Logo de la Universitat de València Logo Institut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral [IDOCAL] Logo del portal

L'Institut Universitari de Recerca en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral (IDOCAL) pretén fomentar des de l'àmbit acadèmic la recerca per a millorar tant la qualitat de vida com les organitzacions en l'àmbit laboral.

La Universitat de València, a través de la creació de l'institut, pretén fomentar i difondre la recerca psicològica, afavorint també l'aplicació dels coneixements i eines que la Psicologia pot aportar en diferents àmbits de la societat, com ara el de la qualitat de vida laboral i el millor funcionament de les organitzacions en el camp del treball. El passat 30 de gener de 2008, el Consell de Govern de la Universitat de València (UV) va aprovar la creació de l'Institut Universitari de Recerca en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral (IDOCAL).

Amb propostes com la que ara posa en marxa la Universitat de València, a través de la creació d'un institut d'aquestes característiques, no només s'aconsegueix fomentar i difondre la investigació psicològica, sinó que s'afavoreix també l'aplicació dels coneixements i eines que la Psicologia pot aportar en diferents àmbits de la societat, com pot ser el de la qualitat de vida laboral i el millor funcionament de les organitzacions en el camp de la feina.

Amb motiu de l'aprovació i engegada d'aquesta iniciativa, Infocop Online va entrevistar al Prof. Dr. José María Peiró , Director de l’IDOCAL en el moment de la seua creació. Catedràtic de Psicologia Social per la Universitat de València, el professor Peiró és també Director de la Unitat de Recerca de Psicologia de les Organitzacions i del Treball (UIPOT) i del Doctorat en Psicologia dels Recursos Humans d'aquesta universitat. A més, a nivell internacional és President de la Divisió 1 de Psicologia de les Organitzacions i del Treball de la International Association of Applied Psychology IAAP, i del Màster Europeu en Psicologia del Treball, les Organitzacions i els Recursos Humans (WOP-P).

 

"La Universitat de València crea un nou Institut de Recerca en Psicologia dels RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral (IDOCAL)"


ISSN 1886-1385 © INFOCOP ONLINE
Llegir l'entrevista en INFOCOP ONLINE

Entrevista - data de publicació 22/02/2008 13:31:00

 

1-En primer lloc, ens agradaria conèixer una mica més sobre aquest institut. Com sorgeix aquest projecte? Quines necessitats es pretenen cobrir amb la seua engegada?

La recerca de la Psicologia del Treball i de les Organitzacions en el nostre país s'ha realitzat predominantment, en les ultimes dècades, en els departaments universitaris i amb freqüència en grups relativament xicotets en els seus començaments. Durant els últims anys s'han anat configurant i consolidant grups d'investigadors en un bon nombre d'universitats sobre aquesta temàtica, s'han realitzat projectes subvencionats mitjançant convocatòries competitives i s'han escrit tesis doctorals. A més, el nivell de publicació en aquest àmbit és cada vegada més voluminós, com hem pogut mostrar en diverses publicacions en col·laboració amb la professora Munduate sobre el Desenvolupament de la Psicologia del Treball i de les Organitzacions a Espanya.

No obstant açò, les demandes actuals, la cooperació en xarxa amb centres de recerca europeus i la forta competitivitat en l'obtenció de recursos en convocatòries de recerca requereixen unitats de recerca de grandària i massa crítica suficient per a abordar projectes de certa envergadura en un context multidisciplinari i en diversos àmbits, i de l'activitat científica: recerca bàsica, R+D+i, avaluació i prestació de serveis a empreses. A més, requereix crear contextos qualificats per a la formació dels investigadors en programes de qualitat. Necessita també projecció internacional.

Aquestes són les funcions principals d'un Institut Universitari que pretén oferir una "interfície" amistosa i de qualitat amb els potencials demandants de generació i transferència de coneixement. Aquesta necessitat s'està fent sentir també en l'àmbit del treball i les empreses, en els aspectes més directament relacionats amb les persones que les integren i els sistemes organitzatius. Davant aquesta constatació, i tenint en compte els desenvolupaments realitzats en aquest camp en la nostra universitat, els seus òrgans de govern han vist la conveniència i l'oportunitat de crear un Institut d'aquestes característiques.


2-A mitjà i llarg termini, quines accions tenen en ment engegar? Quins objectius es volen cobrir en matèria laboral i de les organitzacions? 

