Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut Logo del portal

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) decidirà sobre la seua admissió a la vista de:

 

  • La nota de l’expedient acadèmic en el grau o llicenciatura d’origen i en el màster realitzat (70 %).
  •  L’adequació de la formació de l’estudiant al perfil recomanat (20 %). La Comissió valorarà molt positivament que l'estudiant siga beneficiari d'una ajuda de formació personal investigador i per tant tinga un contracte predoctoral.
  • Altres mèrits no inclosos en els criteris anteriors, amb la justificació documental corresponent (10 %).


En el cas que es considere convenient algun aclariment sobre els mèrits al·legats, la CAPD podrà realitzar una entrevista personal, a fi de dur a terme una adequada baremació dels mèrits aportats.
 

Documentació que han d'aportar l'estudiant per a la valoració de la seua sol·licitud:

  • Còpia de l'expedient acadèmic de Grau i Màster on conste la qualificació de cadascun d'ells en base 10.
  • Resolució de la concessió de l'ajuda predoctoral i/o còpia del contracte predoctoral.
  • Aquells altres mèrits que estime oportuns.