Logo de la Universitat de València Logo Màster Universitari en Ciències Odontològiques Logo del portal

Les activitats docents es desenrotllaran, majoritàriament, en l'edifici denominat Clíniques Odontològiques. Este edifici consta de 5 plantes distribuïdes de la manera següent:

  • Planta baixa, amb un doble accés, recepció, vestuaris d'alumnes (masculí i femení, que disposen de taquilles individuals amb accés restringit) , un lavabo, una sala d'estudi amb 40 places, magatzem i les oficines del Departament, Vicedeganat i Administració de la Clínica Odontològica. Així mateix es compte, en esta planta, amb l'arxiu de les històries clíniques i servici d'atenció al pacient i de manteniment.
  • Primera planta, on s'ubica la Unitat Docent medicoquirúrgica i Higienistes Dentals. Es compta amb els despatxos de dita UD, clínica quirúrgica, clínica de Periodòncia, laboratori de processat de mostres, un seminari, Servici de Radiologia, en el que es disposa d'aparells digitals per a radiografia panoràmica i teleradiografia i per a tomografia computerizada de raig cònic, i local cedit a l'associació cultural estudiantil AVEO. També es disposa d'una sala per a la seua utilització com a àrea de descans per part del PAS. Es disposa de 2 neteges masculins i 2 femenins.
  • Segona planta, en ella es troben les 2 sales de pràctiques clíniques, cada una d'elles amb 20 equips dentals complets i unitats d'esterilització i radiologia. En esta planta hi ha una zona de recepció i sala d'espera per als pacients. Es disposa de 2 neteges masculins, un femení i un reservat per al PAS amb funcions de vestuari.
  • Tercera planta, en ella es troben les dos aules on s'impartix, principalment la docència de segon cicle. En esta planta està també ubicat el laboratori docent, amb 40 llocs per als alumnes i 2 taules per al docent, equipat amb taula de treball de taller amb aspiració, motor electrònic i equip de simulació clínica amb presa per a turbina, peça de mà i xeringa de triple ús. Cada lloc disposa d'un cap fantomas de simulació clínica. A més d'este equipament individual, el laboratori compta amb 2 unitats de Rx intraoral perfectament protegides, 3 retalladores, calfadors d'aigua, caixes de revelat per a radiografies intraorals, vibradors d'escaiola i material fungible necessari per a la realització de les pràctiques. A més del ja ressenyat, en esta planta es troba un laboratori de pròtesi dental per a ús del tècnic en pròtesi dental de la plantilla, encara que la pràctica totalitat del treball protètic es remet a laboratoris forans. Així mateix es troben les clíniques de postgrau d'Ortodòncia i Pròtesi Dental. Per al servici d'ambdós, es disposa d'una recepció i zona d'espera per a pacients. En esta planta hi ha una neteja femenina, un altre masculí i un reservat com a vestuari per al PAS.
  • Quarta planta, en ella es disposen els despatxos de la UD de PTD i Pròtesi Dental, Les clíniques de postgrau de PTD i Odontopediatría, una aula informàtica amb 12 equips amb connexió a internet i una impressora compartida per als alumnos., també es disposa d'un laboratori experimental d'ús compartit per professors i alumnes i que compta amb aparataje d'assajos de tracció, microscopis òptics de reflexió, termociclado,... En esta planta es disposa de 2 neteges masculins i 2 femenins.
  • Quinta planta, destinada a albergar els despatxos de la UD d'Ortodòncia, posseïx un seminari d'unes 30 places, amb un canó de projecció per a presentacions al seu torn connectat a un ordinador amb connexió a internet situat en una taula amb possibilitat de connectar ordinadors portàtils o de vídeo, etc.
  • Hi ha uns espais complementaris, el soterrani dedicat a la maquinària i una sala en l'interior de la coberta de l'edifici que es destina al depòsit d'aparatología en desús i arxius obsolets. En esta planta existix així mateix un vestuari amb dutxes.

Les aules de la tercera planta compten amb suficient capacitat per al nombre d'alumnes de cada curs, estant dotades de mitjans tècnics suficients, d'adequada qualitat i modernitat. Cada una d'estes aules està equipada amb pissarra, videoprojecció, retroprojector, 2 projectors de diapositives, ordinador i canó de projecció multimèdia, comptant cada una d'elles amb tres pantalles per a les projeccions.

Podem resumir que la dotació en espais físics per a la docència teòrica i pràctica és adequada i suficient, encara que s'ha de tindre en compte que els dits espais són utilitzats pels alumnes de segon cicle. El nivell de funcionalitat de les instal•lacions situades en les Clíniques Odontològiques és, en general, adequada.

La seguretat de totes les instal•lacions és una constant preocupació per a la direcció de l'edifici. En l'actualitat este capítol està supervisat pels pertinents servicis que en matèria de seguretat disposa esta Universitat. Últimament s'ha creat la figura de Delegat de riscos laborables. Seguint esta pauta, tot el personal i alumnat ha de seguir una campanya de vacunacions davant de possibles patologies per contagi com a Hepatitis C i Tètans.

Un altre dels temes fonamentals quant a les instal•lacions és el seu manteniment. És evident que l'ús de les mateixes per alumnes implica un desgast i l'aparició d'avaries que han de ser comunicades i ateses pel personal tècnic adequat. Només l'atenció en la neteja i manteniment per part dels alumnes pot fer que estes instal•lacions puguen ser usades per següents promocions. El centre dedica un important capítol pressupostari a este manteniment, comptant a més amb un tècnic especialitzat en equips i instal·lacions de clínica amb horari de matí.
Les Clíniques Odontològiques estan ubicades en el Campus de Blasco Ibáñez, a escassos 50 m de les instal•lacions esportives de la Universitat, les quals són utilitzades pel 61,4% dels estudiants, trobant-les un 53,5% satisfactòries.