Universitat de ValènciaUniversitat Politècnica de ValènciaInteruniversitari d'Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic Logo del portal

Recursos materials

L’Institut de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic està distribuït entre la Universitat Politècnica de València (primera i segona planta de l’edifici 5M, i la tercera planta de l’Escola Superior de Disseny), al Campus de Vera, i la Universitat de València (quarta planta de l’edifici d’investigació i de l’edifici de Farmàcia). Els laboratoris disposen de totes les instal·lacions necessàries per dur a terme les tasques habituals en les línies d’investigació que desenvolupa l’Institut com ara síntesi, preparació de compostos i materials, caracterització, etc. (per exemple: vitrines d’extracció de gasos, neveres i armaris de seguretat per a emmagatzematge de reactius, equip per a operacions de síntesi i purificació: agitadors, autoclaus, plaques calefactores, evaporadors rotatoris, bombes de buit, sistemes de filtració, equips de cromatografia, etc.).

A més, l’Institut té accés a equips de caracterització i anàlisi propis i de les universitats, que cobreixen la major part de les seues necessitats d’investigació.

Estudis de bioactivitat de molècules

 • En cultius cel·lulars: monòcits, macròfags, sinoviòcits, condròcits, osteoblastos, enteròcits, fibroblastos, queratinòcits, cèl·lules endotelials i explants de cartílag i os. En aquests models, s’estudia el metabolisme cel·lular en processos com el de viabilitat, proliferació, cicle cel·lular, estrès oxidatiu, síntesi de la matriu extracel·lular, producció de mediadors inflamatoris i degradatius, factors de creixement, etc., així com diverses activitats enzimàtiques. També s’estudien les interaccions moleculars dels fàrmacs, les vies de senyalització, modulació de factors de transcripció i l’expressió gènica i de proteïnes.
 • En models en rata i ratolí: cribratge farmacològic, bossa d’aire, edema per carragenina, inflamació tòpica, curació de ferides, artritis per adjuvant, artritis per col·lagen, artrosi espontània o quirúrgica.

Equipament per a caracterització molecular. Bona part del potencial de l’Institut és la síntesi de nous compostos. L’Institut no depèn de tercers per a la síntesi de productes perquè compta amb el personal i l’equipament necessaris per al disseny i la síntesi orgànica de nous compostos moleculars. Disposa de tot l’equip necessari per a fer la síntesi de productes orgànics i la seua completa caracterització.

 • Equip de ressonància magnètica nuclear amb sondes de 1H i 13C, Varian Gemini 300
 • Difractòmetre de raigs X de monovidre, Siemens P4
 • Espectrofotòmetre absorció Perkin Elmer Lambda 35 UV/vis
 • Espectrofotòmetre infraroig per transformada de Fourier, Jasco FT/ANAR-460plus
 • Potenciostat per a treballs amperomètrics i polarogràfics Methrom
 • Equip de valoració automàtic amb sistemes detecció potenciomètric i fotomètric Methrom

Equipament per a caracterització de materials. Una part del potencial de l’Institut és la síntesi de nous materials. L’Institut no depèn de tercers pe a la síntesi de materials, sinó que compta amb el personal i l’equipament necessaris per al disseny i la síntesi de nous materials inorgànics. Disposa de tot l’equip necessari per a fer la síntesi de materials i la seua completa caracterització.

 • Anàlisi temogravimètrica Mettler Toledo TGA/SDTA 851i acoblat a un detector de masses Pfeiffer Vacuum Thermostar
 • Difractòmetre de raigs X de pols
 • Espectrofotòmetre d’absorció Perkin Elmer Lambda 35 UV/vis amb esfera integradora
 • Tècniques de microscòpia electrònica SEM, TEM, AFM

Equipament per a caracterització de propietats electroquímiques, òptiques i en dissolució. L’Institut compta amb eines científiques per a la caracterització de les propietats electroquímiques i òptiques (absorció i fluorescència) dels compostos i materials preparats. Tal com veurem posteriorment, això permet, per exemple, estudiar el desenvolupament de sondes moleculars electroquímiques o sondes colorimètriques i fluorimètriques per al reconeixement i la detecció d’espècies químiques d’interès. A més, compta amb un equip de valoració automàtic que s’utilitza per a fer estudis en dissolució aquosa sobre la determinació de constants de formació de complexos amb metalls o amb anions seleccionats.

