Universitat de ValènciaUniversitat Politècnica de ValènciaInteruniversitari d'Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic Logo del portal

Presentació

 


L'Institut Interuniversitari de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic (IDM) va ser creat pel Consell de la Generalitat Valenciana (DECRET 163/2015, de 25 de setembre, DOGV de 29 de setembre) i el seu origen va sorgir de l'Institut de Química Molecular Aplicada (IQMA) de la Universitat Politècnica de València i l'Estructura d'Investigació de Reconeixement Molecular i Desenvolupament Tecnològic de la Universitat de València. El IDM és un Centre Mixt d'Investigació Interdisciplinària i el primer en la Comunitat Valenciana de caràcter interuniversitari, integrant investigadors de les dues universitats públiques valencianes (UPV i UV).
El IDM aglutina un ampli coneixement interdisciplinari, amb especialistes en àrees de química analítica, orgànica i inorgànica, farmacologia, farmàcia i tecnologia farmacèutica, i enginyers electrònics i personal especialitzat en electrònica. Les seues finalitats són la investigació, ensenyament i transferència en camps tals com la salut humana, seguretat, alimentació i medi ambient. En concret es treballa en el desenvolupament de sensors químics, biosensors, estudis de farmacodinàmica, nous materials per a alliberament controlat de fàrmacs i altres compostos, metodologies analítiques i equips de microelectrònica. També compta amb la possibilitat de fer treballs amb empreses en temes relacionades amb sensors químics i electrònics, així com amb la preparació, caracterització i anàlisi de productes i matèries primeres, i avaluació de medicaments. Tot això sense oblidar sempre una aproximació mixta i ponderada de Recerca i desenvolupament, i sense perdre de vista altres possibles oportunitats i estratègies d'actuació (com per exemple l'ús de sistemes nanotecnològics). A més, el IDM té una vocació estratègica a consolidar la seua experiència investigadora i en la transferència de resultats en l'entorn productiu més pròxim.
Els quatre objectius estratègics del IDM són:

  1. Disposar d'equips de treball interdisciplinaris i interuniversitaris. El primer objectiu de l'institut és aprofitar més i millor els coneixements i experiències acumulats per equips de professors i investigadors tant de la Universitat de València com de la Universitat Politècnica de València, els interessos de la qual són coincidents. D'aquesta forma, la cooperació genera sinergies el que reverteix, sens dubte, en una major eficàcia en les diferents línies de treball.
  2. Consolidar una estructura d'investigació sòlida i competitiva. En segon lloc, es pretén consolidar a la Comunitat Valenciana un centre de qualitat, competitiu i amb prestigi i implantació en la societat i territori valencià, que es constituïsca en una clara referència nacional en la generació de coneixement.
  3. Generar estratègies de treball en xarxa. En tercer lloc, el IDM impulsa que es treballe i establisquen mecanismes de cooperació amb altres centres o equips nacionals i internacionals de similars característiques, d'això, hi ha algunes estructures que ja estan consolidades.
  4. Orientar les capacitats científic-tecnològiques de l'Institut cap a plans d'exportació de resultats. Mitjançant la identificació dels punts forts de l'Institut, es duu a terme la cerca d'empreses de diversos sectors i la captació de projectes d'interés conjunt empresa-IDM.