación Infantil

(València i Ontinyent)

4rt

Pràctiques Escolars III - 33642

Mestre/a Educació Primària

Pràctiques Escolars III – 33699

Important

- A l'hora de triar centre, és necessari tindre en compte les restriccions que apareixen en l’art 10 del capítol IV de la Normativa de Práctiques Formatives Externes de la Universitat de València:

     d- No mantindre cap relació contractual amb l'empresa o institució pública o privada en la qual es realitzen les pràctiques, excepte autorització expressa de la Comissió de Pràctiques del Centre.

     e- No mantindre relació de parentiu fins a tercer amb els responsables dels òrgans de direcció de l'empresa o entitat o amb els tutors, excepte autorització expressa de la Comissió de Pràctiques del Centre.

- Finalitzat el procés d'adjudicació dels centres, les/els estudiants tenen dos dies per a sol·licitar possibles canvis, sempre que estiguen prou justificats.

- Una vegada assignats tots els centres, s'assignaran els tutors i aquests es posaran en contacte amb els alumnes, prèviament a la seua arribada al centre, per a informar-los de l'organització de l'assignatura, documents relacionats i reunions establides.

Normativa Normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM
Tornar a inici. Torna inici            

 

GESTIÓ DEL PRACTICUM – Canvi de Centre  

 

 

Actuació

Titulació de l'alumna/e

Curs Assignatura-Codi

Termini

Sol·licitud de canvi de centre de realització de pràctiques (consultar procediment en practicumagisteri@uv.es)

Educación Infantil

(València i Ontinyent)

1er

Pràctiques Escolars I - 33640

Veure calendari elecció de centre ací

Educació Primària

Pràctiques Escolars II – 33698

Educación Infantil

(València i Ontinyent)

3er

Pràctiques Escolars II - 33641

Veure calendari elecció de centre ací

Educació Primària

Pràctiques Escolars II – 33698

Educación Infantil

(València i Ontinyent)

4rt

Pràctiques Escolars III - 33642

Veure calendari elecció de centre ací

Educació Primària

Pràctiques Escolars III – 33699

Important

Finalitzat el procés d'adjudicació dels centres, les/els estudiants tenen dos dies per a sol·licitar possibles canvis, sempre que estiguen prou justificats (haurà d'aportar-se la documentació acreditativa corresponent).
Normativa Normativa de la Facultat de Magisteri sobre el PRACTICUM
Tornar a inici. Torna inici            

 

AVANÇAMENT DE 1ª CONVOCATÒRIA ORDINÀRIA TFG- per a finalitzar estudis a març

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

Entregant degudament emplenada el model “instància general” que pot trobar en el següent enllaç en la Secretaria de la Facultat de Magisteri.

Veure terminis ací

Requisits

Tindre aprovades totes les altres assignatures del Grau i que, com a mínim, haja estat matriculada/o una vegada abans del TFG, poden demanar avançament de la primera convocatòria al mes de març.

- Estudiants que hagen demanat avançament de convocatòria a novembre, i no s'han presentat o no han aprovat, i que trien per a la segona convocatòria l'opció de març.

- Haver acreditat el compliment previ dels requisits lingüístics establerts per a finalitzar el Grau, dins del termini de presentació d'instàncies.

- Haver parlat prèviament amb la/el tutora/r corresponent perquè opine sobre l'avançament.

Important

- Per als alumnes que demanen avançament de la 1ª convocatòria al mes de març, la 2ª convocatòria serà, en tots els casos, el mes de setembre.

- Per als alumnes d'avançament de convocatòria a novembre, que trien març com a 2ª convocatòrias'han esgotat les convocatòries en el present curs acadèmic.

- Les/els tutores/ors seran els mateixos que durant el curs anterior, excepte en el cas que no continuen en el present curs. En aquest cas, s'assignarà una altra persona perquè tutoritze el TFG i s'informarà  la/l'estudiant del canvi

- Les dates indicades són aproximades i poden patir canvis que s'aniran publicant en els enllaços indicats a aquest efecte.

- En cap cas es podrà renunciar a l'avançament una vegada sol·licitat.

Treball Fi Grau

Dipòsit: A través de la seu electrónica ENTREU, a través del tràmit denominat “Treball fi de grau”

 

Defensa pública (per a alumnes que ho sol·liciten): en la seu habilitada per a eixa finailtat, i que es notificarà a la/l’estudiant.

