Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Ciències Odontològiques Logo del portal

L'objectiu general del Màster en Ciències Odontològiques és formar investigadors i investigadores en el camp de l'Odontologia i l'Estomatologia que puguen dirigir i planificar amb èxit un grup de treball i portar a terme projectes amb idees pròpies i innovadores; investigadors i investigadores que tindran capacitat de síntesi per a preparar exposicions orals i escrites sobre el resultat de les seues investigacions, així com, estar preparats per a accedir a llocs com a investigadors en centres públics o en empreses privades. La realització del màster suposa un període formatiu que es completarà amb el desenrotllament del treball d'investigació.
La realització del Màster en Ciències Odontològiques donarà accés al Doctorat en Odontologia, que es desenrotllarà, igualment, en el Departament d'Estomatologia.

Els objectius i competències definits en este document s'han formulat tenint en compte el respecte als drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre hòmens i dones, Llei 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens; els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, Llei 51/2003, de 2 de desembre, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat, i els valors propis d'una cultura de la pau i els valors democràtics, Llei 27/2005, de 30 de novembre de foment de l'educació i cultura de la pau.

Competències

Competència nombre 1 Saber aplicar els coneixements adquirits i ser capaços de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
Competència nombre 2 Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular juís a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i juís, des d'una perspectiva de gènere.
Competència nombre 3 Saber comunicar les seues conclusions (i els coneixements i raons últimes que les sustenten) a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clar i sense ambigüitats.
Competència nombre 4 Posseir les habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom
Competència nombre 5 Ser competents en el desenrotllament de les tècniques d'investigació pròpies de l'àmbit de l'Estomatologia i l'Odontologia, així com en l'avaluació i interpretació dels resultats obtinguts per mitjà de les mateixes.
Competència nombre 6 Ser capaços de treballar en un grup d'investigació consolidat.
Competència nombre 7 Ser competents en el desenrotllament de les tècniques d'investigació pròpies de l'àmbit de l'Estomatologia i l'Odontologia, així com en l'avaluació i interpretació dels resultats obtinguts per mitjà de les mateixes
Competència nombre 8 Ser capaços de triar la tècnica o tècniques de laboratori més adequades al problema d'investigació plantejat