Logo de la Universitat de València Logo Institut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] Logo del portal

En l'actualitat, existeixen 5 línies d'investigació:

1. Capital humà: inserció laboral, emprenedoria, flexibilitat laboral i contracte psicològic.

En aquesta línia d'investigació es para atenció primordialment a les següents temàtiques: desenvolupament del capital humà, transformacions en el mercat laboral, flexibilitat i adaptació dels treballadors (emprenedoria i iniciativa emprenedora dins de l'organització, etc.) i contracte psicològic. S'estudien especialment diferents segments en funció de l'edat (joves, persones majors, etc.) i altres variables demogràfiques i psicosocials rellevants. S'analitzen també els processos d'incorporació, selecció, flux i desenvolupament de les persones en l'organització.

Els projectes d'aquesta línia d'investigació estudien el valor i aprofitament del capital humà en el mercat laboral actual. Per a això s'atenen qüestions com el desenvolupament de les competències, l'ocupabilitat, la flexibilitat laboral i les seues implicacions per a la inserció laboral, així com les noves condicions laborals que ofereixen les empreses, des d'una perspectiva psicosocial. S'estudia la qualitat del treball, els seus antecedents personals, la seua influència sobre el benestar i la salut, així com el paper modulador que altres factors poden tindre en aquesta relació. Diversos estudis inclosos en aquesta línia es desenvolupen en col·laboració amb l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) que és un centre investigador associat al programa de Doctorat. També es col·labora amb altres centres i unitats d'investigació aplicada com el servei de la Fundació General de la Universitat de València (UVempleo).

2. Gestió del conflicte, coalicions i conductes prosocials en contextos organitzacionals.

En aquesta línia s'aborden qüestions orientades a la gestió constructiva de conflictes, la mediació, les coalicions i les diverses formes en què es manifesten les conductes prosocials per a promoure la salut, el benestar i la dignitat de les persones. A un nivell macro, s'analitza el sistema de relacions laborals sota una perspectiva transcultural. A nivell macro, en el context organitzacional, s'analitzen les coalicions i xarxes entre agents socials com un recurs en les iniciatives de salut pública, el desenvolupament comunitari, les estratègies de prevenció de la salut i de millora de la qualitat de servei. A un nivell micro, s'aborda l'estudi de les tendències prosocials i de conductes de ciutadania basades en teories de l'evolució i factors de personalitat.

En l'àmbit de les relacions laborals, s'aborda el rol dels representants dels treballadors com a agents clau en la resolució de conflictes i en la millora del diàleg social a Europa. Aquesta anàlisi es realitza des d'una perspectiva comparada i transcultural entre 10 països de la UE, conjugant la visió dels representants dels treballadors i la visió dels directius sobre aquest procés. També des d'una perspectiva transcultural, s'analitzen els mecanismes relacionals i culturals implicats en els processos de negociació entre negociadors espanyols i llatinoamericans. S'analitza també, en aquest context, el rol dels mediadors en els processos de negociació col·lectiva, mitjançant l'estudi comparat en diferents sistemes de relacions laborals europeus i llatinoamericans. En el marc de les xarxes socials, s'analitza la relació entre les institucions públiques, les organitzacions no governamentals i la iniciativa privada en la implementació de polítiques socials i la millora de la qualitat de servei. En el marc de les conductes prosocials i conductes de ciutadania, s'inclou la prevenció de conductes de discriminació moderna i de millora de la qualitat de vida.

Aquests projectes es nodreixen a més d'accions de transferència tecnològica a diferents organitzacions: a) al Consell Andalús de Relacions Laborals (centre investigador que col·labora amb el doctorat) i els seus mecanismes de mediació; b) a l'Agència Andalusa de Cooperació Internacional per al Desenvolupament; c) als diferents sistemes de diàleg social existents als països integrats en el consorci europeu New European Industrial *Relations (NEIRE); d) als sistemes de resolució de conflictes de la Zona Andina, amb el suport de la OIT; i e) a la Federació Estatal de LGTB.

3. Treball virtual col·laboratiu, digitalització i innovació

Els canvis deguts a la digitalització estan promovent que les organitzacions desenvolupen noves formes de treball, amb noves característiques, transformant les competències dels professionals, creant noves formes de col·laboració en les quals la tecnologia es converteix en un membre més de l'equip (plataformes col·laboratives, cobots, comunitats virtuals). Aquestes eines col·laboratives constitueixen estratègies empresarials rellevants ja que permeten una millora de l'aprenentatge i la gestió del coneixement i, per tant, contribueixen a aconseguir que les organitzacions siguen més innovadores, més visibles i competitives.

