Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Acció Social i Educativa Logo del portal

Oferta de màsters i requisits d'accés i admissió

 • Vaig acabar els meus estudis fa molts anys. Puc accedir a Màster amb el títol que vaig obtenir?

  Els títols no caduquen. Llevat que un Màster, en els seus requisits específics, restringisca l'accés a determinades titulacions, es podrà accedir al mateix en les idèntiques condicions que els nous titulats universitaris.

 • Sóc estranger, necessite tramitar el meu visat per a accedir al màster?

  El visat no és un requisit d'accés al màster, però sí que ho és per a la teua estada a Espanya. El necessitaràs si eres ciutadà d'un país no pertanyent a la Unió Europea. En el següent enllaç trobaràs la informació necessària per a la seua tramitació: http://ec.europa.eu/immigration/what-do-i-need-before-leaving/spain/student_en

  T'interessarà també llegir la resposta a la pregunta: Quan puc sol·licitar la carta d'admissió?

 • Hi ha màsters que s´imparteixen només en anglès?

  Si, són els següents: 

  • M.U. en Economia (2202)
  • M.U. en Estudis Anglesos Avançats (2196)
  • M.U. en Gestió de Negocis Internacionals, iMBA (2069)
  • M.U. en Nanociència i Nanotecnologia Molecular (2208)
  • M.U. en Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans (2235)
 • Quina és l’oferta de màsters que puc cursar a la Universitat de València?

  La Universitat de València disposa de l’oferta d’estudis oficials de màster més àmplia i completa del sistema universitari valencià, amb més d’un centenar de titulacions de màster.  

  Més informació:
  http://ir.uv.es/Ckgbtv4
 • Es pot estudiar un màster a temps parcial?

  Sí, el reglament de matrícula de la Universitat de València permet estudiar un màster a temps parcial. En estos casos, l’alumnat cursa només entre 24 ECTS i 36 ECTS a l’any.

 • Cal haver acabat els estudis corresponents al títol d´accés al màster per a fer la preinscripció al màster?

  Podran realitzar la preinscripció als estudis de màster les persones que es troben en algun d’aquests supòsits:

  1. Estudiantat que estiga en possessió d’un títol universitari oficial que done accés als estudis de màster, o que estiga en condicions d’obtenir-lo, com a molt tard, en les dates publicades en la web (consulta les dates exactes en: https://ir.uv.es/ixsr0OZ)
  2. Estudiantat d’un Grau impartit per una universitat de l’Espai Europeu d’Educació Superior al qual li quede per superar el Treball de Fi de Grau i fins un màxim de 9 crèdits ECTS.

  En tot cas, l’estudiantat que estiga en possessió del títol universitari, tindrà prioritat en la matrícula sobre els estudiants del supòsit b). Així doncs, els estudiants als quals els quede per  superar el Treball de Fi de Grau i fins un màxim de 9 crèdits ECTS, sols podran accedir als estudis de màster si, una volta finalitzada la matrícula i la crida de llista d’espera dels estudiants que accedeixen amb estudis finalitzats, continuen quedant places vacants en el màster.

 • Quina duració tenen els màsters?

  Els estudis oficials de màster tenen una duració d’un a dos anys, és a dir, entre 60 ECTS i 120 ECTS.

 • És necessària l’experiència prèvia professional per ser admès a un màster?

  No. En tot cas, pot ser un criteri per a prioritzar unes sol·licituds respecte a d’altres en el supòsit que hi haja moltes sol·licituds d’admissió, però en cap cas constitueix un requisit.

 • Què és un ECTS?

  El crèdit ECTS és la unitat de mesura que s’utilitza, entre altres, per a conèixer quina és la duració d’un estudi universitari. Així mateix, el cost dels estudis universitaris es calcula, també, a partir de l’import del crèdit ECTS.

 • És vàlid un títol estranger per a ser admès en el Màster en Advocacia o en el Màster en Psicologia General Sanitària?

  En aquests dos màsters, els títols estrangers han d’estar homologats per l’Estat Espanyol encara que siguen expedits en un sistema educatiu de l’EEES.

 • S´oferten els mateixos màsters en la fase Ordinària de preinscripció i en la fase Extraordinària de preinscripció?

  No. En la fase extraordinària sols s’ofertaran els màsters en els quals hagen restat places vacants després de la matrícula de la fase ordinària.

 • Com puc conèixer els requisits específics exigits per accedir a cada màster?

  Cada màster pot exigir requisits específics per a ser admès. Per exemple, tindre una titulació prèvia d’una determinada àrea o branca de coneixement, o un determinat coneixement d’idioma. Per conèixer els requisits específics cal que consultes, a la fitxa del màster de la nostra web, la pestanya corresponent a “accés i admissió”.