Entrega de l’informe raonat: veure dates ací

Dipòsit del TFG per ENTREU: veure dates ací

Defensa pública, a petició de l’alumna/e: veure dates ací

Tornar a inici. Torna inici

 

TREBALL DE FI DE GRAU

 

Actuació

Procediment a seguir

Calendari

Consultar en l'apartat calendari TFG ací

Depòsit de TFG i sol·licitud de defensa

A través de la Seu Electrònica Entreu, a través del tràmit denominat “Treball Fi de Grau”

Manual d'instruccions per al depòsit del TFG

 

Defensa TFG Consultar en l’apartat defensa TFG ací

Important

*   Per a poder matricular el TFG, serà requisit: haver matriculat, almenys una vegada, totes les assignatures del Grau i haver superat l'assignatura Pràctiques Escolars II.

 

*    Perquè el TFG puga ser qualificat, serà necessari:

-           Tindre superades TOTES les assignatures del Grau

-           Complir els requisits lingüístics necessaris per a obtindre el Títol de Grau

-           Comptar amb l'informe raonat de la/del tutora/or.

-           Haver assistit, almenys, a dues sessions de les Jornades de TFG organitzades per la Facultat.

-           Dipositar el TFG a través de la Seu Electrònica -Entreu- dins del termini establit

 

*    La matrícula del TFG permet que la/l'alumna/e dispose de dues convocatòries durant el curs acadèmic per a la seua presentació. Les convocatòries ordinàries seran en els mesos de juliol i setembre.

Normativa

Reglament del Treball Fi de Grau (ACGUV 299/2011)

Reglament de Treball Fi de Grau d'Educació Infantil i d'Educació Primària aprovat per la C.A.T. de la Facultat de  Magisteri el dia 15 de juliol de 2013 (modificat per la CAT del 23 de juny de 2014)

Termini extraordinari Matrícula TFG

Durant el mes de febrer s'obrirà un termini extraordinari per a la matrícula del Treball de Fi de Grau (es publicarà en la web de la Facultat les dates exactes).

Aquesta matrícula es realitzarà de manera presencial en la secretaria de la Facultat de Magisteri (consultar prèviament procediment en practicumagisteri@uv.es)

Tornar a inici. Torna inici

 

FINALITZACIÓ D'ESTUDIS

 

Tornar a inici. Torna inici 

AVALUACIÓ CURRICULAR PER COMPENSACIÓ

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

A través de l’Entreu, en el tràmit denominat “avaluació curricular per compensació”.

El termini de sol·licitud serà d'un mes a partir de la data de finalització de cada període d'exàmens, segons el calendari acadèmic oficial del curs. Veure calendari administratiu ací

En el cas de convocatòria avançada, a partir de la data de finalització de la convocatòria avançada.

Requisits

-       Haver cursat en la UV, almenys, el 50% dels crèdits de la titulació.

-       L'assignatura ha de ser de formació bàsica o obligatòria. En el Grau de Mestra/e en Educació Primària, pot ser                optativa si és necessària per a obtindre menció.

-       Ser l'última assignatura que quede per a acabar la titulació, exclòs el TFG i les Pràctiques Externes III.

-       Haver esgotat 6 convocatòries de l'assignatura, o 4 si es tracta d'una assignatura de l'últim curs.

-       Haver obtingut almenys una nota de 3,5 en alguna de les convocatòries de l'assignatura.

-       Tindre una nota mitjana de l'expedient, en el moment de la compensació, igual o superior a 6.

-        Presentar la sol·licitud en el termini establert.

Important

-       És un procediment excepcional

-       Únicament es pot concedir una vegada (tant si s'ha sol·licitat en la mateixa o en una altra titulació de la Universitat            de València, com de qualsevol altra universitat).

-       Mai es pot sol·licitar per al TFG o les Pràctiques Externes.

-      No es poden compensar assignatures optatives, a excepció de les quals siguen necessàries per a obtindre una                menció o itinerari.

Resolució Veure art. 26 del ACGUV 108/2017, per a terminis, resolució i efectes.
Normativa ACGUV 108/2017. Reglament d'Avaluació i Qualificació de la Universitat de València per a estudis de Grau i Màster

Tornar a inici. Torna inici

 

       

EXPEDICIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT/DA

 

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

A través de la seu electrònica Entreu, en el tràmit denominat “sol·licitud de títol universitari i SET”.

