Logo UVGrau en PedagogiaFacultat de Filosofia i Ciències de l'Educació Logo del portal

Funcions

El Comitè de Qualitat del Centre és un òrgan que desenvolupa les tasques de planificació i seguiment del SGIQ , actuant a més com un dels vehicles de comunicació interna de la política , objectius, plans, programes, responsabilitats i assoliments d'aquest sistema. Una enumeració de les seues funcions és la següent :

  • Verificar la planificació del SGIQ del Centre, de manera que s'assegure el compliment dels requisits generals del Manual del SGIQ, de la Política i els Objectius de la Qualitat i dels requisits contemplats en les guies de verificació i certificació corresponents .
  • Proposar i revisar la Política i els Objectius Generals de la Qualitat del Centre i informar a tota la comunitat educativa .
  • Proposar i coordinar la formulació dels objectius anuals del Centre i fer el seguiment de la seva execució .
  • Fer el seguiment de l'eficàcia dels procediments a través dels indicadors i evidències associats als mateixos. Per això tots els procediments conclouen amb un procés d'avaluació i propostes de millora que anualment ha de revisar.
  • Rebre informació del Degà/na sobre els projectes de modificació de l'organigrama i es posiciona davant els mateixos .
  • Controlar l'execució de les accions correctives i / o preventives, de les actuacions derivades de la revisió del sistema, de les accions de resposta als suggeriments, queixes i reclamacions. I, en general, de tots els procediments .
  • Desenvolupar la implantació de les propostes de millora del SGIC suggerides en els procediments que s'han plantejat en el SGIQ .
  • Decidir la periodicitat i la durada, dins del seu àmbit de competència, dels procediments de recollida d'enquestes de mesura de la satisfacció dels grups d'interès .
  • És informat pel coordinador de Qualitat dels resultats de les enquestes de satisfacció i proposa criteris per a la consideració de les propostes de millora que puguin derivar d'aquests resultats.
  • Supervisar la informació i retre comptes a la comunitat educativa, generalment a la Junta de Centre dels procediments d'avaluació i millora que s'han dut a terme .

Composició