 • Fluorímetre Edinburgh Instruments FS900CDT steady state T-Geometry
 • Fluorímetre Edinburgh Instruments FL900CDT estafi resoleu T-Geometry
 • Espectrofotòmetre Perkin Elmer
 • Fluorímetre per filtres. Turner
 • Luminòmetre, Turner
 • Espectrofotòmetre UV/vis amb detector de díodes, Hewlett Packard
 • Espectrofotòmetre UV/vis amb detector de díodes, Agilent 8453
 • Espectrofotòmetre UV/vis amb detector de díodes, Shimadzu UV-2101PC
 • Espectrofotòmetre UV/vis amb detector de díodes, Shimadzu UV-2600
 • Espectrofotòmetre UV/vis, Pye-Unicam
 • Potenciostat/galvanostat AUTOLAB (per a la caracterització electroquímica de compostos, determinació de potencials d’oxidació i reducció, etc.)
 • Equip de valoració automàtic amb detector potenciomètric (per a la determinació de constants d’equilibri de formació de complexos entre lligands i metalls i/o anions)

Equipament per a tècniques d’immunoassaig. Hi ha una aposta estratègica de l’IQMA per a potenciar la investigació, la producció i l’explotació de tècniques d’imnmunoasaig com un sistema d’anàlisi selectiva i avançat. L’Institut ha estat treballant en aquesta línia d’I+D des de ja fa alguns anys i disposa de les eines adequades per a assolir els objectius en aquest camp.

 • Lector de plaques ELISA mitjançant detectors d’UV/vis, fluorescència, fosforescència, fluorescència resolta en el temps i luminescència. Wallac
 • Càmera de CCD per a la detecció de bioxips
 • Lector especial de CD amb bioxips
 • Equip per a la impressió de CD i plaques
 • Centrífuga refrigerada amb Eppendorf
 • Comptador de centellejo amb microbeta Wallac
 • Equip de microscopia intravital amb Nikon
 • Microscopio de fluorescencia amb Leica
 • Concentrador de mostres amb Eppendorf
 • Termociclador amb iCycler Bio-Rad
 • Unitat de cultius cel·lulars
 • Campana de hipoxia amb Coy
 • Equips de electroforesis de proteïnes amb Bio-rad
 • Bioanalitzador amb Agilent
 • Congeladors de -80ºC

Equipament de separació i anàlisi química. Una de les capacitats de l’Institut de Química Molecular Aplicada està relacionada amb l’anàlisi química. Hi ha un elevat nombre de PDI de l’àrea de coneixement de química analítica que té una experiència contrastada en l’anàlisi de mostres de diversa procedència relacionades tant amb tasques d’investigació com amb mostres que subministren empreses de diversos sectors que van des del medi ambient fins a l’alimentació. Els equips de tècniques de separació i anàlisi de què disposa l’Institut són:

 • Espectròmetre d’absorció atòmica Perkin Elmer
 • Espectrometria d’emissió ICP Spectro
 • Cromatògraf de gasos Carlo Erba Instruments 8000 sèries amb detector de masses acoblat Traci DSQ
 • 2 Cromatògrafs de gasos Hewlett Packard 5890
 • Cromatògraf de gasos Hewlett Packard 5890 Sèries II amb un injector en sèrie
 • HPLC amb detector de fotodíodes Waters 600
 • Cromatògraf de gasos amb detector ECD i FID Fissons
 • HPLC amb detector per UV/vis i luminescència Agilent
 • Electroforesi capil·lar amb detector per UV/vis i fluorescència Beckman
 • Cromatografia iònica amb detector per conductivitat Dionex
 • Bloc de digestió Tecator
 • Analitzador de nitrogen Tecator
 • Cromatògraf de gasos i HPLC amb detectors de masses

Equipament per a elaboració de dispositius electrònics en capa gruixuda.El grup de tecnologia híbrida adscrit a l’IQMA disposa d’experiència en el disseny i fabricació de dispositius electrònics. En concret, és capaç d’elaborar dispositius fabricats en tecnologia de capa gruixuda. Aquesta tecnologia té un ampli camp d’aplicació i permet el desenvolupament de sistemes electrònics miniaturitzats i de baix cost, la qual cosa li dóna un marcat caràcter aplicat. L’Institut disposa dels equips següents per al disseny i la fabricació de sistemes electrònics en tecnologia de capa gruixuda.

 • Sala de processament de pantalla
 • Sala de serigrafia
 • Sala de forns

Equipament per a elaboració de dispositius electrònics i sensors impresos.

 • Compresor amb Atlas Copco SF 2FF
 • Insoladora amb BCB 3000w
 • Photoploter amb FILMSTAR PLUS BUNGARD
 • Màquina de serigrafia amb Aurel C900. Semiautomàtica i amb sistema d'alineació controlat per visió artificial
 • Màquina de huecograbado amb K-printing proofer RK
 • Impresora Digital JHA421 per a impressió horitzontal amb taula mòbil
 • Màquina perforadora-fresadora amb BUNGARD CCD/ACT
 • Oscil·loscopi digital amb 60MHZ PROMAX OD-576

Equipament per a caracterització de biointeraccions.

 • Interferòmetre DPI
 • Microbalança de cristall de quars