Crèdits del títol: 60

Crèdits obligatoris: 33

Crèdits optatius: 15

Treball fi de màster: 12

Codi titulació: 2252

Cursos: 1

Tipus d'ensenyament: A Distància

Branca de coneixement: Arts i humanitats

Web específica del màster: www.historia-ciencia-comunicacion.org

Places ofertes de nou ingrés: 12

Nombre mínim de crèdits de matrícula per estudiant: 36

Preu del crèdit
[curs 2023-2024]:
35,34 €

Centre de gestió: Facultat de Medicina i Odontologia

Llengües utilitzades al llarg del procés formatiu: Castellà i valencià

Universitats participants: Universitat de València, Universitat de Alacant i Universitat Miguel Hernandez d'Elx

Comissió de Coordinació Acadèmica Ignacio Suay Matallana (Director)
Eduardo Bueno Vergara
Antonio García Belmar
Ximo Guillem Llobat
Enric Novella Gaya
Carmen Tejedo Moltó (PAS)

Interès acadèmic, científic o professional: El màster respon a la creixent demanda social d’un coneixement més rigorós sobre l’activitat científica i les seues conseqüències socials i culturals. L’important paper de la ciència, la tecnologia i la medicina en les societats contemporànies fa necessària la investigació sobre el significat social i cultural d’aquestes activitats i la seua relació amb el conjunt de la societat. El màster pretén abordar aquestes qüestions des de la doble perspectiva que ofereix la recerca històrica sobre la ciència i l’estudi sobre la comunicació i la divulgació científica. Es tracta de formar professionals i investigadors amb capacitat crítica i mètodes d’anàlisi refinats i actualitzats, que puguen treballar i investigar en àrees relacionades amb la història de la ciència, la tecnologia i la medicina, la comunicació i la divulgació científica, la gestió de la informació científica i la conservació del patrimoni cultural de la ciència.

Programa de doctorat vinculat amb aquest màster: Història de la Ciència i Comunicació Científica

Informació preinscripció Servei d'Estudiants

Informació acadèmica: Ignacio.Suay@uv.es