A l’IDOCAL es proposa un desenvolupament amb major abast d'actuacions de les que ja estan en marxa, al costat d'altres mesures de nova creació. La Unitat de Recerca de Psicologia del Treball i de les Organitzacions (UIPOT), creada fa més de 25 anys, compta en l'actualitat amb més de vint investigadors a temps complet, diversos tècnics i 12 becaris de recerca. A més, compta amb una llarga trajectòria de cooperació amb un grup de professors de Metodologia de les Ciències del Comportament.

Aquesta Unitat ha aconseguit assoliments que constitueixen la base de la creació de l'Institut IDOCAL. D'una banda, va ser reconeguda per la Generalitat com a grup investigador d'excel·lència fa ara quasi una dècada. D'altra, ha coordinat des de fa més d'un quinquenni el Programa de Doctorat Interuniversitari en Psicologia de les Organitzacions i del Treball desenvolupat amb altres quatre universitats espanyoles (Barcelona, Complutense de Madrid, Sevilla, Jaime I) i que ha comptat des del seu començament amb l'esment de Qualitat del Ministeri d'Educació i Ciència. A més, ha aconseguit el reconeixement de la Unió Europea amb l'aprovació del Màster Erasmus Mundus de Psicologia del Treball, Organitzacions i RRHH, coordinant un consorci format amb altres quatre universitats europees (Barcelona, Bolonya, Coïmbra i París 5). Finalment, fa dos anys, la Comissió Nacional de Ciència i Tecnologia del Ministeri d'Educació i Ciència li va concedir un projecte Consolider Eix C (per a cinc anys), el que suposa un reconeixement a la qualitat de la seua recerca i nous reptes en l'activitat investigadora.

Ara, amb la creació d'aquest nou Institut, altres grups, també amb una trajectòria investigadora àmplia i de qualitat, s'integren en un projecte conjunt. Així, es compta amb un grup de recerca en Psicobiologia de l'estrès, un altre en temàtiques relacionades amb el desenvolupament de carreres i assessorament vocacional, i un tercer provinent de l'àmbit de la recerca de mercats amb àmplia activitat investigadora en la qualitat del servei i la satisfacció dels clients. Amb totes aquestes incorporacions, s'aconsegueix un grup de més de 50 investigadors, dels quals, uns 15 estan en fase de formació a través dels programes de doctorat que es van a integrar en l'Institut. Entre les accions que es plantegen continuar o iniciar cal esmentar, d'una banda, el desenvolupament dels diversos projectes de recerca que es troben en marxa i, per l'altra, la realització del pla estratègic de recerca per al primer quadrienni de l'Institut.

D'altra banda, es va a continuar amb la implantació del Màster Erasmus Mundus i la implantació del nou programa de Doctorat, que incorporarà les directrius de la Convergència Europea i la nova legislació en aquesta matèria. En tercer lloc, es va a implantar un sistema que permeta potenciar la R+D per a atendre a les demandes d'empreses i altres organismes i institucions amb les quals les unitats que configuren l’IDOCAL tenen relacions de cooperació. Finalment, es persegueix la consolidació de les relacions internacionals.

Els reptes de la creació de titulacions conjuntes, juntament amb la necessitat d'intensificar la col·laboració en xarxa amb centres de recerca d'altres països europeus i d'altres regions del món, són aspectes als quals l'Institut va a dedicar especial atenció.


Pel que fa a la recerca, per al pròxim quadrienni, l’IDOCAL es planteja les següents línies de recerca, integrades cadascuna per diversos projectes finançats:

  1. Estratègia i gestió del canvi organitzacional,
  2. Clima en les organitzacions,
  3. Grups de treball i tecnologies de la informació i la comunicació,
  4. Diversitat en les unitats de treball,
  5. Cultura de seguretat en sistemes soci-tècnics complexos d'alta fiabilitat, 
  6. Qualitat de servei, relacions amb clients i satisfacció d'usuaris.

 

3-Temes com el foment de la seguretat i la millora de la qualitat de vida en l'àmbit laboral són preocupacions manifestes en la nostra societat actual. Aquestes també es relacionen amb el reconeixement de la importància de la Psicologia en un camp com és el del treball. Partint de la seua dilatada experiència en aquest camp, què suposa un projecte d'aquesta naturalesa per a la Psicologia?