Quan consten en l'expedient acadèmic totes les assignatures de la titulació com superades.

Important

-       És important verificar que les dades de cognoms i nom són correctes, tal com consten en el DNI (amb accentuació). Sinó, cal escriure-ho en el requadre establert per a això.

-       El pagament es realitza de manera telemàtica mitjançant targeta bancària.

-       És possible marcar exempció, en el cas de família nombrosa, discapacitat, etc, i el sistema aplicarà, si correspon, la bonificació corresponent. Cas de fallada en el sistema, no seguir amb el procés, i enviar correu a fac.magisteri@uv.es, indicant que s'està intentant fer el tràmit i dona error a l'hora de generar rebut perquè es té exempció i no aplica bonificació (és necessari adjuntar en aqueix correu copia del document acreditatiu de l'exempció corresponent), i li respondrem indicant com prosseguir el tràmit.

-       Les taxes a abonar per l'expedició del títol es fixen cada any en el Decret de Taxes de la GVA.

-       La data de depòsit i expedició del títol serà la data del pagament de la taxa d'expedició del títol.

Expedició i recollida

 • Una vegada realitzat el pagament, el sistema generarà un pdf, que serà el seu títol provisional i tindrà validesa oficial, amb caràcter general, durant un termini d'1 any (article 14 Decret 1002/2010)
 • Quan tinguem el seu títol definitiu en paper, rebrà un correu, en l'adreça de @alumni.uv.es, indicant-li que pot passar per Secretaria a retirar el seu títol en el termini indicat en aquest. La recollida del títol pot realitzar-se:

-  Per la persona interessada, presentat el seu DNI en vigor (passaport o NIE en cas d'estrangers).

-  Per persona autoritzada mitjançant poder notarial general o especial (La persona autoritzada haurà de presentar al costat del poder notarial el seu DNI, NIE, o passaport).

-  En cas de residir fora de la província de València es pot sol·licitar, previ pagament de la corresponent taxa, la remissió del títol a la Delegació o Subdelegació del Govern o Oficina Consular espanyola més pròxima al lloc de residència, per a ser recollit allí amb les mateixes condicions indicades en els dos paràgrafs anteriors.

Duplicat de títol per deterioració, extraviament, rectificació de dades (modificació nom…)

En els casos de duplicat per deterioració o modificació de dades, s'ha de sol·licitar en la Secretaria de la Facultat, aportant la següent documentació:

 • Instància (descarregar i emplenar).
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor.
 • Títol original
 • Documentació que, en el seu cas, justifique els canvis que motiven el duplicat.

En els casos d'extraviament, s'ha de sol·licitar en la Secretaria de la Facultat, aportant la següent documentació:

 • Instància (descarregar i emplenar).
 • Fotocòpia del DNI, NIE o passaport en vigor.
Procediment per a tramitació de sol·licitud de duplicats
 •  En els casos de duplicat per deterioració o modificació de dades, s'emetrà rebut corresponent a la taxa d'expedició del duplicat, que s'enviarà a l'interessat, i que haurà d'abonar i entregar en la Secretaria de la Facultat. Una vegada entregat, es procedirà a l'expedició del duplicat i, quan es reba el títol, s'estarà al que es disposa en l'apartat d'expedició i recollida.
 •  En els casos de duplicat per extraviament, serà requisit previ i indispensable per a l'obtenció d'un duplicat, la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat d'un anunci mitjançant el qual es faça constar el suposat extraviament a fi de propiciar, en el seu cas, les oportunes reclamacions. Si aquestes no s'hagueren produït en el termini de trenta dies a partir de la data de publicació de l'anunci, s'iniciarà el tràmit per a l'expedició del duplicat corresponent. Tant el cost de la publicació de l'anunci d'extraviament en aquest diari oficial com l'import de la taxa per expedició del duplicat serà a càrrec de l'interessat.

  Des de la Secretaria es facilitarà l'imprés de liquidació de les taxes per a la publicació de l'anunci en el BOE perquè, una vegada efectuat el pagament, es remeta a la Secretaria de la Facultat l'imprés de justificació d'abonament d'aquest. Transcorreguts 30 dies hàbils des de la publicació en el BOE, es remetrà a la persona interessada el rebut corresponent a l'expedició del duplicat de títol. Rebut el justificant de pagament d'aquesta taxa en Secretaria, es procedirà a l'expedició del duplicat i, quan es reba el títol, s'estarà al que es disposa en l'apartat d'expedició i recollida.

