Universitat de ValènciaInstitut d'Investigació en Psicologia del RRHH, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral Logo del portal

Acrònim

EPILGENERO

Codi referència

PID2020-118992RB-I00

Descripció

RESUM

L'epilèpsia és una afectació neurològica consistent en fenòmens paroxismals ocasionats per descàrregues cerebrals repetides, incontrolables i impredictibles, prolongades en el temps l'impacte afecta del qual a totes les esferes de l'individu, la cognitiva, l'afectiva, la social, la funcionalitat i autonomia i la qualitat de vida. Els seus tractaments, eficaços en la remissió de les crisis, no estan exempts d'efectes no desitjats. Aquestes característiques fan que l'epilèpsia puga considerar-se un model vàlid d'estrés crònic en éssers humans. En aquest context, els estudis sobre el tema utilitzen mostres mixtes compostes per homes i dones indistintament, infravalorant l'impacte de les diferències sexuals. Resultats previs de l'equip d'investigació que presenta aquesta proposta suggereixen que la variable sexe podria explicar, almenys en part, les diferències individuals trobades en els pacients. A més, per les implicacions de l'epilèpsia sobre la funció reproductora i la conducta sexual, és previsible que les possibles diferències entre homes i dones en com afronten l'epilèpsia els afecten de manera diferencial, alterant aspectes de gènere, condicionats socialment. Per tot això, el present projecte pretén aprofundir en les diferències sexuals en els marcadors *psicobiológicos d'estrés crònic (cortisol) amb la fi última de conéixer les seues conseqüències sobre la funció reproductora (testosterona, estradiol i progesterona), la identitat i rol de gènere, el rendiment cognitiu, les alteracions d'estat d'ànim i, en últim terme, la qualitat de vida, funcionalitat i autonomia dels pacients en la seua vida quotidiana. A més, considerant la importància de l'edat tant per a la percepció d'estrés com per als nivells de les hormones sexuals, s'inclourà una mostra de pacients infantojuvenils per trobar-se en un període crític del desenvolupament sexual. Per a això, es comptarà amb una mostra de 80 pacients amb epilèpsia fàrmac-resistent de lòbul temporal, equiparats per sexe i distribuïts en dos grups d'edat: entre els 8 i els 18 anys (n=40, 20 xics i 20 xiques) i adults (n=40, 20 homes i 20 dones) als quals es compararà amb grups control de persones potencialment sotmeses a estrés, però sense un diagnòstic d'epilèpsia de característiques similars quant a edat i sexe. A tots els participants se'ls registraran les variables anteriorment esmentades tant en el domicili com una sessió de laboratori abans de la cirurgia. Els resultats de l'estudi suposarien un avanç rellevant en la generació del coneixement científic, en la mesura en què aporta noves dades sobre els correlats fisiopatològics de l'estrés crònic des d'una perspectiva integral de l'individu. També suposarien una possibilitat de transferència a l'àmbit clínic assistencial en la mesura en què permetrien guiar el disseny d'intervencions cognitiu-conductuals i la presa de decisions clíniques i els seus efectes sobre les funcions cognitives, els processos adaptatius d'estrés, la seua funcionalitat en la vida quotidiana i la qualitat de vida d'aquests pacients.

El desenvolupament d'aquest projecte es farà efectiu en el marc del conveni de col·laboració en vigor amb l'Institut d'Investigació Sanitària La Fe (*IIS La Fe)

 

OBJECTIUS

Els objectius generals del present projecte són els següents:

1. Determinar les diferències entre homes i dones amb epilèpsia refractària del lòbul temporal en els perfils diürns de cortisol i en els nivells d'hormones sexuals, el paper de les variables clíniques en aquestes diferències i les seues conseqüències en la funció reproductora, la identitat i rol de gènere, el rendiment cognitiu, l'estat d'ànim, la qualitat de vida i la funcionalitat i autonomia en persones amb epilèpsia del lòbul temporal abans de la cirurgia en comparació amb un grup control. 

2. Examinar els efectes de l'edat, tant com variable contínua en forma de predictor/modulador, com les diferències entre els diferents grups d'edat (adolescents i adults) en els perfils hormonals i la seua relació amb la funció reproductora, la identitat i rol de gènere, el rendiment cognitiu, l'estat d'ànim, la qualitat de vida i la funcionalitat i autonomia en persones amb epilèpsia abans de la cirurgia en comparació amb els grups control.

Investigadors principals:
 • Gonzalez Bono, Esperanza
 • PDI-Catedratic/a d'Universitat
 • Director/a Titulacio Master Oficial
Veure fitxa
Investigadors principals no UV

 • Vicente Villanueva Haba. Fundación para la Investigación Hospital Universitario La Fe. Centro: Hospital Universitario La Fe (Valencia).

Investigadors participants:
 • Suay Lerma, Ferran
 • PDI-Titular d'Universitat
Veure fitxa
Investigadors participants no UV

 • Kevin G. Hampel. Fundación para la Investigación Hospital Universitario La Fe. Centro: Hospital Universitario La Fe (Valencia).
 • Patricia Smeyers Durá. Fundación para la Investigación Hospital Universitario La Fe. Centro: Hospital Universitario La Fe (Valencia).
 • Irene Cano López. Fundación de la Comunidad Valenciana Universidad Internacional de Valencia

Equip de treball UV
 • Catalan Aguilar, Judit
 • PI-Invest Formacio Vali
 • D
Veure fitxa
Data d'inici
2021 Setembre
Data de finalització
2024 Setembre
Entitats finançadores:

 • Ministerio Ciencia e Innovación (Retos de la sociedad)