En primer lloc, suposa una aposta de la Universitat de València per dedicar recursos, esforços i capital humà a desenvolupar recerca de qualitat, desenvolupament de metodologia i tecnologia professional, promoció de la innovació i prestació de serveis a les empreses i a altres organitzacions en l'àmbit dels recursos humans, la qualitat de vida laboral i el desenvolupament organitzacional. Aquesta aposta, sorgeix a més del convenciment que la Psicologia i les ciències de la conducta poden realitzar aportacions significatives en aquest àmbit de l'activitat humana i social.

A més, volem que aquest projecte represente també un suport i impuls per a la Psicologia del Treball i de les Organitzacions en el nostre país. Eixe suport i impuls poden concretar-se de múltiples formes: mitjançant la cooperació amb altres grups de recerca, a través de la cooperació amb els Col·legis Oficials de Psicòlegs i del Consell General de Col·legis Oficials de Psicòlegs en temàtica que permeten el desenvolupament i disseminació del coneixement en la nostra disciplina i en altres activitats destinades a aproximar la cooperació entre investigadors i professionals.

L’IDOCAL pretén mantenir una estreta col·laboració amb els professionals i empreses mitjançant el desenvolupament de noves tecnologies i instruments que suposen una ajuda i suport a la pràctica professional. A més, la cooperació amb eixos professionals ha de facilitar la identificació de demandes prioritàries en eixa pràctica que requerisquen R+D+i per a aconseguir major eficàcia.

 

4-De manera general, què aporta d'específic la disciplina psicològica al món de les organitzacions i del treball? És a dir, què pot oferir la Psicologia en un àmbit com és el laboral?

La Psicologia del Treball i les Organitzacions compta amb una trajectòria de més de cent anys, en la qual ha realitzat contribucions importants en el món del treball i de les organitzacions. També en el nostre país eixa trajectòria és llarga, encara que ha passat per diverses vicissituds en funció dels avatars històrics.

Al llarg de tot eixe temps, la Psicologia ha contribuït a millorar la qualitat de vida laboral, la seguretat i la prevenció de riscos, la millora de les condicions de treball, el clima social del treball, la satisfacció dels treballadors i un llarg etcètera. També ha contribuït a millorar les organitzacions, els seus processos i la seua eficàcia, fent-les cada vegada més humanes al mateix temps que més productives. A més, eixes aportacions, moltes vegades innovadores, han contribuït a una major adaptació dinàmica de les organitzacions amb el seu entorn.

Els models teòrics i les tecnologies desenvolupades en àmbits tan diversos com la selecció, la formació, el canvi organitzacional, el desenvolupament de carreres, el redisseny de llocs, l'avaluació de l'acompliment, la mediació en els conflictes, les actuacions en situacions de desocupació, etc., han permès als psicòlegs consolidar un rol professional que resulta clarament valorat en moltes empreses, pels treballadors i els sindicats.

En l'actualitat, eixes contribucions són més necessàries que mai perquè el món del treball i de les empreses està experimentant fortes transformacions degudes a la globalització, els canvis tecnològics i demogràfics, els canvis en els valors, en l'economia i en els mercats i la creixent demanda en el sector serveis en una societat del coneixement. Tots aquests i altres canvis estan tenint repercussions i implicacions fonamentals per a l'organització de les empreses, els seus sistemes de treball i la pròpia activitat laboral. A més, altres organitzacions com l'administració pública o les organitzacions no lucratives estan plantejant també, cada vegada amb major amplitud, demandes a la Psicologia del treball i de les Organitzacions.

Totes aquestes transformacions han posat en qüestió bona part dels models teòric-conceptuals i de les tecnologies consolidades al llarg de dècades. No obstant açò, la vitalitat de la professió i de la recerca compta amb les estratègies, recursos i iniciatives per a adaptar-se a les noves demandes fonamentant les noves estratègies i aportacions en recerca i desenvolupament. Per açò, és cada vegada més important que s'augmente i intensifique la cooperació entre recerca i pràctica professional.

D'altra banda, és fonamental que el nostre país invertisca en recerca sobre aquestes qüestions perquè en la societat actual és el capital humà i les persones els factors crítics per a produir valor i aconseguir avantatge competitiu i desenvolupament sostenible. No serà possible la consecució de l'agenda europea de Lisboa sense una inversió decidida en desenvolupament del capital humà i social. En eixa tasca, les aportacions dels psicòlegs del treball i les organitzacions són ineludibles.