Normativa

RD 1393/200, d'Ordenació d'Ensenyaments Universitaris

RD 1496/1987, de 6 de novembre, pel qual es regula l'obtenció, expedició i homologació de títols universitaris

RD 1002/2010, de 5 d'agost, sobre expedició de títols universitaris oficials

RD 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del SET

Pla d'Estudis del Grau de Mestra/o en Educació infantil publicat en el B.O.E. núm. 11, 13/01/2012 i DOCV núm. 6694, 18/01/2012. Modificació publicada en el B.O.E. núm. 286, 28/11/2012 i DOCV núm. 6613, 29/11/2012

Pla d'Estudis de Mestra/o en Educació Primària publicat en el B.O.E. núm. 11, 13/01/2012 i DOCV núm. 6694, 18/01/2012. Modificació publicada en el B.O.E. núm. 286, 28/11/2012 i DOCV núm. 6612, 28/11/2012.

Llei 20-2017, de 28 de desembre, de la Generalitat, de Taxes (DOGV núm. 8202 de 30.12.2017)

Decret del Consell, pel qual es fixen les taxes que caldrà satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

Tornar a inici. Torna inici

 

       

PREMI EXTRAORDINARI DE GRAU

 

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Proposta

D’ofici, per la Comissió de Premis Extraordinaris de la Facultat de Magisteri, a la Junta de Facultat, una vegada comprovats els requisits dels candidats.

El establert en el calendari de gestió acadèmica

Requisits de les/els candidates/ats

Poden ser candidates/ats les/els estudiants que hagen obtingut la major qualificació mitjana de l'expedient acadèmic de la seua titulació i que complisquen les següents condicions:

- Haver finalitzat els estudis dirigits a l'obtenció del títol de Grau durant el curs acadèmic al que corresponga el premi

- Haver cursat, necessàriament, més del 50% dels crèdits de la titulació de Grau per la qual s'atorga el premi a la           Universitat de València.

- Haver obtingut, almenys, una nota mitjana de 8 punts en l'expedient acadèmic.

Informació important

Procediment (art 2) i criteris valoració (art. 4) del Reglament

Aprovació

Consell de Govern de la Universitat de València, a proposta de la Junta de Facultat.

Comunicació a les/els alumnes Per correu electrònic a l'adreça d’ @alumni.uv.es

Normativa

Reglament per a l'adjudicació de Premis Extraordinaris de les titulacions de grau de la Universitat de València (ACGUV 32/2012)

Tornar a inici. Torna inici

     

 ALTRES TRÀMITS ADMINISTRATIUS

Tornar a inici. Torna inici

CERTIFICAT ACADÈMIC OFICIAL (certificat de notes)

Actuació

Procediment a seguir

Termini
Sol.licitud

 A través de la seu electrónica entreu.uv.es. Nom del tràmit “certificat acadèmic oficial”

- Complimentant el formulari “sol·licitud de certificat” ací   

- A través de la següent adreça electrónica:  certmag@uv.es Cal sol·licitar-ho des del compte @alumni.uv.es (en el cas de sol·licitar-ho des d’un altre compte, haurà d’adjuntar còpia escanetjada del seu DNI).

En qualsevol moment del curs acadèmic
Important

- Es obligatori triar l’idioma d’expedició en el moment de la sol·licitud (valencià, castellà). Cas de no escollir cap d’ells, el certificat s’expedirà en valencià.

- Si el certificat es sol·licita una vegada finalitzats els estudis, cal abonar primer les taxes corresponents al depòsit del títol de Grau o Màster, a fi de que en el certificat acadèmic oficial quede reflexat que s’ha realitzat el tràmit i la data en que s’ha fet.

Expedició i recollida

A través de la seu electrónica, descarregar en pdf i imprimir directament. El certificat va signat electrònicament i te validesa oficial.