En aquesta línia de treball es desenvolupen investigacions sobre el clima organitzacional i de l'equip, la seua composició (diversitat), les seues tasques i característiques, processos psicosocials, lideratge, resultats del treball en equip, i conductes d'innovació individuals i col·lectives. Es presta especial atenció als equips virtuals i al treball col·laboratiu mediat per tecnologies de la informació i la comunicació. D'una banda, s'analitza el funcionament d'equips que treballen en entorns dinàmics, amb tasques complexes, en diferents contextos tecnològics, amb l'objectiu de desenvolupar estratègies d'intervenció per a la millora del benestar i l'acompliment (eficàcia i innovació) basades en la gestió d'emocions, el feedback i la reflexivitat.

Per un altre, s'estudien les comunitats virtuals, grups d'interés en xarxes socials professionals o en xarxes internes d'empreses. En aquest context, té especial interés el disseny de comunitats virtuals de pràctica, definides com a grups creats per l'organització, amb visibilitat dels seus membres, amb propòsits comuns i orientats a compartir coneixement en plataformes col·laboratives. S'analitzen els factors que afavoreixen un ús eficaç i apropiat de les comunitats virtuals en contextos organitzacionals, particularment a través de comunitats de pràctica per a la innovació social i la gestió del coneixement.

A més, s'investiga com la digitalització està transformant les característiques del treball i les competències necessàries per al seu acompliment. També es tracta d'identificar les seues implicacions per a la gestió i desenvolupament dels RH en les organitzacions.

La investigació que es duu a terme atén qüestions bàsiques i també als models, metodologies i tecnologies de desenvolupament d'equips. A més, es realitzen activitats de transferència a través de formació especialitzada i assessorament a organitzacions públiques i privades

Una part de les investigacions en aquesta línia es duu a terme en el Laboratori de Grups de Treball i Ergonomia del IDOCAL situat en la Facultat de Psicologia.

4. Psicologia de la salut ocupacional: estrés i qualitat de vida en el treball i anàlisi i prevenció de riscos psicosocials.

En l'actualitat, el benestar i la qualitat de vida laboral dels treballadors es considera un tema fonamental tant en les institucions nacionals (INEM, INSHT) com en les internacionals (OSHA, OIT, NIOSH), dedicades a millorar les condicions de treball i amb això la productivitat i l'eficàcia organitzacional. Els projectes que es desenvolupen en aquesta línia tenen com a objectiu promoure l'avanç del coneixement dels diferents processos psicosocials i de comportament individual i col·lectiu que estan relacionats tant amb la promoció de la salut, el benestar i la qualitat de vida com amb l'estrés i la malaltia. Així doncs, s'entén la salut des d'un enfocament ampli.

D'una banda, s'investiguen els mecanismes psicobiológicos que intervenen en la resposta davant situacions d'estrés i els seus efectes a nivell cognitiu i afectiu. Aquestes investigacions adopten una aproximació integradora basada en la convergència de múltiples metodologies d'estudi que permeten avançar en la comprensió dels efectes de l'estrés en el cervell, i, com a conseqüència en els processos psicològics, la conducta, la salut i qualitat de vida de les persones. 

D'altra banda, es tracta d'oferir una perspectiva psicosocial i organitzacional a l'estudi de l'estrés i la qualitat de vida laboral, contribuint al desenvolupament del benestar laboral sostenible. La investigació es dirigeix a identificar, analitzar i intervindre sobre diferents factors organitzacionals i personals, així com la seua interacció en el desenvolupament de l'estrés, la prevenció de riscos i el benestar i qualitat de vida laboral. A més, s'analitzen les relacions entre aquests factors tant a nivell individual, com a col·lectiu, adoptant una perspectiva multinivell. Això ha de permetre realitzar propostes de redissenye del treball i de les pràctiques de recursos humans que permeten millores competitives i satisfactòries per als empleats, així com millores en el benestar laboral sostenible. Per a això, a més, s'atén les necessitats en diferents grups d'edat, la qual cosa permet una visió més complexa i integradora dels fenòmens relacionats amb l'edat i els processos d'envelliment i la seua relació amb el benestar i l'acompliment en el treball. Amb això es pretén contribuir al disseny i desenvolupament de programes d'intervenció per a adaptar el treball als treballadors majors fent aqueixa activitat més salutogènica, satisfactòria i productiva.