 

5-Vostè pot fer gala de ser una de les personalitats en el nostre país que més obstinació ha posat en la configuració, desenvolupament i engegada de programes de postgrau d'especialització en aquesta matèria. A més, l'anomenat espai europeu d'educació ha creat una situació molt especial per al desenvolupament de noves propostes formatives. En quins moments ens trobem en l'actualitat en relació amb la Psicologia de les Organitzacions, el Treball i els Recursos Humans? Com veu el futur d'aquesta especialitat?

Com en tots els moments de canvi, ens trobem davant un repte important i apassionant. Durant les tres últimes dècades, la Psicologia espanyola ha realitzat uns avanços i progressos importants en la recerca i en la formació dels professionals.

Una mirada a les facultats de Psicologia, els seus quadres de professors, les seues iniciatives en la formació de postgraus i la seua producció investigadora posen de manifest la trajectòria clarament positiva i la capacitat de resposta davant les demandes socials. En el cas de la Psicologia del Treball i de les Organitzacions, la iniciativa de les Facultats de Psicologia va fer que bona part de la formació de postgrau (a través dels títols propis) en Gestió i Desenvolupament dels Recursos Humans i en Prevenció de Riscos Psicosocials fóra oferida predominantment des de la Psicologia, almenys en les universitats públiques.

Ara la situació està canviant. L'aparició de noves titulacions com la de Ciències del Treball, la major atenció dels estudis sobre organització d'empreses a la gestió dels RRHH i la proposta de múltiples màsters sobre temàtiques com a gestió del coneixement i altres aspectes relacionats amb la nostra disciplina, fan que hi haja una oferta més diversa en la qual altres ciències socials estan concorrent i realitzant ofertes.

La nova legislació sobre els títols oficials de grau i postgrau que elimina el catàleg de títols per a convertir-ho en registre dels mateixos, planteja una situació molt més oberta, menys regulada i molt més flexible que va a tenir conseqüències importants sobre el perfil i el futur de la nostra titulació i professió. És un canvi important en el context, i la Psicologia del Treball i de les Organitzacions (acadèmics i professionals) haurà d'analitzar eixe nou entorn, amb les noves oportunitats i amenaces i tindran a veure quin és el seu valor diferencial. A més, s'haurà d'ampliar la col·laboració amb altres disciplines, amb la finalitat d'oferir una formació i un perfil més d'acord amb les demandes del mercat. En el nostre àmbit, resulta complicada i poc probable una regulació exclusiva per al psicòleg de l'exercici d'una bona part de la seua professió i, per tant, s'exerceix aquesta en competència i en col·laboració amb altres professionals.

Tinc la impressió de que en les pròximes dècades es van a produir canvis importants en la nostra professió i en el perfil o perfils del psicòleg del treball i les organitzacions, així com en els patrons i perfils formatius i en el propi desenvolupament acadèmic. No resulten clares les línies d'eixos canvis, però en situacions com la qual ara afrontem és important adoptar una perspectiva estratègica, creativa i innovadora.

Crec que aquesta és la tasca més important que tenim per davant científics, acadèmics i professionals de la Psicologia del Treball i de les Organitzacions, sobretot de forma col·lectiva. Per a açò, és important comptar amb el suport de les institucions i organitzacions, especialment de les acadèmiques i de la col·legial. 

Fa ara quinze anys es van realitzar unes jornades de reflexió estratègica sobre la professió organitzades pel Col·legi Oficial de Psicòlegs d'Espanya. Els resultats van ser publicats en Papers del Psicòleg (1993) i una lectura des de la situació actual pot donar una idea clara de la seua utilitat i rellevància. Molt probablement, ens trobem en un moment en el que siga convenient una nova reflexió estratègica sobre el futur de la disciplina i la professió en el nostre país.

D'altra banda, la celebració l'any pròxim del Congrés Europeu de Psicologia del Treball i de les Organitzacions en el nostre país (Santiago de Compostel·la) és una excel·lent oportunitat per a poder analitzar juntament amb altres professionals i investigadors de tota Europa i d'altres parts del món, aquestes qüestions que són centrals per al present i el futur de la nostra disciplina i professió.