Logo UVGrau traduccióFacultat de filologia Logo del portal

El Claustre és l’òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. El formen el rector o la rectora, que el presideix, el secretari o la secretària general, el o la gerent i 300 membres, dels quals 75 són representants dels estudiants i estudiantes.

En aquest fullet informatiu [PDF], trobareu resumides les funcions del Claustre, les competències i responsabilitats, com funciona, amb quina periodicitat es reuneix, com es prenen els acords, i totes aquelles qüestions bàsiques que han de conèixer els i les claustrals.

I com s’elegeixen els representants dels estudiants al Claustre? Podeu consultar-ho en Eleccions al Claustre i al lloc web de la Junta Electoral. A més, cal tenir en compte que la Delegació d’Estudiants, mitjançant el Sedi, concedeix ajudes per a la campanya electoral a les candidatures de l’estudiantat que es presenten.