Instantani, previ el pagament de la taxa corresponent.
A través del formulari o de correu electrònic, s’enviarà correu a la dirección d’ @alumni.uv.es, amb el rebut corresponent a la taxa administrativa d’expedició del certificat, en el moment aquest estiga preparat per a la seua recollida. Cal pagar el rebut i pasar per Secretaria, amb el justificant de pagament i el DNI (o autorització i còpia del DNI de l’interessada/at) per a recollir-lo. Termini aproximat de 7 dies a comptar des de la sol·licitud

Normativa

Decret del Consell per el que es fixen les taxes que caldrà satisfer per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

Tornar a inici. Torna inici

 

EXPEDICIÓ CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ DE VALENCIÀ

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

- Complimentant el formulari “sol·licitud de certificat” ací   

- A través de la següent adreça electrónica:  certmag@uv.es Cal sol·licitar-ho des del compte @alumni.uv.es (en el cas de sol·licitar-ho des d’un altre compte, haurà d’adjuntar còpia escanetjada del seu DNI).

Obert des del pagament del depòsit del títol de Grau

Expedició i recollida

En la secretaria de la Facultat de Magisteri, previ abonament de la taxa administrativa corresponent.

Una vegada preparat el certificat, s’enviarà a la/el estudiant, a la direcció @alumni.uv.es, el rebut corresponent a la taxa administrativa a abonar. Cal pagar el rebut i pasar per Secretaria, amb el justificant de pagament i el DNI (o autorització i còpia del DNI de l’interessada/at) per a recollir-lo.

21 dies aproximadament

Normativa

Decret del Consell per el que es fixen les taxes que caldrà satisfer per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

Tornar a inici. Torna inici

 

EXPEDICIÓ CERTIFICAT DE CAPACITACIÓ D'ANGLÉS

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

-  Complimentant el formulari  “sol·licitud de certificat” ací   

-  A través de la següent adreça electrónica:  certmag@uv.es Cal sol·licitar-ho des del compte @alumni.uv.es (en el cas de sol·licitar-ho des d’un altre compte, haurà d’adjuntar còpia escanetjada del seu DNI).

Obert des del pagament del depòsit del títol de Grau.

Important El certificat de capacitació d’anglés únicament  el podran sol·licitar les/els Graduades/ats en Mestra/e en Educació Primària, menció Llengua estrangera “anglés”.

Expedició i recollida

En la secretaria de la Facultat de Magisteri, previ abonament de la taxa administrativa corresponent.

Una vegada preparat el certificat, s’enviarà a la/el estudiant, a la direcció @alumni.uv.es, el rebut corresponent a la taxa administrativa a abonar. Cal pagar el rebut i pasar per Secretaria, amb el justificant de pagament i el DNI (o autorització i còpia del DNI de l’interessada/at) per a recollir-lo.

21 dies aproximadament

Normativa

Decret del Consell per el que es fixen les taxes que caldrà satisfer per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

Tornar a inici. Torna inici

 

EXPEDICIÓ CERTIFICAT DE MESTRE DE VALENCIÀ

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

- Complimentant el formulari  "sol·licitud de certificat" ací   

 

- A través de la següent adreça electrònica:  certmag@uv.es Cal sol·licitar-ho des del compte @alumni.uv.es (en el cas de sol·licitar-ho des d’un altre compte, haurà d’adjuntar còpia escanetjada del seu DNI).

Obert des del pagament del depòsit del títol de Grau

Important
 • El certificat de “mestre de valencià” únicament poden sol·licitar-lo les/els Graduades/ats en Mestra/e en Educació Primària.
 • Per a sol·licitar aquest certificat, cal acreditar nivell de valencià C2, aportant certificat acadèmic oficial expedit per organisme oficial certificador. Per a això, hi haurà que adjuntar còpia del certificat, escanetjada en pdf, al correu de la sol·licitud, sense perjudici que puga ser requerit l’original per a confrontació en qualsevol moment de l’instrucció del procediment.

Expedició i recollida

A la secretaria de la Facultat de Magisteri, previ abonament de la taxa administrativa corresponent.

Una vegada preparat el certificat, s’enviarà a la/el estudiant, a la direcció @alumni.uv.es, el rebut corresponent a la taxa administrativa a abonar. Cal pagar el rebut i pasar per Secretaria, amb el justificant de pagament i el DNI (o autorització i còpia del DNI de l’interessada/at) per a recollir-lo.