 • Hi ha oferta on line de màsters oficials?

 

Procediment Preinscripció

 • Modificació de la sol·licitud de preinscripció presentada o annexar documentació

  L’estudiant/a no pot modificar la sol·licitud de preinscripció presentada. Si desitja canviar la sol·licitud, haurà de desistir de la sol·licitud anterior i formular una nova, abans del termini de presentació de sol·licituds de preinscripció de la fase de preinscripció en què s’hagi inscrit. Podrà desistir de la sol·licitud enviada, mitjançant les accions associades a la sol·licitud en “Els Meus Tràmits” de la Seu Electrònica.

  Si vol annexar documentació, l’estudiant/a ha d’entrar a  “Els Meus Tràmits” en Entreu-Seu electrònica de la Universitat de València, on es mostrarà una relació de les sol·licituds presentades a la Universitat de València. En la línia corresponent a la sol·licitud de preinscripció Màster, en la columna denominada “Accions”, ha de clicar en l’opció “Annexar”.

 • Com és el procés de selecció per a ser admès a un màster?

  Cada màster té una Comissió de Coordinació Acadèmica que dirigeix la titulació. En el procés d’admissió, una volta han finalitzat cadascuna de les dos fases en què s’organitza la preinscripció, aquestes comissions es reuneixen i valoren el conjunt de candidats. Com a resultat, publiquem a la nostra web la relació d’alumnat admès, en llista d’espera o exclòs. A més a més, notifiquem per correu electrònic de forma individual a cada sol·licitant el resultat final del procés.

 • He d´estar present en la crida de llista d´espera per a poder participar-hi?

  La crida de la llista d´espera no es fa de forma presencial. Es realitza per personal del Servei d'Estudiants, segons el nombre de vacants que hi haja després de la matrícula, d´acord amb l´ordre de la llista d´espera. 

  El resultat de la crida de la llista d´espera es notifica als/les estudiants que passen a ser admesos/es en un màster.

 • Quan s’obri el termini per preinscriure’s a un màster?

  La preinscripció a un màster oficial per al curs que comença en setembre s’obri durant els mesos anteriors de febrer a juny (Fase Ordinària) i de juliol a setembre (Fase Extraordinària). Una vegada aprovat el calendari, normalment en febrer, es pot consultar les dates exactes en https://ir.uv.es/rBec0NG Durant aquests períodes, les persones interessades podran realitzar la sol·licitud a través de la seu electrònica de la Universitat de València.

 • Quina diferència hi ha entre preinscripció i matrícula?

  La preinscripció és una fase prèvia a la matrícula, en la que es valoren les sol·licituds i s´assignen les places. Per tant, la preinscripció es resoldrà informant als estudiants si estan admesos/es, en llista d´espera o exclosos/es. 

  La matrícula és, per tant, un procés posterior a la preinscripció. Solament es podran matricular en el període establert (consulta les dates exactes en: https://ir.uv.es/ixsr0OZ)  els/les estudiants admesos/es en la fase de preinscripció corresponent que, a més, hagen acreditat la finalització dels estudis que donen accés a Màster.

  Una volta finalitzat el període de matrícula i les crides de llista d’espera, si queden places disponibles es podran matricular els estudiants que hagen resultat admesos i que tinguen estudis pendents (TFG i un màxim de 9 crèdits ECTS).

 • Quantes crides de llista d´espera hi ha?

  Una, sols en la Fase Ordinària. Consulta les dates exactes en: https://ir.uv.es/ixsr0OZ

  L'estudiantat que no obtinga plaça en la crida en llista d'espera, si desitja participar en la Fase Extraordinària, haurà de realitzar una nova sol.licitud

 • Té algun cost el tràmit de preinscripció?

  Sí, però només per a aquells estudiants titulats a països aliens a l’EEES i que no tenen la seua titulació universitària homologada per l’Estat espanyol. En aquests casos, la tramitació del procediment de preinscripció merita una taxa de 155.22 €, corresponent a l’estudi d’equivalència de la titulació amb la que es vol accedir al màster i que s’abona a través de la mateixa aplicació electrònica en el moment de formular la seua sol·licitud, mitjançant targeta bancària.

  Més informació:
  http://ir.uv.es/4eRfHpA
 

Documentació

 • Els estudiants de la Universitat de València, han d’annexar la documentació corresponent al document d’identitat, títol i certificat acadèmic a la seua sol·licitud?

  No. Aquesta documentació es recuperarà d’ofici pel Servei d’Estudiants. No obstant, sí que serà necessari aportar, si és el cas, la documentació específica requerida per a cada màster sol·licitat.

