Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Aproximacions Moleculars en Ciències de la Salut Logo del portal

Recursos materials

INFRAESTRUCTURES DISPONIBLES

Activitats formatives en aula:
El Màster compta amb espais docents propis del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular, assignats per a impartir amb prioritat les classes presencials del mateix, en concret Seminaris i Aules en la Facultat de Medicina i la Facultat de Farmàcia, amb capacitat aproximada de 50 persones i dotats d'ordinador amb accés a Internet, Canó Projector i Retroprojector.
Per a la impartició d'algunes lliçons, es disposa, a més, dels Salons d'Actes de l'Institut de Biomedicina del CSIC i del Centre d'Investigació Príncep Felipe.

Laboratoris:
Per a la impartició de pràctiques, es disposa de laboratoris, amb capacitat per a 50 estudiants, en el Departament de Bioquímica i Biologia Molecular de la Facultat de Medicina i en el Centre d'Investigació Príncep Felipe.
Per a la realització del Treballe Fi de Màster, els estudiants disposaran de l'espai del laboratori d'investigació que els assigne el seu Professor Tutor.

Activitats tutorials:
Es realitzen en els seminaris i despatxos dels Departaments i centres d'investigació amb docència en el màster.

Zones per a ús informàtic:

 • Aules d'Informàtica de la Facultat de Medicina i Odontologia, per a classes presencials en les quals es requerisca l'ús d'ordinadors.
 • Biblioteques dels Campus de Burjassot i Blasco Ibáñez, per a ús de llibres, revistes, sales d'estudi, sales de treball en grup, etc.


MITJOS MATERIALS DISPONIBLES

Els laboratoris compten amb:

 • Els equips d'instrumentació química necessaris per al desenvolupament de les pràctiques
 • Material fungible per a la preparació de les mateixes
 • El material disponible es veu incrementat anualment per la partida econòmica que la UV assigna per a cobrir les despeses del Màster.


MITJANS VIRTUALS DISPONIBLES

Vies d'accés a la informació pública prèvia a la preinscripció i matrícula dels estudiants (pàgina web, tauler d'anuncis, aula virtual, etc.)

INFORMACIÓ PÚBLICA DURANT EL DESENVOLUPAMENT DEL MÀSTER

En la pàgina web pròpia del Màster es manté durant tot el curs la informació prèvia sobre el mateix i a més s'inclou el Calendari d'Activitats, el Calendari d'Exàmens i novetats d'interès
Vies d'accés a la informació interna, comunicació i adquisició de recursos docents dels estudiants

OCUPACIÓ DE L'AULA VIRTUAL DE LA UV

Els professors i els estudiants podran utilitzar la plataforma Aula Virtual de la UV que permet multitud d'accions de comunicació, introducció de materials docents i altres recursos per a l'aprenentatge, així com lloa aspectes relacionats amb l'avaluació com la comunicació de les qualificacions, horaris de revisió, etc.

ALTRES SERVEIS GENERALS DE LA UV

Els serveis més directament implicats en la docència i gestió del Màster són:

 • Centre de Postgrau
 • Fundació Universitat-Empresa ADEIT
 • Unitat de Qualitat

Altres serveis d'interès són:

 • Assessoria d'Orientació Personal per a Estudiants
 • Centre d'Assessorament i Dinamització de l'Estudiant (CADE)
 • Servei d'Estudiants
 • Servei d'Informació al estudiante (DISE)
 • Gabinet de Salut