21 dies aproximadament

Normativa

Decret del Consell per el que es fixen les taxes que caldrà satisfer per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

Tornar a inici. Torna inici

 

EXPEDICIÓ D'ALTRES CERTIFICATS

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

A través de la seu electrònica entreu.uv.es

En qualsevol moment del curs acadèmic

Tipus certificats

 

Informació important

Hi ha múltiples certificats que la/el estudiant pot necessitar al llarg del curs acadèmic, per a diferents finalitats, entre els que es troben:

-       Certificat d’admissió a Grau

-       Certificat d’admissió a Màster

-       Certificat de matrícula (necessari per a la renovació del títol de familia nombrosa, per exemple)

-       Certificat de pagament de l’assegurança escolar (necessari en cas d’accident escolar)

-       Certificat de taxa de matrícula

 

Aquestos certificats no tenen cost, per el que no cal pagar taxa alguna per la seua expedició.

Expedició i recollida

A través de la seu electrónica, descarregar en pdf i imprimir directament. El certificat va signat electrònicament i te validesa oficial.

Tornar a inici. Torna inici

 

COMPULSA DE DOCUMENTACIÓ

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Sol·licitud

A la Secretaria de la Facultat de Magisteri

En qualsevol moment del curs acadèmic

Important
 • La Secretaria del Centre únicament podrá compulsar les copies dels documents emesos per la pròpia Secretaria.
 • La/l’ interessada/at haurà de presentar l’original i còpia dels documents a compulsar.
 • Per cada document i còpia, la/l’ interessada/at haurà d’abonar, amb caràcter previ, la taxa administrativa corresponent.

Tramitació i recollida

En el moment de la sol·licitud, s’entregarà un rebut a la/l’ interessada/at, per al pagament de la taxa administrativa corresponent.

Una vegada abonat el rebut, i aportant original i còpia de cada document a compulsar, i justificant de pagament del rebut, en la Secretaria de la Facultat es procedirà a la compulsa de la documentació.

Normativa

Decret del Consell per el que es fixen les taxes que caldrà satisfer per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

Tornar a inici. Torna inici

 

CARNET UNIVERSITARI

Actuació

Procediment a seguir

Termini

Informació

- Alumnes de nou ingrés, punxar ací i seguir les instruccions.

- Generació duplicats per robatori, extravio o deteriorament, hauran de complimentar i enviar la sol·licitud de duplicat de carnet del següent  enllaç   

- Carnets caducats. La/l’ estudiant no ha de fer cap tràmit. La renovació es farà de manera automática.

- Canvis de vinculació d’estudis. Per a estudiants que ja tenen el carnet universitari de la Universitat de València, perque van iniciar els seus estudis en altre Grau i ara estan estudiant un Grau a la Facultat de Magisteri, hauran d’enviar correu electrónica a fac.magisteri@uv.es, indicant les seues dades i que desitgen modificar la vinculació d’estudis del seu carnet universitari al nou Grau de Magisteri que estiguen estudiant.  Hi ha que sol·licitar-ho des del compte d’ @alumni.uv.es

Durant tot el curs acadèmic
Important

- En cas de robatori, la’l’ estudiant haurà d’adjuntar còpia de la denuncia a la sol·licitud, per no tindre que pagar la taxa corresponent a reexpedició de carnet universitari.

- En cas d’extravio o deteriorament, i previ a la reexpedició del carnet universitari, la/l’ estudiant haurà d’abonar la taxa administrativa corresponent. Una vegada revisada la seua sol·licitud, el rebut será enviat a la dirección de correu d’ @alumni.uv.es. Una vegada abonat, l’alumna/e haurà d’enviar correu a fac.magisteri@uv.es, comunicant les seues dades personals i adjuntant justificant del pagament de la taxa per a la reexpedició del carnet universitari.

Expedició i recollida

- Alumnes de nou ingrés, en els llocs, dates i hores indicades.

- Generació duplicats per robatori, extravio o deteriorament. Una vegada s’hagen complimentat tots els tràmits i s’haja abonat la taxa corresponent (si es procedent), se li avisarà per correu electrònic a la direcció d’@alumni.uv.es de la gestió a realizar per a recollir el seu duplicat.

- Carnets caducats.. Dins del mes de caducitat, arribarà al domicili establert per l’estudiant a la seua matrícula el nou carnet d’estudiant.

- Canvis de vinculació d’estudis. Continua  sent vàlid el mateix carnet d’estudiant. Únicament es modifica la vinculació del mateix als estudis actuals.

Normativa

Decret del Consell per el que es fixen les taxes que caldrà satisfer per a la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs corresponent.

Tornar a inici. Ir a inicio