 • Estic fent un curs d'espanyol, però encara no tinc cap certificat d'aprofitament. Puc acreditar-ho després de la preinscripció?

  Els idiomes són requisits d'admissió i han d'acreditar-se dins del termini de presentació de sol.licituds, tret dels màsters de la Facultat de Magisteri. Consulte el calendari.

  Només s'admetran com a vàlids aquells certificats que consten en la Taula d'equivalències.

 • Cal presentar el certificat de minusvàlua en paper?

  No, bastarà amb annexar aquest document en format electrònic a la sol·licitud de preinscripció i sempre que s´haja indicat en  aquesta que es té una minusvàlua igual o superior al 33%. 

 • Quan he d´enviar la documentació en paper?

  Amb caràcter general no serà necessari presentar documentació “en paper”.

  D'acord amb allò estipulat en la Llei 39/2015 no serà necessària la presentació de “còpies compulsades”. Excepcionalment, quan existisquen dubtes sobre l'autenticitat de la documentació electrònica presentada, se sol·licitarà de manera motivada l' acarament de les còpies aportades pel o la interessada, per la qual cosa, es podrà requerir l'exhibició del document original. L'acarament de les còpies es realitzarà en el Servei d'Estudiants de la Universitat de València, mai en les unitats de registre.

 • A quina direcció he d´enviar la documentació en paper de la preinscripció?

  D'acord amb allò estipulat en la Llei 39/2015 no serà necessària la presentació de “còpies compulsades”.

  Excepcionalment, quan existisquen dubtes sobre l'autenticitat de la documentació electrònica presentada, se sol·licitarà de manera motivada l' acarament de les còpies aportades pel o la interessada, per la qual cosa, es podrà requerir l'exhibició del document original.

  L'acarament de les còpies aportades es realitzarà en el Servei d'Estudiants de la Universitat de València, Av. Blasco Ibáñez 13, Nivell 0, 46010 València – Espanya.

 • He de presentar la documentació traduïda al castellà?

  S´admet la documentació en valencià, en castellà, anglès, francès, italià i portuguès. S´hauran de traduir els documents expedits en la resta de llengües.

 • Quina documentació cal adjuntar a la sol·licitud electrònica per a ser admès a un màster?

  Amb caràcter general, heu de presentar en format electrònic, escanejada junt amb la sol·licitud electrònica:

  Còpia de la titulació universitària prèvia (grau o equivalent) amb la que accediu als estudis de màster.

  Còpia del certificat de notes o qualificacions dels estudis previs amb els que s’accedeix, amb indicació de la nota mitjana. Si ets estudiant estranger hauràs de presentar la nota mitjana calculada conforme el procediment establert per el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (veure enllaç). De no aportar la nota en base 10, la nota d'accés serà un 5.

  Còpia del DNI, NIE o passaport

  A més, cada màster pot demanar documentació addicional en funció dels requisits específics que haja pogut establir. Consultar l’apartat corresponent “Documentació a presentar”, per a més informació.

  Més informació:
  http://go.uv.es/30OjEww
 • Quan he d´aportar la documentació legalitzada o postil·lada?

  S'ha d'aportar la documentació legalitzada o postil·lada i si és el cas, traduïda en el moment que es realitze la sol·licitud electrònica i, en els casos de titulacions universitàries obtingudes en països aliens a la Unió Europea o no firmants de l'Acord sobre l'Espai Econòmic Europeu o l'Acord bilateral amb la Unió Europea.

  La presentació de la documentació en format electrònic amb la sol·licitud de preinscripció serà requisit per a la tramitació d’aquesta.

 • Quan puc sol·licitar una carta d’admissió?

  Quan s'hagen notificat i publicat els resultats de la fase de preinscripció en què es participa, et podràs descarregar la carta d'admissió a través de l'ENTREU-Seu Electrònica, en "El Meu Lloc Personal". Este document electrònic, estarà firmat electrònicament i en ell constarà el Codi Segur de Verificació, per tant, es podrà fer valdre davant de qualsevol organisme.

 • Quan puc sol·licitar una carta de preadmissió?

  L’emissió de les cartes de preadmissió es du a terme una volta obert el període de preinscripció. A partir d’eixa data, aquelles persones que hagen realitzat, a través de l’aplicació electrònica, la seua sol·licitud podran demanar una carta de preadmissió, enviant una petició mitjançant la nova aplicació tiquetingUV disponible en: https://ir.uv.es/ZVf1Ar7, indicant a més el número de sol·licitud de preinscripció. D'aquesta manera podran iniciar la tramitació de beques o qualsevol altra gestió per a la que la requerisquen aquesta carta.