• Consulta l'oferta de graus

Branca de coneixement: Ciències socials i jurídiques

Centre on s'imparteix: Facultat de Filosofia i Ciències de l'Educació

Web específica del grau: www.uv.es/graus/pedagogia

Nombre de crèdits del títol: 240

Matèries formació bàsica: 60

Matèries obligatòries: 114

Matèries optatives: 27

Pràctiques externes: 31

Treball fi de grau: 8

Codi titulació: 1307

Tipus d'ensenyament: Presencial

Cursos: 4

Places de nou ingrés
[curs 2023-2024]:
160

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
12,79 €

Professions regulades per a les quals capacita el títol: No procedeix

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà, Valencià

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 24 ECTS a temps parcial/ 36 ECTS a temps complet

President/a de la Comissió Acadèmica del Títol (CAT) Rosa María Bo Bonet

Coordinador/a de la titulació Genoveva Ramos Santana

Coordinador/a de pràctiques externes Borja Mateu Luján

Coordinador/a de mobilitat Ana María Moral Mora

Interès acadèmic, científic o professional:

El títol de grau en Pedagogia té per objectiu formar professionals en intervenció, sistemes, institucions, contextos, recursos i processos educatius i formatius, així com també en els processos de desenvolupament personal, professional, social i cultural que concorren d’una forma integrada en les persones i els grups al llarg de tota la vida.

Informacions pràctiques:

Aquest grau i el grau en Educació Social tenen un elevat nivell de transversalitat (crèdits comuns).

Aquesta Facultat és pionera en innovació i noves metodologies d'ensenyament. El grau en Pedagogia promou i incorpora l'aprenentatge autònom, l'aprenentatge basat en problemes, l'aprenentatge per projectes, l'aprenentatge cooperatiu, l'estudi de casos, el Service Learning, etc.

Les pràctiques externes obligatòries tenen 31 crèdits, fet que repercuteix positivament en el coneixement de la realitat professional i sistematitzada i millora l'enfocament laboral de l'estudiantat.