En aquesta línia d'investigació es posa l'èmfasi en una aproximació des de la psicologia positiva i multinivell. Anàlisi de les relacions de la qualitat de vida laboral, el benestar i la felicitat en el treball amb productivitat, l'acompliment i el rendiment (desenvolupant metodologies per a l'avaluació d'aqueix acompliment).

És interessant destacar els desenvolupaments i transferències en les actuacions professionals d'anàlisis i prevenció de riscos laborals i en la prevenció i gestió de l'absentisme, i altres conductes de retirada. Cal destacar la cooperació en aquesta línia d'investigació amb la Càtedra de Salut Laboral de la UVEG patrocinada per la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social (UMIVALE).

5. Processos organitzacionals en organitzacions de serveis i en organitzacions d'alta fiabilitat

Estudiar les organitzacions en el context socioeconòmic actual, des d'una perspectiva psicosocial, és fonamental per a anticipar, planificar, explicar i intervindre en els seus processos de canvi i desenvolupament. Els projectes que es desenvolupen en la present línia d'investigació atenen fenòmens organitzacionals o de les unitats de treball, amb freqüència estudiats des d'una perspectiva multinivell, en dos tipus d'organitzacions d'especial rellevància pel fet que se'ls està demandant un alt nivell d'exigència. Es tracta de les organitzacions de serveis, que han de buscar l'excel·lència en la qualitat del servei en la seua interacció amb usuaris i/o clients, i les organitzacions d'alta fiabilitat, que han de fer compatibles els les exigències d'eficiència i rendibilitat amb un acompliment de màxima seguretat.

En aquesta línia s'estudien, d'una banda, els processos psicosocials en organitzacions de serveis, on l'usuari  sol interactuar amb els treballadors directament. Determinats processos (treball emocional, justícia, clima i cultura, confiança) tenen conseqüències no sols per als treballadors sinó també per als usuaris i altres col·lectius en termes de satisfacció, qualitat percebuda i, en algunes organitzacions, qualitat de vida. En aquesta línia es desenvolupen anàlisi sobre la cultura organitzacional, el clima de seguretat i de servei, els recursos que l'organització i els treballadors posen en la prestació dels serveis, els processos psicosocials implicats i la valoració que es realitza des de la perspectiva dels directors, treballadors, usuaris i altres col·lectius (p. ex., famílies). En aquest context, adquireixen rellevància les organitzacions que afavoreixen la inclusió social de col·lectius vulnerables. Això inclou organitzacions orientades específicament a aquests col·lectius (p. ex., centres ocupacionals) però també ocupació inclusiva on persones en risc d'exclusió interactuen amb altres treballadors. De fet, un dels focus d'aquesta línia d'investigació és l'estudi d'organitzacions per a persones amb discapacitat intel·lectual, publicant-se nombrosos treballs en revistes internacionals d'impacte, així com llibres i informes de transferència en el sector amb metodologies de canvi relacionades amb el “*survey feedback” i amb eines per a l'impuls d'equips autònoms i participatius. Per a això, s'ha vingut col·laborant amb Plena Inclusió, organització que representa, a Espanya, a les persones amb discapacitat intel·lectual.

De manera complementària, es pretén contribuir a la millora de la seguretat operacional en organitzacions d'alta fiabilitat, mitjançant l'estudi dels factors del comportament individual, de l'equip i de l'organització que tenen major incidència sobre aquesta. Un aspecte de gran rellevància en aquestes organitzacions és l'estudi de la cultura de seguretat i els seus efectes sobre l'acompliment de seguretat i la seguretat operacional. A més, resulta clau la determinació d'indicadors rellevants i la identificació d'estratègies eficaces per a reforçar aquesta cultura i contribuir d'aquesta manera a la millora de la seguretat. Diversos estudis s'han basat en el Model AMIC (Anàlisi Multifacètica per a la Intervenció i Gestió en les Organitzacionals) per a desenvolupar i potenciar la transferència d'estratègies d'intervenció per al canvi en les organitzacions actuant sobre facetes com el clima, les pràctiques i polítiques de RH, els estils de direcció, els sistemes de treball o la formació i qualificació de les persones en l'organització. Actualment, la hipòtesi de partida d'aquesta línia d'investigació és que la millora de la seguretat operacional en entorns d'alt risc ha d'abordar-se des de l'aplicació integrada en la gestió de la seguretat dels principis de la Seguretat-II i dels processos característics de les organitzacions d'alta fiabilitat (en el seu conjunt denominat mindful organizing).